Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.01.2005

 

 

 

Usnesení č. 1

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 2

Rada města souhlasí s povolením úplné uzavírky ul. Svornosti, ul. Steinbrenerova a náměstí Svobody dne 19.02.2005 od 9,00 do 14,30 hod. a dále s povolením zvláštního užívání a uzavírky části komunikace Bořanovice – směr Smrčná dne 19.02.2005 od 8,00 do 18,45 hod. z důvodu konání 40. ročníku Mogul Šumava Rallye.

 

 

 

Usnesení č. 3

Rada města souhlasí s vyhrazením dvou parkovacích míst před domem čp. 15 na Náměstí Svobody ve Vimperku pro potřeby parkování návštěvníků ženské ordinace a zdravotnické prodejny. Označení parkovacích míst zajistí na svoje náklady žadatel.

 

 

 

Usnesení č. 4

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s OSA, Praha 6, dle předloženého návrhu, na základě které bude Městu Vimperk udělen souhlas s veřejnou reprodukcí hudebních děl během Vánočních trhů, které se konaly 11.12.2004, a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 5

Rada města rozhodla na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví  MěÚ Vimperk, uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 15. 1. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 6

Rada města rozhodla na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví  MěÚ Vimperk, uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 v ulici Svornosti čp. 81 ve Vimperku,  1+0, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 15. 1. 2005 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 7

Rada města souhlasí s tím, aby vypůjčitelé,  užívali předmět výpůjčky – část půdních prostor o celkové výměře 30 m2, v Pražské ulici čp. 181 ve Vimperku do 31. 3. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 8

Rada města rozhodla  uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v Tovární ulici  čp. 255 ve Vimperku, 2+1, II. kat., na dobu neurčitou   se zpětnou platností od 1. 1. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
 

 

 

Usnesení č. 9

Rada města rozhodla  uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v Mírové ulici  čp. 430 ve Vimperku, 3+1, I. kat,  na dobu neurčitou   se zpětnou  platností od 1. 1. 2005  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 10

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 10 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku do 31. 12. 2005  , za podmínky  uhrazení dluhu na místním poplatku (za odpad) ve výši  608,- Kč před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, nejpozději však do 20. 1. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 11

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 27 v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku do 31. 12. 2005  , za podmínky  uhrazení dluhu na místním poplatku (za odpad) ve výši  1517,- Kč před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, nejpozději však do 20. 1. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 12

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 4 ve Výškovicích čp. 17  do 31. 12. 2005  , za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů a uhrazení dluhu na nájmu před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, nejpozději však do 20. 1. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 13

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 4 v Pasovské ulici čp. 151  do 31. 12. 2005  , za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem dodatku k nájemní smlouvě, nejpozději však do 20. 1. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 14

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 1 v Krátké ulici čp. 207  do 31. 12. 2005  .

 

 

 

Usnesení č. 15

Rada města nesouhlasí s prodloužením nájemního vztahu k obytné místnosti č. 10/1A v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku,  a žádá  nájemníka o předání obytné místnosti, kterou užívá, nejpozději do 20. 1. 2005. Pokud nedojde do uvedeného termínu k vyklizení obytné místnosti, bude podána žaloba na vyklizení výše uvedené místnosti.

 

 

 

Usnesení č. 16

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k obytné místnosti č. 8 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku do 31. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 17

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2 v Pražské ulici čp. 181 ve Vimperku a to na dobu určitou do 31. 12. 2005 dle předloženého návrhu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 18

Rada města rozhodla o likvidaci movitých věcí, které byly uskladněny ve skladu Města Vimperk po soudním vyklizení bytu v čp. 181 v Pražské ulici ve Vimperk  od r. 1999, a to odvozem na skládku.

