Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.02.2005

 

 

 

Usnesení č. 113

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 07.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 114

Rada města souhlasí s podílem Města Vimperk na financování nutné opravy místní komunikace na pozemku parc. č. 2116 v k. ú. Vimperk, a to do výše 1/3 nákladů opravy.

 

 

 

Usnesení č. 115

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví Města Vimperk, v k.ú. Vimperk, v k.ú. Vimperk, číslo parcely 2098.

 

 

 

Usnesení č. 116

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 3 kusů dřevin /jasan ztepilý/ rostoucích na pozemku ve vlastnictví Města Vimperk, v k.ú. Hrabice, číslo parcely 678.

 

 

 

Usnesení č. 117

Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu Města Vimperk na rok 2005 a doporučuje ho zastupitelstvu města k projednání.

 

 

 

Usnesení č. 118

Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2004 ve výši 2,8 % a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla tato míra inflace uplatněna.

 

 

 

Usnesení č. 119

Rada města bere na vědomí přehled hospodaření hřbitova za rok 2004 předložený p. Petrem Šíslem.

 

 

 

Usnesení č. 120

Rada města bere na vědomí vyúčtování provozní dotace na zajišťování pečovatelské služby za rok 2004 předložené Farní charitou Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 121

Rada města souhlasí s tím, aby byt č. bytu 1  v Mírové ulici čp. 430 ve Vimperku, byl uveden jako sídlo podnikání, za podmínky, že vlastní místo podnikání bude uvedeno na jiné adrese.

 

 

 

Usnesení č. 122

Rada města revokuje své usnesení č. 1251 ze dne 20. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 123

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č.1 ve Steinbrenerově ulici čp. 4 ve Vimperku do 30.06. 2005 za podmínky úhrady veškerých závazků vůči Městu Vimperk formou dohody o splátkách, která  bude uzavřena před podpisem dodatku k nájemní smlouvě nejpozději však do 21.02.2005. Rovněž bude složena i první splátka ve výši 1 000,- Kč a uhrazená částka na nákladech soudního řízení ve výši 4.800,- Kč za podání žaloby na vyklizení bytu. Pokud nedojde ke splnění uvedených podmínek, nebude nájemní vztah k výše uvedenému bytu prodloužen. 

 

 

 

Usnesení č. 124

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 7 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku do 30. 6. 2005  , za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, nejpozději však do 18.02.2005. Náklady soudního řízení ve výši 4 800,-- Kč budou hrazeny na základě dohody o splátkách ve výši 500,-- Kč měsíčně. Dohoda o splátkách bude sepsána do 18.02.2005, rovněž bude složena i první splátka ve výši 500,-- Kč do 18.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 125

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 149 zapsaného    u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001 o celkové výměře 135 m2 (9 x 15 metrů), za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 126

Rada města souhlasí s nabídkou Správy NP a CHKO Šumava na bezplatný převod Vimperského zámku na Město Vimperk a doporučuje zastupitelstvu města schválit variantu č. 1.

 

 

 

Usnesení č. 127

Rada města ukládá provozovateli tepelného hospodářství Městským službám, s.r.o. Vimperk, zajistit, aby s pronajatým zařízením nedocházelo k nestandartní a neoprávněné manipulaci a to zejména právnickými a fyzickými osobami, které nejsou smluvními stranami obsaženými ve smlouvě o nájmu tepelného hospodářství uzavřené mezi Městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s.r.o., dne 19.11.2003.

 

 

 

Usnesení č. 128

Rada města byla seznámena s materiálem o omezení provozu kulturního domu Cihelna a doporučuje předložit zprávu k projednání zastupitelstvu města s tím, že doporučuje schválit navrženou variantu č. 3 /uplatnit slevu na nájemném ve výši 50 %, tj. 39 tis. Kč měsíčně bez DPH/ do doby nabytí právní moci nového kolaudačního rozhodnutí.

 

 

 

Usnesení č. 129

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to bytového domu čp. 350 v ulici Čelakovského s parcelou KN st. č. 719/2 o výměře 180 m2 a bytového domu čp. 551 v ulici Čelakovského s parcelou KN st. č. 719/1 o výměře 181 m2. Bytové domy mají celkem 12 bytových jednotek a prodávají se s právním závazkem dvanácti nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši 1.321.870,- Kč včetně nákladů na ocenění. Tato cena je cenou minimální.

Rada města doporučuje prodat výše uvedené nemovitosti do podílového spoluvlastnictví, a to podíl 94/1000 za cenu 124.256,-Kč

Nezbytnou podmínkou prodeje podílů je zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a to  do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem.

 

 

 

Usnesení č. 130

Rada města souhlasí s zvýšením nájemného u pronajatých nemovitostí a nebytových prostor v areálu U Sloupů, v katastrálním  území  Vimperk, pro dobu celého druhého roku nájmu o 10 % a pověřuje Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, k tomu, aby oznámila nájemcům zvýšení nájemného. Toto zvýšení ve vztahuje na nájemní smlouvy uzavřené v roce 2004.

 

 

 

Usnesení č. 131

Rada města souhlasí s rozšířením činnosti Městských lesů Vimperk, s.r.o. o následující živnosti: poskytování technických služeb, přípravné práce pro stavby, pozemní doprava vyjma železniční a silniční dopravy