Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.11.2004

 

 

 

Usnesení č. 1145

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1146

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 v Mírové ulici čp. 430 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2005 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1147

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 7 v ulici Svornosti čp. 42 ve Vimperku, dle předloženého návrhu, a to na vlastní náklady žadatelky. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1148

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 24 v ulici K Rokli čp. 495 ve Vimperku a to na dobu určitou do 30. 11. 2005 s platností od 1. 12. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1149

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici Mírová čp. 426 ve Vimperku,  do 31. 12. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1150

Rada města nesouhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10 v ulici Klostermannova čp. 367 ve Vimperku .

 

 

 

Usnesení č. 1151

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy  na umístění anténního systému pro zajištění vysokorychlostního internetu na panelovém domě čp. 394 v ulici Karla Weise ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1152

Rada města doporučuje bezúplatný převod pozemku KN č. 304/2 v k.ú. Lipka o výměře 658 m2 z majetku České republiky do vlastnictví Města Vimperk. S tímto majetkem hospodaří Agentura ochrany  přírody a krajiny ČR,  se sídlem v Praze.

 

 

 

Usnesení č. 1153

Rada města nesouhlasí s koupí (i příp. nájmem) rodinného domu čp. 29 v Klášterci (Šumavěnka) s parcelami KN st. č. 48 a KN č. 100/7 vše  v k.ú. Klášterec u Vimperka.

 

 

 

Usnesení č. 1154

Rada města rozhodla nakládat s částí budovy bez čp. na  parcele KN st. č. 271 a částí parcely KN st. č. 271 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1155  

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako KN č. 1153/23 – Homolka –  o výměře 10 m2, KN č. 1842/43 – Mírová – o výměře 47 m2 a KN č. 851/2 –    u garáží  u Volyňky – o výměře 88 m2, společnosti JČE a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, popř. jejímu právnímu nástupci. Jedná se o pozemky zastavěné trafostanicemi. Celková výměra k prodeji činí 145 m2 za cenu v místě a čase obvyklou podle znaleckého posudku tj. 20.300,- Kč.  Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy, a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaných pozemků ve výši 1.500,- Kč.  

 

 

 

Usnesení č. 1156

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemky EN č. 1236, PK č. 914/3 díl 1, 914/4 díl 4, 927 díl 4, 951 díl 4 a KN č. 1991/5 zapsanými u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001.

 

 

 

Usnesení č. 1157

Rada města souhlasí s předloženým návrhem ceníku skládkovného s platností od 01.01.2005.

 

 

 

Usnesení č. 1158

Rada města souhlasí a podporuje záměr SPV Vimperk, týkající se zřízení KT Centra. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o partnerství mezi Městem Vimperk a SPV Vimperk na základě předchozí dlouholeté spolupráce, kde hlavním cílem je spolupráce v oblasti využívání informačních technologií, videotvorby a tvorby propagačních materiálů dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.