 

 

 

Usnesení č. 19

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 49,95 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 295,52 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 20

Rada města rozhodla  pronajmout nebytové prostory v  čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku  v přízemí o celkové výměře 22,50 m2 za účelem zřízení skladu.   Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 1. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 21

Rada    města   rozhodla     pronajmout     nebytové   prostory    v   čp.  484   v  ulici   Nad Stadionem v  I.  nadzemním    podlaží  o  celkové  výměře  54,30  m2   za účelem zřízení ordinace ORL. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39Kč/1m2 /rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč/1m2 /rok, u nebytových prostor ostatních  ve výši 147,75 Kč/1m2 /rok. Nájemní smlouva  bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 3. 2005  za podmínky složení dlouhodobé zálohy na  nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 22

Rada města bere na vědomí žádost nájemníka nebytového prostoru čp.42 ul.Svornosti ,  ze dne 23. 12. 2004, 03. a 05.01.2005 o náhradu škody a pověřuje starostku Města Vimperk, aby ve spolupráci s právním zástupcem Města sdělila nájemníkovi důvody, proč jeho žádosti nelze vyhovět.

 

 

 

Usnesení č. 23

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou Best – Trophy, s.r.o. se sídlem Vimperk, u Sloupů, parc.č. 2522/36, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v areálu bývalých kasáren U Sloupu, to jest:

objekt č. 030 budova sklad, garáže NZ na parcele KN st. č. 2522/36 o výměře 976 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/36, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 111.894,- Kč bez DPH. Tyto kupní ceny budou povýšeny o DPH ve výši platné v době prodeje nemovitostí.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.611.894,- Kč bez DPH. Další část kupní ceny  (pohyblivá)    bude  rovna  nákladům  ve  výši  v   místě  a  čase  obvyklé,  které    kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně a účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu.

 

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, což podle faktury ke znaleckému posudku č. 041/2004 činí 1.000,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 24

Rada města projednala žádost zájemce o koupi nemovitosti čp.172 ul. Pivovarská ze dne 15.11.2004 a rozhodla předložit jeho žádost k projednání zastupitelstvu města s tím, že doporučuje návrhy

-          vypracování nového posudku

-          snížení stávající ceny

-          trvá na usnesení č. 335 ze dne 11.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 25

Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-- Kč pro Školní sportovní klub při OA a G Vimperk. Příspěvek je poskytnut na zakoupení pohárů pro vítězná družstva a jednotlivce při krajských závodech v běhu na lyžích, které se uskuteční dne 09.02.2005. Rada města po ukončení akce žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 26

Rada města souhlasí se změnou účelovosti v čerpání veřejných prostředků, poskytnutých v roce 2004 ZO Českému svazu včelařů Vimperk. 

 

 

 

Usnesení č. 27

Rada města bere na vědomí výsledky provedených kontrol na úseku čerpání veřejných prostředků, které byly provedeny na základě usnesení rady města a zastupitelstva města  o čerpání prostředků a jejich vyúčtování.

 

 

 

Usnesení č. 28

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu smlouvu mezi firmou Jiří Oravecz, Volyně a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 29

Rada města bere na vědomí žádost o uvolnění vrchního strážníka Zdeňka Desata k 06.01.2005.

 

 

 

Usnesení č. 30

Rada města pověřuje zastupováním  funkce vrchního strážníka p. Bohuslava Rubeše do doby jmenování vrchního strážníka na základě zveřejněného výběrového řízení.

 

 

 

Usnesení č. 31

Rada města  rozhodla o vypsání výběrového řízení na funkci vrchního strážníka Městské policie Vimperk. Termín zveřejnění od 12.01.2005 do 10.02.2005 do 14,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 32

Rada města rozhodla o složení výběrové komise k hodnocení a posouzení přihlášek ve složení: Stanislava Chumanová - předsedkyně, Zdeněk Ženíšek, Libor Potužník, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Josef Kotál.

 

 

 

Usnesení č. 33

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou pro tajemníka MěÚ Zdeňka Ženíška s Institutem pro místní správu Praha dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.