Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.02.2005

 

 

 

Usnesení č. 94

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 31.01.2005.

 

 

 

Usnesení č. 95

Rada města souhlasí uspořádat prostřednictvím Městského informačního střediska dne 18.06.2005 Běh Terryho Foxe důstojně a v souhlasu s Principy pro pořádání BTF v roce  2005. Současně mu vyslovuje plnou podporu při propagaci.

 

 

 

Usnesení č. 96

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v přízemí čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 49,95 m2 za účelem zřízení prodejny zlatnictví a dárkových předmětů. Nájemné je stanoveno smluvní ve výši 4 500,-- Kč/měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15.02.2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 97

Rada města rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy  k nebytovým prostorům v objektu na st.p.č. 2522/39 v k. ú. Vimperk a k části parc. č. 2522/1 v k. ú. Vimperk o celkové výměře 2555 m2,uzavřené mezi Městem Vimperk a Autokulturou, se sídlem Nikoly Tesly 6, Praha 6, která byla uzavřena dne 12. 3. 2004, pokud nedojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní nejpozději do 30. 4. 2005. Provedením příslušného právního úkonu pověřuje rada města starostku Města.

 

 

 

Usnesení č. 98

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu na pronájem části obvodní zdi domu čp. 74, (vedle vchodových dveří) ve Vimperku . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s platností od 15.2.2005. Nájemné je stanoveno ve výši 200,- Kč /m2/měsíc.

 

 

 

Usnesení č. 99

Rada města stanovila úplatu za neoprávněné užívání pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na LV č. 10001, tam označeného jako parc. č. 498, jeho část o výměře 240 m2 (pruh o rozměrech 30 x 8 metrů, ve výši 2160,- Kč. Pozemek je užíván k uskladnění palivového  dříví a odstavení zemědělských strojů.

 

 

 

Usnesení č. 100

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 498 o výměře 240 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na LV č. 10001, za účelem uskladnění palivového dříví a odstavení zemědělské techniky.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  3,- Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 101

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností VUKLL s.r.o., se sídlem Světská 864, Praha 9, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest:

objekt garážování a hala JUZO na parcele KN st. č. 2522/19 o výměře 648 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 850.000,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/19, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 40.329,- Kč bez DPH. Tyto kupní ceny budou povýšeny o DPH ve výši platné v době prodeje nemovitostí.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 890.329,- Kč bez DPH. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující  s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně a účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 102

Rada města rozhodla předložit žádost Občanského sdružení Lungta o vyjádření k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města s tím, že žádosti doporučuje vyhovět.

 

 

 

Usnesení č. 103

Rada města souhlasí s poskytnutím cca 100 prm palivového dříví z Městských lesů Vimperk, s.r.o., pro potřeby Domu klidného stáří v Pravětíně na rok 2005.

 

 

 

Usnesení č. 104

Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o dodávce studené vody a odvádění odpadních vod od  01.01.2005 mezi Městskými službami Vimperk, s.r.o., a Městem Vimperk a nájemci objektů dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 105

Rada města rozhodla uzavřít změnu nájemních smluv ze dne 01.04.2001 č. 1 od 01.01.2005 mezi Městem Vimperk a nájemci dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 106

Rada města bere na vědomí vyúčtování nájemného za r. 2004, předloženého 1. JVS, a.s., Severní 8/2264, České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 107

Rada města doplňuje své usnesení č. 88 ze dne 31. 1. 2005 tak, že se dále ruší článek IV. smlouvy o nájmu z 13. 7. 1990 a nahrazuje se novým zněním:

Nájemce zaplatí pronajímateli nájemné, které činí 35% z celkové měsíční tržby z výnosu provozování celého autokempu za každý měsíc nájmu. Nájemné zaplatí nájemce na shora uvedený účet pronajímatele vždy do 30. dne následujícího měsíce. Ve stejném termínu zašle nájemce pronajímateli přehled hospodaření z provozování celého autokempu za měsíc minulý.

 

 

 

Usnesení č. 108

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny ve Vimperku za rok 2004.

 

 

 

Usnesení č. 109

Rada města schvaluje licenční ujednání č. 063/2005 na poskytnutí práv k užívání programového vybavení a dat mezi společností GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52,

150 00 Praha 5 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a pověřuje starostku města podpisem licenčního ujednání.

 

 

 

Usnesení č. 110

Rada města souhlasí se změnou ceny za poskytovanou službu – ochrana areálu bývalých kasáren U Sloupu ve Vimperku, kterou pro Město zajišťuje firmy PERSEID, s.r.o., Prachatice, z původních 75,-- Kč/hod na 79,-- Kč/hod strážní doby.

 

 

 

Usnesení č. 111

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o režimu k předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B s Českou poštou, s.p., České Budějovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 112

Rada města bere na vědomí dopis Českého telecomu, a.s., ze dne 04.02.2005 a pověřuje místostarostu města a tajemníka městského úřadu okamžitým jednáním o obsahu tohoto dopisu. Zpráva bude podána na příštím zasedání rady města.