Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.11.2004

 

 

 

Usnesení č. 1159

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1160

Rada města rozhodla neuzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24003 ze dne 06.01.2004, jehož předmětem je veřejná zakázka „Teplovodní rozvody a předávací stanice včetně regulace pro          Město Vimperk a společností KOTLE-MONT, a.s., Praha 9.

 

 

 

Usnesení č. 1161

Rada města rozhodla neuzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24004 ze dne 06.01.2004, jehož předmětem je verřejná zakázka „Přestavba VS Rokle na centrální kotelnu 9,3 MW s kondenzací spalin“ mezi Městem Vimperk a společností KOTLE-MONT, a.s., Praha 9.

 

 

 

Usnesení č. 1162

Rada města souhlasí s povolením částečné uzavírky v ul. 1. máje ve dnech 29.11. – 03.12.2004 z důvodu propojení vodovodní přípojky do čp. 144 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1163

Rada města pověřuje odbor investic a údržby jednáním s PF ČR ve věci opravy komunikace Vimperk – Hájná Hora.

 

 

 

Usnesení č. 1164

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Vimperk a o obstarávání veřejné služby správy a provozování veřejného vodovodu a kanalizace“ uzavřené dne 29.12.1999 s 1. JVS, a.s., České Budějovice a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1165

Rada města souhlasí se zadáním návrhu podoby městské vlajky a vexilologického zpracování vybraného návrhu a pověřuje starostku města uzavřením předložené smlouvy o dílo s Mgr. Janem Tejkalem, heraldická tvorba, Ostrava.

 

 

 

 

Usnesení č. 1166

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu  k bytu č. 1 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, do 31.12.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1167

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Nad Stadionem čp. 357 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné před uzavřením nájemní smlouvy.   

 

 

 

Usnesení č. 1168

Rada města souhlasí s tím, aby byt pí Rosemarie Bürgerové, Čelakovského čp. 403, Vimperk, byl uveden jako sídlo společnosti EUROPEX,s.r.o., za podmínky, že vlastní místo podnikání bude uvedeno na jiné adrese.

 

 

 

Usnesení č. 1169

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v nebytových prostorách v čp. 332 v Pivovarské ulici ve Vimperku dle předloženého návrhu na vlastní náklady nájemce - Nemocnice Vimperk,o.p.s.. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1170

Rada města rozhodla pronajmout objekt čp. 12 ve Výškovicích (kulturní dům)  za účelem prodejní a restaurační činnosti ve výši ročního nájemného Kč 30.000. Počínaje rokem 2006 bude výše nájemného zvyšována každý rok o míru inflace vyjádřenou zvýšením průměrné cenové hladiny ve sledovaném roce proti roku předcházejícímu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 1. 2005. 

 

 

Usnesení č. 1171

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku  o celkové výměře 54,30 m2  s Úřadem práce v Prachaticích, Poštovní čp. 113 dohodou, ke dni 30. 11. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1172

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 484 v ulici Nad Stadionem  v  I. nadzemním  podlaží  o  celkové  výměře  54,30  m2   za  účelem    podnikatelské činnosti.    Minimální    výše      nájemného   bude      stanovena    u     nebytových     prostor reprezentativních  ve  výši  369,39  Kč, u  nebytových  prostor   skladových  ve  výši   295,52 Kč, u nebytových   prostor  ostatních   ve  výši  147,75  Kč.  Nájemní  smlouva    bude   uzavřena   za podmínky složení dlouhodobé zálohy na  nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1173

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s umístěním sjezdu na místní komunikaci v ulici Na Stráni, na pozemku parc. č. 1771/12 a parc. č. 1771/27 v k. ú. Vimperk, a to z pozemku parc.č. 1771/22 ve stejném k.ú.

 

 

 

Usnesení č. 1174

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zásahem požárně nebezpečného prostoru na místní komunikaci v ulici Na Stráni, na pozemku parc. č. 1771/12 a parc. č. 1771/27 v k. ú. Vimperk v rozsahu podle situace v měřítku 1 : 200, zpracované Projektcentrem Vimperk, Špidrova 87, Vimperk v červenci 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1175

Rada města rozhodla nepronajímat část parcely PK č. 958 díl 3 do doby, než bude definitivně vyřešeno vlastnictví pozemku. Zároveň pověřuje místostarostu města jednáním s vlastníkem skotu, který náves v Cejsicích poškozuje. Výsledkem jednání má být  zabránění dalších škod na veřejném prostranství, aniž by bylo nutné zřizovat na návsi hrazení.

