Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.11.2004

 

 

 

Usnesení č. 1084

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.10.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1085

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/UA/033/04 ze dne 20.08.2004, jejímž předmětem jsou stavební práce „Oprava místních komunikací Lipka“ mezi Městem Vimperk a firmou STRABAG, a.s., odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1086

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje energetického zařízení, které se skládá ze dvou transformačních stanic a transformátoru (Vodárna a ŽMS) společnosti Jihočeské energetika, a.s., Lannova 16, České Budějovice. Jedná se o transformanční stanici Vimperk Kasárna U Sloupů – vodárna ze 45 000,-- Kč, transformátor BEZ, 160 kVA za 10 000,-- Kč a transformační stanici Vimperk ŽMS za  45 000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1087

Rada města souhlasí s krátkodobým záborem veřejného prostranství – části místní komunikace – v ulici 1. máje ve Vimperku pro účely přistavení montážní plošiny, z níž bude provedena oprava římsy na budově České spořitelny, a.s. Práce budou provedeny od 01.11. do 05.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1088

Rada města souhlasí se záborem komunikace v ul. Pivovarská za čp. 66 za účelem postavení sila do 15.12.2004 za podmínky, že nedojde ke kontaktu směsi s novou dlažbou a zároveň bude zajištěn volný průjezd místní komunikací.

 

 

 

Usnesení č. 1089

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením  vodovodní přípojky v pozemku parcely KN č. 2632 v k.ú. Vimperk pro Jednotu spotřební družstvo Vimperk, se sídlem 1. máje 200, Vimperk, s podmínkou zaplacení jednorázové úhrady za uložení vodovodního potrubí ve výši   240,- Kč do 22. 11. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1090

Rada města,  v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 46114, Vimperk – kabel NN. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a.s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši  380,-  Kč. Náhrada bude zaplacena nejpozději do doby  podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci jako parcela PK č. 957 díl 2 (KN č. 957/2) v k. ú. Křesanov.

 

 

 

Usnesení č. 1091

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 46137 Vimperk – kabel NN. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a.s., k  zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčené nemovitosti umístěním vedení ve výši 400,- Kč. Náhrada bude zaplacena nejpozději do doby  podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemku parcely KN č. 543 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1092

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením potrubí kanalizační přípojky v pozemku parcely   KN č. 2630 – ostatní komunikace  v k.ú. Vimperk s podmínkou zaplacení jednorázové úhrady za uložení kanalizačního potrubí do pozemku Města Vimperk ve výši 130,- Kč. Úhrada bude zaplacena do 30. 11. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1093

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Solná Lhota na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parc. č.  9/2 o výměře 518 m2, parc. č. 551/7 o výměře 133 m2, parc. č. 551/8 o výměře 442 m2, parc. č. 500/7 o výměře 137 m2, parc. č. 500/8 o výměře 37 m2, parc. č. 551/1 její část dle geometrického plánu č. 52-468/2003 zpracovaného geodetickou kanceláří Prachatice tam označené jako parc. č. 551/9 o výměře 1046 m2. Celková výměra k prodeji činí 2313 m2 za cenu v místě a čase obvyklou podle znaleckého posudku tj. 23.130,- Kč  Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy, a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaných pozemků ve výši 500,- Kč a náklady na vyhotovení geometrického plánu ve výši 10.044,- Kč.  

 

 

 

Usnesení č. 1094

Rada města, na základě nedoporučení odborů, nesouhlasí s umístěním reklamy , na sloup veřejného osvětlení na křižovatce ul. 1. máje – Sadová.

 

 

 

Usnesení č. 1095

Rada města rozhodla uzavřít s Krajským úřadem České Budějovice Dohodu o společné účasti na veletrhu Regiontour Brno ve dne 13.01. – 16.01.2005 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 1096

Rada města souhlasí s vyplacením finančních odměn ředitelům základních a mateřských škol dle upraveného předloženého návrhu, jejichž zřizovatelem je město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a CR provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol a školských zařízení.

 

 

 

Usnesení č. 1097

Rada města trvá na usnesení zastupitelstva města č. 294 ze dne 28.06.2004 (návrh městské vlajky).

 

 

 

Usnesení č. 1098

Rada města schvaluje předložený návrh na složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku a závazků Města Vimperk k 31.12.2004 .

 

 

 

Usnesení č. 1099

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi  Sklářská čp. 399/29, Vimperk, garsoniéra, I. kat a Mírová čp. 428/8, Vimperk, o velikosti 1+1, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 1100

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi Svornosti čp. 42/7, Vimperk, 1+1, III. kat a bytem K Rokli čp. 497, Vimperk, o velikosti 4+1, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 1101

Rada města  rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 8 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku (ubytovna) do 31.10.2005.

 

 

Usnesení č. 1102

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti nájemníka trvale bytem K Rokli čp. 496, Vimperk, s tím, že nájemník uhradí dlužné nájemné, bezdůvodné obohacení, dlužné vyúčtování služeb, poplatek z prodlení a náklady soudního řízení dle splátkového kalendáře v měsíčních splátkách ve výši 2.000,- Kč počínaje měsícem lednem 2005.

 

 

 

Usnesení č. 1103

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 21,30 m2  v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem provozování kosmetiky. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, ostatních  prostor  ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 11. 2004  za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1104

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 205,34 m2  v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem provozování prodeje koberců. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok,u nebytových prostor ostatních ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 11. 2004  za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1105

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu na stavební parcele č. 2522/31 – část o celkové výměře 428 m2 , v areálu bývalých kasáren „U Sloupu“, dohodou ke dni 30. 11. 2004

 

 

 

Usnesení č. 1106

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Část budovy pro údržbu a opravy vozidel č. 026 na stavební parcele číslo 2522/31 - celková výměra nebytových prostor 428 m2 a manipulační plocha o výměře 1244 m2

 

Budova administrativní č. 076 na stavební parcele číslo 2522/51 - celková výměra nebytových prostor 436,77 m2, určena pro zřízení kanceláří, drobné provozovny.

 

 

 

Usnesení č. 1107

Rada města souhlasí s vypracováním návrhu trojstranné dohody mezi Městem Vimperk, nájemníkem bytem Sklářská čp. 388, Vimperk a nájemníkem bytem Mírová čp. 429, Vimperk, ve věci využití půdních prostor v čp. 207 v Krátké ulici ve Vimperku k vybudování  jedné bytové jednotky jednomu zájemci.

 

 

 

Usnesení č. 1108

Rada města bere na vědomí kandidaturu Jiřího Horáka, bytem Pražská 305, Vimperk,  do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích a předkládá zastupielstvu města tuto kandidaturu k projednání.

 

 

 

Usnesení č. 1109

Rada města projednala dopis Ing. Vladimíra Procházky ze dne 05.10.2004 a souhlasí s předloženým návrhem darovací smlouvy upraveným právním zástupcem města (Sluneční ulice). Rada města nesouhlasí s návrhem bodu č. VIII. sankce a pověřuje odbor investic a údržby dalším jednáním.

 

 

 

Usnesení č. 1110

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na místo úředníka /bezpečnostního referenta/ ve složení: předsedkyně komise -  Renata Svobodová, členové - Jiří Zoubek, Ing. Bohumil Petrášek.