Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.12.2004

 

 

 

Usnesení č. 1259

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 20.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1260

Rada města souhlasí s napojením novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2003/11 v k.ú. Vimperk na místní komunikaci parc. č. 2042 v k.ú. Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1261

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. 26 o svozu a odstraňování komunálního odpadu mezi Městem Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, zastoupeným na základě plné moci Radimem Kučerou – Technické služby, Boubínská 223, Vimperk a Městem Vimperk a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1262

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o darování kontejnerů se spodním výsypem o objemu 1 300 l na separovaný odpad – sklo, uzavírané mezi Městem Vimperk a obcemi spadajícími do správního obvodu obce s rozšířenou působností  tzn. Obce Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1263

Rada města bere na vědomí zápis z třetího zasedání Dozorčí rady MěSD, s.r.o., ze dne 02.12.2004. RM souhlasí s navýšením mandátní odměny MěSD, s.r.o., Vimperk, za spravovanou jednotku na 120,-- Kč/měsíc od 01.02.2005. Důvodem navýšení je registrace plátce DPH od 01.02.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1264

Rada města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku mezi Městem Vimperk a Úřadem práce Prachatice, Poštovní čp. 113, dle předloženého návrhu a jejím podpisem pověřuje starostku města.

 

 

 

Usnesení č. 1265

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, dle předloženého návrhu. Nájemní smlouva na umístění směrové šipky bude uzavřena  od  01.01.2005  na  dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za částku 200,--Kč/m2/měsíc.

 

 

 

Usnesení č. 1266

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části  stěny domu čp. 74, v ul. 1. máje ve Vimperku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, za účelem umístění 1 ks společné vývěsní skříňky firmy POHŘEBNICTÍ Petr Šísl a POHŘEBNICTVÍ Václav Kouřim k zveřejňování smutečních parte. Nájemní smlouva bude  uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemné bude ve výši 200,- Kč/1m2/měsíc.

 

 

 

Usnesení č. 1267

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 904/117, o výměře 495 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Pravětín na LV č. 10001,  za účelem umístění plotu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši  2,-Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 1268

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 1861/2 a parc. č. 1861/4 v k. ú. Vimperk s podmínkou zaplacení jednorázové úhrady za uložení plynovodní přípojky ve výši 20,- Kč do 31. ledna 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1269

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby Pravětín – rekonstrukce sítě NN. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice a. s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 100,- Kč. Náhrada bude zaplacena nejpozději do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemku parcely KN č. 904/113  a  KN č. 904/125 v k. ú. Pravětín.

 

 

 

Usnesení č. 1270

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 Města Vimperk jako parcela KN č. 428 o výměře 759 m2, druh pozemku zahrada, do společného nájmu pro individuální zahrádkaření .Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  od 1. 1. 2005 s výpovědní lhůtou  šesti měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1271

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem parcely KN č. 225

o výměře 1088 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, pro zemědělskou činnost - sklizeň sena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1272

Rada města nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky ve výši 1,-- Kč na obyvatele. Rada města pověřuje starostku města a tajemníka městského úřadu vyžádáním podkladů o činnosti Nadace Jihočeské cyklostezky jako podkladový materiál při rozhodování zastupitelstva města o setrvání města v této nadaci.

 

 

 

Usnesení č. 1273

Rada města souhlasí s prodloužením stávajících vyhrazených parkovišť pro vozidla ZTP, v ulici Pivovarská nařizuje zřídit ještě jedno parkovací místo pro invalidy.

 

 

 

Usnesení č. 1274

Rada města nesouhlasí, na návrh dopravní komise, se zrušením dopravní značky „Zákaz stání“ v ulici 1. máje z důvodu bezpečnosti silničního provozu.

 

 

 

Usnesení č. 1275

Rada města nesouhlasí, na návrh dopravní komise, s umístěním dopravní značky „Obytná zóna“ v ulici Purkártova, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1276

Rada města pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor investic a údržby kontrolou dopravního značení v Komenského čtvrti po rekonstrukci.

 

 

 

Usnesení č. 1277

Rada města pověřuje dopravní komisi zjištěním informací týkajících se případného umístění pasivního radaru např. v ul. Sušická.