 

 

 

Usnesení č. 1176

Rada města bere na vědomí ukončení nájmu pozemku parcely KN č. 225 v k.ú. Vimperk úmrtím nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1177

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronájmu pozemku parcely KN č. 225 o výměře 1088 m2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001pro zemědělskou činnost - sklizeň sena. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2005 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1178

Rada města souhlasí s ukončením pronájmu pozemku parcely KN č. 428 v k. ú. Vimperk   o výměře 759 m2 dohodou k 31. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1179

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001 Města Vimperk jako parcela KN č. 428 o výměře 759 m2, druh pozemku zahrada, do společného nájmu pro individuální zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  od 1. 1. 2005 s výpovědní lhůtou  šesti měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1180

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s částí pozemku parc.č. 128/1 v k.ú. Výškovice u Vimperka do doby, než bude upřesněno případné umístění stavby rodinného domu na parcele v návaznosti na ochranu stávajícího vodního zdroje a zajištění přístupu na okolní pozemky.

 

 

 

Usnesení č. 1181

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Spolku historického šermu BERIT ve výši 3 000,-- Kč na zajištění akce „Putování za hvězdou“, které se uskuteční dne 18.12.2004 v prostorách zámeckých arkád. Rada města požaduje po ukončení akce předložení vyúčtování poskyntutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 1182

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením zvukové aparatury Spolku historického šermu BERIT pro kulturní akci dne 18.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1183

Rada města souhlasí se zapůjčením zvukové aparatury Obecnímu úřadu Ktiš za účelem kulturní akce pro děti, která se uskuteční dne 03.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1184

Rada města souhlasí s předloženým materiálem pro poskytování veřejné finanční podpory /příspěvků/ z rozpočtu Města Vimperk s účinností od 01.01.2005:

c)      Pravidla pro poskytování veřejné podpory /dále příspěvek/ rozpočtu Města Vimperk,

d)      Žádost o poskytnutí finančnho příspěvku z prostředků Města Vimperk, včetně náležitostí,

e)      Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků Města Vimperk,

f)       Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého Městem Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1185

Rada města souhlasí s výpovědí ze smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č. 520683 v oblasti registru obyvatel a evidence hřbitovů mezi Městem Vimperk a společností ALIS, s.r.o., Česká Lípa, a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1186

Rada města schvaluje smlouvu o výběru uživatele na půdní prostory v čp. 207 v Krátké ulici ve Vimperku za účelem přestavby na bytovou jednotku..

 

 

 

Usnesení č. 1187

Rada města  uzavřít smlouvu o provádění prací /topenářské, instalatérské, elektro/ mezi Městskými službami, s.r.o., Vimperk, a MěSD, s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1188

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o provozování veřejného vodovodu a kanalizací mezi Městem Vimperk – vlastníkem a Městskými službami, s.r.o. Vimperk – provozovatelem, v areálu kasáren U Sloupů a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1189

Rada města rozhodla uzavřít Nájemní smlouvu na umístění zařízení na objektu v bývalých kasárnách U Sloupů mezi Městem Vimperk a ČR-MV a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1190

Rada města souhlasí s udělením licence na linku č. 370700 Vimperk – Stachy – Nové Hutě – Borová Lada – Kvilda dle předloženého návrh bez dalších připomínek.

 

 

 

Usnesení č. 1191

Rada města bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 23.11.2004. Dále rada města jmenuje v souladu s § 102, písm. h), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, za dalšího člena kulturní komise Petra Moravce, s platností od 01.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1192

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 16 000,-- Kč /z kapitoly pokladní správa – příspěvky, kulturní komise/ divadelnímu spolku Bouček na uspořádání mikulášského představení v letním kině dne 05.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1193

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o nájmu“ uzavřené dne 19.11.2003 s obchodní společností Městské služby Vimperk, s.r.o., Steinbrenerova 6, Vimperk, podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1194

Rada města rozhodla zveřejnit výzvu více zájemcům k podání nabídky na provedení prací – zajištění pečovatelské služby ve smyslu zákona č. 100/1998 Sb. o sociálním zabezpečení na území města Vimperka a v jeho okrajových částech.

 

 

 

Usnesení č. 1195

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí pro rok 2005 mezi Městem Vimperk a Městskou knihovnou Prachatice a pověřuje starostku města jejím podpisem.