Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 06.12.2004

 

 

 

Usnesení č. 1196

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1197

Rada města schvaluje, aby Město Vimperk zajišťovalo svými orgány výkon přenesené působnosti na úseku přestupků pro obce Bohumilice, Bošice, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Svatou Maří, Zálezly a Žárovnou na základě veřejnoprávních smluv.

 

 

 

Usnesení č. 1198

Rada města rozhodla o uzavření provozu v MŠ Vimperk, 1. máje 180, a MŠ Vimperk, Klostermannova 365 /včetně detašovaného pracoviště/ na dobu vánočních školních prázdnin, tj. od 23.12. do 31.12.2004. O rozhodnutí bude informována rodičovská veřejnost způsobem v místě obvyklým.

 

 

 

Usnesení č. 1199

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Mírové ulici čp. 430 ve Vimperku a žádá nájemnici o vyklizení tohoto bytu nejpozději do 31. 12. 2004. Pokud nebude ze strany nájemnice tento termín dodržen, bude zahájeno soudní řízení ve věci  vyklizení výše uvedeného bytu.

 

 

 

Usnesení č. 1200

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu  k bytu č. 2 v Pivovarské ulici čp. 332 ve Vimperku do 31.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1201

Rada  města  rozhodla  uzavřít nájemní   smlouvu   k    nebytovým   prostorům  v  čp.

367    Klostermnannově   ulici    ve  Vimperku  o   celkové   výměře  106,50 m2      za   účelem   zřízení     internetové kavárny – Internetkafé.   Nájemní  smlouva  bude  uzavřena  na dobu neurčitou  s platností 15.12. 2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné  ve  výši  3  měsíčních   nájmů před   podpisem   nájemní   smlouvy      nebytových     prostorům.  Nájemné    je   stanoveno    u  nebytových    prostor reprezentativních   ve  výši    369,39      za   1m2/rok,   nebytových    prostor     skladových   ve   výši   295,52       za   1m2/rok,     nebytových prostor   ostatních (sociální    zařízení,   chodby, atd.)  ve  výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem  nájmu  si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1202

Rada města rozhodla pronajmout budovu na  st. p.č. 2522/19 v areálu bývalých kasáren U Sloupu  v obci a k.ú. Vimperk dobu určitou dva roky  počínaje dnem 15.12.2004 za účelem zřízení dílny a parkování pro zajištění linkové dopravy za roční nájemné ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

- v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

a minimálně 2,- Kč za 1m2 pozemku (manipulační plochy).

 

 

 

Usnesení č. 1203

Rada města rozhodla zveřejnit záměru pronájmu části pozemku parc. č. 904/117, o výměře 495 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec Vimperk a k. ú. Pravětín na LV č. 10001,   za účelem umístění plotu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2005 s výpovědní lhůtou v délce tří  měsíců. Nájemné bude ve výši 2,-- Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 1204

Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1579 m2          a pozemku st. parc. č. 2522/39 o výměře 976 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, s účinností od 1. 4. 2004. Celková výměra této manipulační plochy je 2555 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 5.110,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1205

Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest :

objekt garáže NZ na parcele KN st. č. 2522/39 o výměře 976 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč bez DPH. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/39, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 111.894,- Kč bez DPH.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.611.894,- Kč bez DPH. Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitostí s připočtením        DPH platné v době prodeje, a to v celé výši před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Budoucí kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. náklady na  pořízení znaleckých posudků ve výši 1000,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 1206

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV č. 10001, tam označeným jako parc. č. 14/1 o výměře 1279 m2.

 

 

 

Usnesení č. 1207

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převést smluvně komunikaci mezi mlýnem v Bořanovicích až po hranici území mezi městem  Vimperk a obcí Svatá Maří bezúplatně na Město Vimperk. Dále doporučuje koupit pozemek pod komunikací v části podél náhonu k mlýnu v Bořanovicích a následně komunikaci zavést do majetku Města po její předchozí legalizaci. Dále rada města souhlasí  s tím, aby odbory HB, IÚ a OD, po projednání v zastupitelstvu města,  podnikly příslušné kroky pro realizaci těchto záměrů.

 

 

 

Usnesení č. 1208

Rada města rozhodla revokovat své usnesení č. 1074  z 25. 10. 2004.  Důvodem je zjištění, že dotčená část pozemku parc.č. 1073/1 v k.ú. Vimperk není ve vlastnictví Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1209

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti /oplocení/ na pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracovitě Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1049, v k.ú. Vimperk, za účelem umístění směrové šipky „Pohřebnictví 180 m. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemné bude ve výši 200,--Kč/m2/měsíc.

 

 

 

Usnesení č. 1210

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Výškovice na zhotovení kostýmu pro tradiční masopustní průvod, který se uskuteční dne 05.02.2005. Rada města žádá, po zhotovení kostýmu, vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 1211

Rada města rozhodla o prodeji silničních panelů, které jsou uloženy na nevyužitých

plochách v objektu bývalých kasáren U Sloupů za cenu 1 ks ve výši 500,- Kč, včetně

19% DPH.

 

 

 

Usnesení č. 1212

Rada města bere na vědomí předložené materiály 1. JVS, a.s., které se týkají stanovení ceny vodného a stočného pro hospodářský rok 2005. Rada města rozhodla předložit návrh ceny vodného stočného pro hospodářský rok 2005 k projednání zastupitelstvu města.

 

 

 

Usnesení č. 1213

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru převodu plynárenského zařízení vybudovaného Městem Vimperk v letech 1993 – 1997 na JĆP, a.s.

 

 

 

Usnesení č. 1214

Rada města projednala návrh na rozpočtová opatření týkající se MěKS Vimperk a rozhodla předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu města. Dále rada města doporučuje MěKS zvýšit aktivitu při získávání sponzorských darů. 

 

 

 

Usnesení č. 1215

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti BIKE KLUBU Vimperk o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu pronájmu za sál při konání akce „Do kola bez kola“ dne 27.11.2004.