Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.01.2005

 

 

 

Usnesení č. 55

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 17.01.2005.

 

 

 

Usnesení č. 56

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Vimperk a firmou Městské lesy Vimperk, s.r.o., Pasovská 345, Vimperk, na údržbu ploch veřejné zeleně ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 57

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění a financování dopravní obslužnosti a soustředění finančních prostředků č.010/05/262/01/00 s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, dle předloženého návrhu na částku 158 549,-- Kč a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 58

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 8004029907 s Kooperativou, pojišťovnou, s.r., Templová 747, Praha 1, dle předloženého návrhu (pojištění služebních vozidel MěÚ) a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 59

Rada města rozhodla uzavřít grantovou smlouvu mezi Městem Vimperk a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na realizaci projektu „Infocentrum ve Vimperku“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 60

Rada města rozhodla uzavřít grantovou smlouvu mezi Městem Vimperk a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na realizaci projektu Mezinárodní filmový festival o zvířatech NaturVision 2005 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 61

Rada města rozhodla uzavřít grantovou smlouvu mezi Městem Vimperk a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na realizaci projektu Prospekt „Vimpersko – Šumava na každém kroku“ dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 62

Rada města souhlasí s úhradou nákladů vynaložených na úpravu bytu č. 6 v ulici U Lázní čp. 171 ve výši 23.493,- Kč poté, co bude výše uvedený byt předán Městu Vimperk a po uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 63

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 7 v ulici Mírová čp. 432 ve Vimperku na vlastní náklady žadatelů dle předloženého návrhu. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk. 

 

 

 

Usnesení č. 64

Rada města rozhodla zpravomocnit vynesený rozsudek ze dne 17. 12. 2004 ve věci soudního sporu, který se  týká přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro neplacení nájemného a služeb z bytu. Dále rada města rozhodla, na doporučení MěSD, s.r.o. Vimperk, nájemnici snížit náklady soudního řízení.  

 

 

 

Usnesení č. 65

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory  č. 306 v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 71,99 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 759,47 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 607,56 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 303,79 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 66

Rada města rozhodla objekt budovy požární stanice a  zbrojnice č. 017, na stavební parcele  číslo 2522/15 /celková výměra nebytových prostor - 237 m2/ prozatím nepronajímat.

 

 

 

Usnesení č. 67

Rada města mění své usnesení č. 50 ze dne 17.01.2005 takto: na konce usnesení se nahrazuje tečka čárkou a text pokračuje takto: ….“, od roku 2006 a dále 2,-- Kč/m2/rok.“

 

 

 

Usnesení č. 68

Rada města souhlasí s konáním součinnostního cvičení dobrovolných záchranářů RECSUE – ZTZS Praha v prostoru bývalého výcvikového prostoru Radost ve dnech 05. – 06.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 69

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. M01/2005 ke smlouvě o využití programového vybavení č. 000902 na výpočet dávek sociální péče s dodavatelem PORS software Chrudim, a.s., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 70

Rada města bere na vědomí rezignaci Mgr. Ing. Miloslava Zevla na člena zastupitelstva města.