Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.11.2004

 

 

 

Usnesení č. 1111

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1112

Rada města souhlasí s povolením částečné uzavírky ul. 1. máje ve dnech 11.11.2004 – 16.11.2004 z důvodu propojení vodovodní přípojky do čp. 144 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1113

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8004029907 a Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8004067860 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Templová 747, Praha 1, podle předložených návrhů a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1114

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ADU.CZ, s.r.o., zastoupenou jednatelkou společnosti Ing. Simovou Pacákovou, Malenice 68, Strakonice, na dobu neurčitou, na provedení přezkoumání hospodaření Města Vimperk, poprve za rok 2004 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1115

Rada města bere na vědomí návrh na darování majetku ve výpůjčce Nemocnice Vimperk, o.p.s., a rozhodla předložit návrh k projednání zastupitelstvu města s tím, že jej doporučuje schválit.

 

 

 

Usnesení č. 1116

Rada města rozhodla pronajmout malou pietní síň na hřbitově ve Vimperku k využití smutečních obřadů. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15.11.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1117

Rada města rozhodla pronajmout kapli na hřbitově ve Vimperku k využití smutečních obřadů  . Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15.11.2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1118

Rada města souhlasí, aby objekty – kaple na hřbitově a pietní síň spravovala městská správa domů, s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1119

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu na stavební parcele č. 2522/19,  části parcely č.2522/1 o výměře 2044 m2 , v objektu na stavební parcele č. 2522/18-části, části parc. č. 2522/1 o výměře 1226  m2 dohodou ke dni 30. 11. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1120

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Část budovy pro garážování, opravy  a údržbu č. 077 na stavební parcele číslo 2522/18 - celková výměra nebytových prostor 757 m2 a manipulační plocha o výměře 1226 m2

 

Hala pro garážování, opravy a údržbu č. 079 na stavební parcele číslo 2522/19 - celková výměra nebytových prostor 634,34 m2  a manipulační plochu o výměře 2044 m2.

 

 

 

Usnesení č. 1121

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti ve smyslu úhrady dlužného nájemného z nebytových prostor  v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, včetně nákladů soudního řízení formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1122

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001,  tam označených jako parc. č. 1007/1, rozdělením pozemku geometrickým plánem č. 1444-504/2002 zpracovaným Geodetickou kanceláří Prachatice 11. 12. 2002 vznikly z  parc. č. 1007/1 dvě parcely – parc. č. 1007/13 o výměře 603 m2 plus parc. č. 1007/5 o výměře 29 m2, tedy celkem  632 m2 a parc. č.  1007/14 o výměře 646 m2 za účelem pozdější výstavby rodinného domu.

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2004 na dobu neurčitou, nájemné bude ve výši  5,-  Kč/m2/rok. 

Nájemce bude smluvně zavázán k dodržení termínů získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nesplnění termínů bude sankcionováno.

Součástí nabídky byla nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu, splatná do 10 dnů od oznámení výsledku úspěšnému zájemci.  Nebude-li tato částka včas uhrazena, bude tato skutečnost znamenat ukončení jednání s tímto zájemcem a smluvní vztah k pozemku bude  nabídnut dalšímu nejlépe vyhovujícímu zájemci.

 

 

 

Usnesení č. 1123

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako parc. č. 1860/1, její části dle geometrického plánu č. 1513-509/2003, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v dubnu 2004, označené jako parc. č. 1860/2 o výměře 2 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem posudkem č. 1962/2004 ve výši 96,- Kč, bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH), včetně nákladů na zaměření pozemku, ,  1860/3 o výměře 671 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem posudkem č. 1962/2004 ve výši 28.850,- Kč bez DPH a úhradu nákladů na geodetické práce a ocenění pozemků ve výši 3.300,- Kč 1860/4 o výměře 659 m2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem posudkem č. 1962/2004 ve výši 28.340,- Kč bez DPH a úhradu nákladů na geodetické práce a ocenění pozemků ve výši 3.300,- .Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrického plánu č.  1513-509/2003.

 

 

 

Usnesení č. 1124

Rada města souhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk v době od 23.12. do 31.12. 2004 z důvodu čerpání řádné dovolené.

 

 

 

Usnesení č. 1125

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši  2 500,-- Kč oddílu stolního tenisu při TJ Šumavan Vimperk na uspořádání turnaje 3. ročníku „O zlatou vánočku“ ve stolním tenisu, který se uskuteční dne 18.12.2004 v tělocvičnách ZŠ, Smetanova. Rada města požaduje po ukončení akce doložení vyúčtování příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 1126

Rada města souhlasí s konáním součinnostního cvičení RESCUE-ZTZS – oddíl dobrovolných záchranářů ve spolupráci s CCOŘ/CZ v prostoru bývalého výcvikového prostoru Radost ve dnech 11. – 12.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1127

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Vimperk o.p.s., o poskytnutí ručení Města Vimperk pro potřebu rozšíření kontokorentního účtu – provozní úvěr a rozhodla předložit tuto žádost k projednání zastupitelstvu města.

 

 

 

Usnesení č. 1128

Rada města bere na vědomí nabídku Českého Telecomu, a.s., k odkoupení nemovitosti v k.ú. Vimperk, objekt v ulici Nad Stadionem čp. 199, včetně pozemků a pověřuje tajemníka městského úřadu a právního zástupce města vypracování nabídky za Město Vimperk. Zpracovaná nabídka bude předložena na příštím zasedání rady města k odsouhlasení.

 

 

 

Usnesení č. 1129

Rada města bere na vědomí žádost Českého Telecomu, a.s., o souhlas se zpřístupněním informací o smluvních vztazích mezi Městem Vimperk a Českým Telecomem, a.s., třetí straně a se zveřejněním souhlasí za podmínky, že Český Telecom, a.s., dá na vědomí Městu Vimperk, kterým třetím stranám bude souhlas poskytnut.

 

 

 

Usnesení č. 1130

Rada města, jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady, schválila změnu zakladatelské listiny ze dne 03.06. 1999 ve znění ze dne 01.08.2003 a 07.04.2004 obchodní společnosti Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01, IČ 260 15 391, zapsané v obchodním rejstříku u KS V Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9133 tak, že v článku druhém zakladatelské listiny se slova „Obchodní jméno“ nahrazují slovy „Obchodní firma“, v článku čtvrtém se doplňuje předmět podnikání společnosti o výrobu, instalaci a opravy elektrických strojů a přístrojů a o inženýrskou činnost v investiční výstavbě, v článku osmém se ruší celý dosavadní text, to je text „Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Její pravomoci vykonává ve shodě s ustanovením § 45, písmeno b), zákona číslo 367/1990 Sb. městská rada zakladatele“ a zrušený text se nahrazuje textem: „Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává jediný společník Město Vimperk, a to prostřednictvím Rady města Vimperk ve shodě s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb,. o obcích /obecní zřízení/ nejsou-li úkoly zakladatele podle zvláštních předpisů vyhrazeny Zastupitelstvu města Vimperk podle § 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.