Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.01.2005

 

 

 

Usnesení č. 34

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.01.2005.

 

 

 

Usnesení č. 35

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, jejíž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod kanalizacemi pro odběrné místo č. 1009298 v ulici Sadová – kašna mezi Městem Vimperk a společností 1. JVS, a.s., České Budějovice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 36

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, jejíž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod kanalizacemi pro odběrné místo č. 10092999 v ulici Pivovarská – kašna a pítko mezi Městem Vimperk a společností 1. JVS, a.s., České Budějovice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 37

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Ing. Michaelem Balíkem, Praha 5, na provedení série měření vlhkosti v kostele sv. Bartoloměje, vč. analýzy výsledků a provedení návrhu úprav a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 38

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Steinbrenerova čp. 48 ve Vimperku, 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 1. 2. 2005 do 30. 6. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk včetně poplatků za komunální odpad, nejpozději však do 15-ti dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 39

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 29 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 2. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk včetně poplatků za komunální odpad, nejpozději však do 15-ti dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 40

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v Mírové ulici  čp. 430 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 2. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk včetně poplatků za komunální odpad, nejpozději však do 15-ti dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 41

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 v Luční ulici  čp. 500 ve Vimperku, 4+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 2. 2005 do 31. 12. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy a veškerých závazků vůči Městu Vimperk včetně poplatků za komunální odpad, nejpozději však do 15-ti dnů od rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 42

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 12. 1. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 43

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 1 v Pivovarské ulici čp. 58 ve Vimperku do 31. 12. 2005  , za podmínky  uhrazení dluhu na místním poplatku (za odpad) ve výši  3.632,- Kč před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, nejpozději však do 20. 1. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 44

Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 382 ze dne 20. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 45

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu  na stav. na parc. č.. 2522/4 a část parc. č. 2522/1 v k.ú. Vimperk o výměře 1450 m2  dohodou, ze zpětnou platností ke dni 31. 12. 2004,  a trvá na uhrazení dlužného nájemného z nebytových prostor k uvedenému dni. K žádosti o proplacení investovaných nákladů požaduje rada města písemný souhlas pronajímatele se stavebními úpravami a znalecký posudek na zhodnocení nemovitosti.

 

 

 

Usnesení č. 46

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2522/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001 o celkové výměře 100 m2 dle snímku katastrální mapy jižně od pozemku  parc. st. č. 2522/56 v témže katastrálním území společnosti Městské služby s.r.o. Vimperk, se sídlem Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, za účelem zřízení manipulační plochy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 3. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 47

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemků  zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov na listu vlastnickém  č. 10001 jako parcely KN č. 400 o výměře 144 m2, GP č. 526/6 o výměře 1323 m2 a KN č. 403 o výměře 25 m2, za účelem přístupu na pozemky v jejím vlastnictví. Celková výměra k pronájmu činí 1492 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.3. 2005 s výpovědní lhůtou šesti měsíců. Nájemné bude ve výši nejméně 2,-Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 48

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem KN č. 526/7 v k. ú. Křesanov, protože je na něm  umístěno vodárenské zařízení Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 49

Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy s firmou MOZDOK STAV, s.r.o., tak, že Město Vimperk pronajímá pozemky nebo části pozemků zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Křesanov, na listu vlastnictví č. 10001 tam označených jako parc. č. 877/2 o výměře 915 m2,  část parc. č. 877/4 o výměře části 17 708 m2, část parc. č. 877/5 o výměře 100 m2  a parc. č. 872/4 o výměře 66 m2 za účelem výstavby experimentálního pracoviště (výstavba experimentálního pracoviště, komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, rodinného domu, vodní nádrže, salaše). Celková pronajímaná plocha činí 18789 m2. Důvodem změny je prodej části pozemků nájemci.

Nájemné bylo stanoveno ve výši 2,- Kč/m2/rok. Změny jsou vyjádřeny v dodatku č. 3 ke smlouvě z 18. 3. 2002. Účinnost dodatku je od 1. 1. 2005, protože kupní smlouva na prodej části původní smlouvou pronajatých pozemků byla vložena do katastru nemovitostí koncem roku 2004.

 

 

 

Usnesení č. 50

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu částí pozemku zapsaného u Katastrálního  úřadu pro Jihočeský kraj,  Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 tam označeného jako parcela KN č. 1298/1 o výměře těchto částí 3770 m2  za účelem podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2005 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude pro rok 2005 ve výši 5,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 51

Rada města rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu na poskytování hlasového řešení BUSINESS PROFIT se sekundovou tarifikací mezi poskytovatelem Českým Telecomem, a.s., Praha 3, a Městem Vimperk o úhradě poplatků za provoz a používání telekomunikačních zařízení od 01.02.2005 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 52

Rada města bere na vědomí složení výběrové komise na místo úředníka pracovníka odboru životního prostředí ve složení: předseda - Ing. Josef Kotál, členové - Stanislav Hlava, MVDr. Ivan Prokop, Ing. Jaroslav Zámečník, Sylva Havlátková.

 

 

 

Usnesení č. 53

Rada města rozhodla odložit rozhodnutí o navýšení počtu pracovníků na odboru životního prostředí do 01.07.2005.

 

 

 

Usnesení č. 54

Rada města zmocňuje starostku města k uzavírání smlouv o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Vimperk.