Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.02.2005

 

 

 

Usnesení č. 132

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 133

Rada města stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 2005 ve výši 135 Kč/hodinu. (inflační doložka)

 

 

 

Usnesení č. 134

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 32039 s Českou poštou, s.p., Olšanská 38/9, Praha 3 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 135

Rada města souhlasí s navrženou změnou oceňování zboží a služeb na Městském informačním středisku ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 136

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na část pozemku KN č. 989 o výměře 9 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, uzavřené dne 27. 6. 2002, dohodou k 28. 2. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 137

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 2522/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001 o výměře části 100 m2 dle snímku katastrální mapy jižně od pozemku parc.st.č. 2522/56 v témže katastrálním území společnosti Městské služby s.r.o. Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, za účelem zřízení manipulační plochy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 3. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 138

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na listu vlastnickém č. 10001, označených jako parcely KN    č. 400 o výměře 144 m2, GP č. 526/6 o výměře 1323 m2 a KN č. 403 o výměře 25 m2, za účelem přístupu na pozemky v jejím vlastnictví. Celková výměra k pronájmu činí 1492 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 3. 2005 s výpovědní lhůtou šesti měsíců. Nájemné bude ve výši 2,-Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 139

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti nájemníka bytem Luční 499/26, Vimperk a doporučuje trvat na dodržení dohody o splátkách ze dne 19. 12. 2003.

 

 

 

Usnesení č. 140

Rada města doporučuje zastupitelstvu Města vyhovět  nájemnici  bytem Čelakovského čp. 400, Vimperk, o souhlas s úhradou dluhu formou měsíčních splátek ve výší 1.000,- Kč s tím, že dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 30. 4. 2005.  Pokud nebude dodržen termín uzavření dohody o splátkách nebo dojde k jejímu porušení byť  v jedné měsíční splátce bude podána žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro neplacení nájemného.

 

 

 

Usnesení č. 141

Rada města rozhodla zveřejnit záměr  pronajmout nebytové prostory -  dvougaráž  v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 33,60 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální  výše nájemného je stanovena ve výši 303,79 Kč m2/rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude  složení zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 142

Rada města rozhodla v souladu s § 667 občanského zákoníku vyplatit nájemci částku ve výši 64.720,- Kč na základě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem, kterého určilo Město Vimperk. Částka bude vyplacena dle článku V/2 nájemní smlouvy ze dne 2. 7. 2001 uzavřené mezi Městem Vimperk a nájemníkem. 

 

 

 

Usnesení č. 143

Rada města rozhodla  pronajmout nebytové prostory  č. 306 v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 71,99 m2   za účelem zřízení prodejny oděvů. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 759,47 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 607,56 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou se zpětnou platností od 17. 2. 20005   za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 144

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku uzavřené mezi Městem Vimperk a SPT TELECOM, a.s. dne 30. 10. 2002 dle předloženého návrhu a jejím podpisem pověřuje starostku Města Vimperk.