 

 

 

Usnesení č. 1278

Rada města bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 22.12.2004 a přiděluje příspěvky na pokrytí části nákladů v roce 2004 takto:

-          vimperské dechovce ve výši 10 000,-- Kč

-          vimperským mažoretkám ve výši 10 000,-- Kč.

Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa – kulturní komise, vyúčtování příspěvku bude provedeno do února 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1279

Rada města odvolává na žádost kulturní komise Jitku Hermanovou z funkce členky kulturní komise k 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1280

Rada města schvaluje, aby Město Vimperk zajišťovalo svými orgány výkon přenesené

Působnosti na úseku přestupků pro obce Borová Lada, Buk, Čkyně, Horní Vltavice,

Kubova Huť, Stachy, Strážný, Šumavské Hoštice, Vacov, Vrbice, Zdíkova, na základě

veřejnoprávních smluv.

 

 

 

Usnesení č. 1281

Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Vlasty Novotné na funkci zastupitelky města, předsedkyně Výboru pro opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a členky finančního výboru ke dni 31.12.2004.

Rada města pověřuje starostku města a tajemníka MěÚ přípravou materiálů na obsazení výše uvedených funkcí k zasedání zastupitelstva města dne 24.01.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1282

Rada města bere na vědomí zprávu o projednání urbanistické studie Vimperk – Za Vrchem a souhlasí s vyhodnocením projednání, které provedl odbor VÚP s tím, že tato studie se stává směrným územně plánovacím podkladem pro územní rozhodování a povolování staveb základní technické vybavenosti v řešené lokalitě.

Rada města současně rozhodla předložit problematiku investice části základní technické vybavenosti /přípravy i realizace její části/, tj. místní komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho nejbližší zasedání.

 

 

 

Usnesení č. 1283

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služeb na dozor a ochranu objektů areálu bývalých kasáren U Sloupů mezi společností Perseid, s.r.o., se sídlem Hradební 176, Prachatice a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1284

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004 dle předloženého návrhu:

-          zvýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 240 789,4 tis. Kč /rozpočtová opatření č. 87 – 88/

-          změna rozpočtu ve výdajích v částce 3 664 900 Kč /rozpočtová opatření č. 89 – 103/

 

 

 

Usnesení č. 1285

Rada města stanovuje s účinností od 01.01.2005 základní plat ředitelům základních a mateřských škol dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury a CR provést patřičné úřední úkony.

 

 

 

Usnesení č. 1286

Rada města rozhodla vyplatit odměnu za IV. čtvrtletí 2004 vedoucímu úřadu Zdeňku Ženíškovi dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1287

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětm je dodání kabelových rozvodů strukturované kabeláže a jeho instalace v budově Městského úřadu, Steinbrenerova 6, mezi firmou Tribase Networks, s.r.o., Slunečná 1162, Prachatice a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1288

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemníka bytem Luční 500 ze dne 22.12.2004 a trvá na termínu úhrady dluhu do 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1289

Rada města rozhodla vyplatit odměnu vedoucímu ÚSP Domeček Mgr. Jiřímu Toušlovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků ÚSP Domeček Hrabice.

 

 

 

Usnesení č. 1290

Rada města rozhodla vyplatit odměnu vedoucímu řediteli MěKS Vimperk Mgr. Zdeňku Kantoříkovi dle předloženého návrhu.  Odměna bude vyplacena z finančních prostředků MěKS Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1291

Rada města rozhodla vyplatit odměnu vedoucímu řediteli STARZ Vimperk Václavu Vokatému  dle předloženého návrhu.  Odměna bude vyplacena z finančních prostředků STARZ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1292

Rada města rozhodla vyplatit odměnu vedoucímu jednateli MěSD, s.r.o., Františku Kroupovi  dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků MěSD, s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1293

Rada města rozhodla vyplatit odměnu vedoucímu jednateli MěS, s.r.o., Ing. Janu Martanovi  dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků MěS, s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1294

Rada města rozhodla vyplatit odměnu vedoucímu jednateli Městských lesů, s.r.o., Vimperk, Stanislavu Hlavovi dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků MěL, s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1295

Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 22.12.2004.