Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.12.2004

 

 

 

Usnesení č. 1216

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1217

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o převodu práv a povinností k části stavby „Plynofikace areálu bývalých kasáren U Sloupů mezi Městem Vimperk a společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, spol. s r.o., Chýnov, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1218

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 2236 o poskytnutí digitálních dat na mapku regionu pro publikaci „Vimperk a okolí“ s firmou SHOCart, spol. s.r.o., Vizovice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1219

Rada města revokuje své usnesení č. 1080 ze dne 25. 10. 2004, kterým rozhodla přidělit byt č. 5 ve Výškovicích čp. 17, z důvodu nesplnění podmínek vyplývající z nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1220

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 7 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu bývalé nemocnice Vimperk) na dobu určitou s platností od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1221

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu  k bytu č. 9 v Luční ulici čp. 500 ve Vimperku do 31.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1222

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu  k bytu č. 8 ve Steinbrenerově ulici čp. 49 ve Vimperku do 30. 6. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1223

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku a to na dobu určitou do 31. 12. 2005 s platností od 1. 1. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1224

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k části  bytu č. 9 v ulici Krátká čp. 207 ve Vimperku a to na dobu určitou do 31. 12. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1225

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 3 v ulici Krátká čp. 207, Vimperk, za podmínky, že nájemnice uzavře dohodu o splátkách nejpozději  do 31. 12. 2004 a to tak, aby byl uhrazen poplatek z prodlení a náklady soudního řízení v celkové výši 21.366 ,- Kč do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 1226

Rada  města  rozhodla  nevyhovět žádosti   nájemníka a trvá na úhradě dlužného nájemného  s příslušenstvím  z bytu  č. 1 v  Luční  ulici čp. 500  ve Vimperku do 31. 12. 2004. Pokud v tomto termínu nedojde k úhradě dluhu,  podá Město Vimperk žalobu k přivolení k výpovědi z nájmu bytu.  

 

 

 

Usnesení č. 1227

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v  čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku  v přízemí o celkové výměře 22,50 m2 za účelem zřízení skladu firmě Houška Pavel – zateplování budov, Horňátecká čp. 19, Praha 8.   Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1228

Rada  města  souhlasí,  aby  objekt  Výškovice  čp. 12  spravovala  Městská  správa domů s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1229

Rada města souhlasí se zřízením plynové přípojky v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku na vlastní náklady žadatelů. Rada města upozorňuje žadatele, že uvedená akce podléhá stavebnímu řízení.

 

 

 

Usnesení č. 1230

Rada města rozhodla pronajmout budovu na  st. p.č. 2522/31 v areálu bývalých kasáren U Sloupu  v obci a k.ú. Vimperk, počínaje dnem 01.01.2005 za účelem zřízení skladu a garáže za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

a minimálně 2,- Kč za 1m2 pozemku (manipulační plochy).

 

 

 

Usnesení č. 1231

Rada města souhlasí s prominutím pouze nájemného z  nebytových  prostor  ve  II.  patře  v čp. 74     ulici   1. máje  ve  Vimperku  o  celkové  výměře  39,50 m2   občanskému  sdružení MESADA  ve  výši  1.459,- Kč  po  dobu 6 měsíců s  platností  od 01.01.2005. Služby i nadále bude hradit nájemce.

 

 

Usnesení č. 1232

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem, původem z jiného katastrálního území, tj. z k.ú. Křesanov,  parcelou JK č. 877/1 zapsanou u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Zdíkov a katastrální území Račov na LV č. 1152 pro Město Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1233

Rada města rozhodla neuzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4328/2003 ze dne 04.11.2003 jehož předmětem je veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ mezi Městem Vimperk a firmou GEOSAN GROUP, a.s., Kolín III.

 

 

 

Usnesení č. 1234

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01/047/2004 ze dne 01.06.2004 jehož předmětem je veřejná zakázka „Vimperk – kanalizace – Husova čtvrť a ulice Žižkova a K. Světlé“ mezi Městem Vimperk a firmou Kašparů – Koller, Stavitelství, spol. s r.o., České Budějovice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1235

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000,-- Kč Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku na akci Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků 2004, které se uskuteční dne 31.12.2004. Rada města žádá po ukončení akce o vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 1236

Rada města souhlasí s předloženým návrhem na složení komise pro vyhodnocení výzvy více zájemcům dle § 49 zák. 199/1994 Sb. ve znění zák. 148/1996 Sb. o veřejnou zakázku k podání nabídky na zajištění počovatelské služby ve smyslu zák. č. 100/1988Sb. o sociálním zabezpečení na území města Vimperk a okrajových částech: předsedkyně - Alena Havelková, členové – Ing. Jana Králová, Stanislava Chumanová.

 

 

 

Usnesení č. 1237

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci v oblasti meteorologického servisu  se společností METEORPRESS, spol. s r.o., Praha 4, o publikaci internetového zpravodajství na stránkách Města Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1238

Rada města souhlasí s povolením úplné  uzavírky ul. Purkártova ve dnech 14.12.2004 a 16.12.2004 důvodu zokruhování plynového rozvodu.