Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.12.2004

 

 

 

Usnesení č. 1239

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1240

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností INTERGRAM na veřejnou hudební produkci během Vánočních trhů 2004, které se konaly 11.12.2004 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1241

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převést formou daru, po zveřejnění podle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, plynárenské zařízení ve Vimperku, a to

STL plynovod Technické služby -  Rožmberská – DN 150, délka 1140 m,

STL plynovod k CZT Sklářská,Vimperk – DN 150, délka 731 m,

STL plynovod ul. 1. máje – Hřbitovní I.etapa ve Vimperku – DN 100 – 326 m, DN 50 - 7,5 m,

STL plynovody Vimperk II. etapa – DN 100 – 714 m, DN 80 – 80 m, DN 50- 602 m,

STL plynovody Vimperk – Žižkova ul. – STL plynovody lPE D 63 – 147 m,

-          přípojky  lPE D 32 – 80 m – 34 ks,

STL lPE plynovody Vimperk, ul. Družstevní, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce – D 90 – 424 m, D 63 – 655 m, D 50 – 10 m, přípojky D 32 – 463 m – 56 ks přípojek.

Hodnota daru je 15.505.212,- Kč. Obdarovaným je firma Jihočeská plynárenská,a.s. České Budějovice, se sídlem České Budějovice, Vrbenská č. 2. PSČ 371 47, IČ 60827807.

 

 

 

Usnesení č. 1242

Rada města souhlasí s vyplacením částky 160.162,50 Kč na základě rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích.

 

 

 

Usnesení č. 1243

Rada města souhlasí s nákupem nového vozidla zn. FABIA combi pro potřeby ÚSP Hrabice. Prostředky na nákup budou použity z investičního fondu ÚSP Hrabice.

 

 

 

Usnesení č. 1244

Rada města souhlasí s odprodejem stávajícího vozidla zn. FELICIA combi. Získané prostředky z prodeje budou převedeny do investičního fondu ÚSP Hrabice.

 

 

 

Usnesení č. 1245

Rada města Vimperk schvaluje prodej portálového jeřábu, hydraulického stranového zvedáku a hydraulického zvedáku umístěného v budově postavené na parc. č. 2522/21 v obci a katastrálním území Vimperk/areál bývalých kasáren U Sloupu, za celkovou kupní cenu ve výši Kč 122.654 Kč včetně DPH. Starostka města se pověřuje uzavřením kupní smlouvy ve znění dle předloženého návrhu. Kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1246

Rada města schvaluje schvaluje uzavření leasingové smlouvy k nákupu rypadla – nakladače JCB 3CX TP super 4x4x4-SM TURBO Power Shift mezi obchodní společností Městské služby Vimperk, s.r.o. a ČSOB Leasing, a.s. se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4 a pověřuje jednatele společnosti Městské služby Vimperk,  s.r.o. Ing. Jana Martana jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1247

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo ke zpracování projektové dokumentace anaerobní stabilizace bioodpadů města Vimperk pomocí technologie suché fermentace mezi firmou BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62, 373 72 Lišov a Městem Vimperk a pověřuje starostku města jejím podpisem. Financování projektu bude předmětem rozpočtu roku 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1248

Rada města bere na vědomí zápis z Dopravní komise konané dne 14.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1249

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 1 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku do 31. 12. 2005  , za podmínky uhrazení dluhu na místním poplatku (za odpad) ve výši 908,- Kč před podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

 

 

 

Usnesení č. 1250

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 10 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku do 31. 12. 2005  , za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů a uhrazení dluhu na místním poplatku (za odpad) ve výši 623,- Kč před podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

 

 

 

Usensení č. 1251

Rada města souhlasí s prodloužením nájemního vztahu k bytu č. 1 ve Steinbrenerově ulici čp. 4 ve Vimperku, do 31. 12. 2005  za podmínky uhrazení veškerých dluhů vedených u Města Vimperk před podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

 

 

 

Usnesení č. 1252

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu  k obytné místnosti č. 3 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna nemocnice) do 31.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1253

Rada města souhlasí s tím, aby s platností od 1. 1. 2005 JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, Vimperk,  hradil náklady za spotřebované teplo z vypůjčených prostor čp. 442 v Mírové ulici ve Vimperku  čtvrtletně, a to na základě skutečné spotřeby v ceně stanovené dodavatelem tepla.

 

 

 

Usnesení č. 1254

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o bezplatném užívání části nemovitosti v čp. 207 v Krátké ulici ve Vimperku a o přeměně části půdního prostoru na byt na základě nejlepší nabídky s panem Radimem Malíkem, Mírová 429, Vimperk.

Dále rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový vypracováním uvedené smlouvy k jejímuž podpisu pověřuje starostku Města.

 

 

 

Usnesení č. 1255

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 31 v ulici K Rokli  čp. 496 ve Vimperku, 2+0, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 1. 2005 za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o přistoupení k části závazku a uhradí dlužnou částku ve výši 62.000,- Kč před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1256

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 15.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1257

Rada města souhlasí s částečnou uzavírkou komunikace v ul. K. Světlé za účelem opravy tel. kabelu a zřízení nového účastnického rozvaděče v termínu od 20.12.2004 do 24.12.2004 za podmínky, že bude zajištěn volný průjezd komunikací a povrch dotčených komunikací a veřejného prostranství bude uveden do původního stavu.

 

 

 

Usnesení č. 1258

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání Sportovní komise ze dne 15.12.2004 a souhlasí s vyplacením  finančních příspěvků na činnost  pro kluby takto: HC Vimperk 5.000 Kč, TJ Šumavan Vimperk kopaná 2.500 Kč, SKI Klub Šumava 2.500 Kč. Finanční prostředky budou převedeny na čísla účtů subjektu, doklady na vyúčtování příspěvků předloží kluby do února 2005. Prostředky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa – sportovní komise do konce roku 2004.