Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.11.2004

 

 

 

Usnesení č. 1131

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1132

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku,o velikosti 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  s platností od 1. 12. 2004  do 30. 6. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1133

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 23 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku na dobu určitou do 30. 11. 2005 s platností od 1. 12. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1134

Rada města bere na vědomí odstoupení nájemnice od smlouvy o výpůjčce za účelem rekostrukce a přestavby půdního prostoru v čp.144 Vimperk. Nebytové prostory , které má nájemnice vypůjčeny předá  k 16. 11. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1135

Rada města bere na vědomí výpověď nájemnice z nájmu nebytových prostor v čp. 367 v |Klostermannově ulici ve Vimperku ze dne 29.9.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1136

Rada  města  rozhodla  uzavřít nájemní   smlouvu   k    nebytovým   prostorům v  čp.  367 Klostermannově   ulici  ve  Vimperku  o  celkové   výměře  114,98 m  za  účelem  zřízení  řeznictví.  Nájemní   smlouva   bude uzavřena na  dobu neurčitou po vyklizení nebytových prostor původním nájemcem  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemném  ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní  smlouvy    nebytových prostorům. Nájemné  je    stanoveno  u   nebytových    prostor  reprezentativních   ve  výši    369,39      za  1 m2/rok,  nebytových    prostor    skladových    ve  výši   295,52      za  1m2/rok,   nebytových prostor   ostatních    ( sociální    zařízení,   chodby,  atd. )     ve    výši  147,75    za    1 m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem  nájmu  si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 1137

Rada města bere na vědomí zprávu o budoucí představě organizace a finančního zajištění filmového festivalu Naturvision 2005 předloženou p. Thomsem – ředitelem festivalu a jmenuje Stanislavu Chumanovou jako svého zástupce pro další jednání.

 

 

 

Usnesení č. 1138

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo jejímž předmětem je veřejná zakázka „Pravětín – III. etapa – vypracování projektové dokumentace“ mezi Městem Vimperk a společností DEKONT INTERNATIONAL, spol. s r.o., Chaloupkova 2879/10, 612 00 Brno, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1139

Rada města odvolává komisi  pro sociálně – právní ochranu dětí k 31.10.2004 ve složení

předseda: Mgr. Lopušanová Eva

členové: Mgr. Říha Z.,  Desat Z., Mgr. Buriánová J., Mgr.  Rückerová D., Mgr.  Kotlíková J.

 

 

 

Usnesení č. 1140

Rada města bere na vědomí zřízení komise pro sociálně – právní ochranu dětí ve složení předseda: Alena Havelková

tajemnice: Š. Válková

členové: PhDr. M. Beneš, Mgr. Lopušanová, J. Šebánek, MUDr. M. Kučerová

a pověřuje starostku města jmenováním jejích členů ke dni 1.11.2004

 

 

 

Usnesení č. 1141  

Rada města souhlasí s tím, aby Město Vimperk převzalo od soudu movité věci na uhrazení nákladů úschovy.

 

 

 

Usnesení č. 1142

Rada města Vimperk schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.2.2004 uzavřené mezi Městskými službami Vimperk, s.r.o. a Městem Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1143

Rada města souhlasí s provedením uzavírky ulic Svornosti, Kostelní, Steinbrenerova a Náměstí Svobody dne 11.12.2004 od 6.00 do 16.00 hodin za účelem konání Vánočních trhů, které pořádá Město Vimperk.

 

 

Usnesení č. 1144

Rada města bere na vědomí předloženou nabídku města Vimperk k odkupu objektu v čp. 199 (TKB) včetně pozemků a souhlasí s jejím podáním prodávajícímu Českému Telecomu a.s.