Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.10.2004

 

 

 

Usnesení č. 1063

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 18.10.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1064

Rada města schvaluje Plán zimní údržby pro rok 2004/2005, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1065

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na dodání a instalaci kabelových rozvodů strukturované kabeláže v čp. 199 ve Vimperku mezi Tribase Networks, s.r.o., Slunečná 1162, Prachatice a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1066

Rada města souhlasí s povolením částečné uzavírky ul. Pivovarská, náměstí U Jelena dne 29.10.2004 v době od 12,00 do 14,30 hod. za účelem shromáždění, které svolává oblastní sdružení ODS.

 

 

 

Usnesení č. 1067

Rada města souhlasí se záborem chodníku v ul. 1. máje čp. 144 za účelem postavení lešení z důvodu výměny střešní krytiny ve dnech 08.11.2004 – 15.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1068

Rada města souhlasí s vedením a vyznačením cyklotras č. 1226 a č. 1234 Čkyňsko po místních komunikacích ve vlastnictví Města Vimperk dle předloženého projektu v.o.s. DOZNAČ, České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 1069

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením  podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 404 v Čelakovského ulici ve Vimperku a to na dobu určitou s platností od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města. 

 

 

 

Usnesení č. 1070

Rada města revokuje své usnesení č. 128 ze dne 9. 2. 2004, kterým rozhodla pronajmout budovy na st. p. č. 2522/15, 2522/16, 2522/17 v areálu bývalých kasáren „U Sloupu“. Dle návrhu Městských služeb Vimperk, s.r.o., rada města rozhodla, že se uvedené objekty nebudou prozatím pronajímat.

 

 

 

Usnesení č. 1071

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout objekt čp. 12 ve Výškovicích (kulturní dům) za účelem podnikatelské činnosti ve výši ročního nájemného Kč 30.000. Počínaje rokem 2006 bude výše nájemného zvyšována každý rok o míru inflace vyjádřenou zvýšením průměrné cenové hladiny ve sledovaném roce proti roku předcházejícímu.  

 

 

 

Usnesení č. 1072

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemků části PK č. 800 o výměře 1727 m2, části PK č. 802 o výměře 220 m2, části PK č. 803 o výměře 728 m2, části PK č. 804 o výměře 1105 m2, části PK č. 805 o výměře 920 m2, zapsaných  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk, za účelem realizace bikrosového hřiště pro mládež s BIKE KLUBEM Vimperk, zastoupeným Mgr. Vojtěchem Huříkem, se sídlem Pivovarská 69, Vimperk. Celková pronajímaná výměra  činí 4700 m2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou  v délce šesti měsíců. Nájemné je dohodnuto částkou 100,- Kč ročně, pro rok 2004 je uhrazeno z předchozí nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1073

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem částí pozemků KN č.  718/1 o výměře 124 m2 a KN č. 760/35 o výměře 64 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí  pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, o celkové výměře cca 188 m2, za účelem zahrádkaření. Dodatek k nájemní smlouvě bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

Usnesení č. 1074

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemku parc.č. 1073/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001.

 

 

 

Usnesení č. 1075

Rada města rozhodla dle svého usnesení č. 227 ze dne 1. 3. 2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1579 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/39 o výměře 976 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 2555 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 5.110,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 791 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/31 o výměře 488 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1279 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.558,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1076

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nakládat s nemovitostmi zapsanými

u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, Křesanov a Výškovice

na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako

k. ú. Vimperk, parc. st. č. 114 o výměře 333 m2, dům čp. 4, Steinbrenerova ul.,

parc. st. č. 28/2 o výměře 244 m2, dům čp. 21, Náměstí Svobody,

parc. st. č. 5 o výměře 519 m2, dům čp. 45, Náměstí Svobody,

parc. st. č. 45 o výměře 286 m2, dům čp. 48, Steinbrenerova ul.,

parc. st. č. 46 o výměře 634 m2, dům čp. 49, Steinbrenerova ul.,

parc. st. č.79 o výměře 653 m2, dům čp. 66, Kaplířova ul.,

parc. st. č. 427 o výměře 522 m2, dům čp. 68, ul. 1. máje,

parc. st. č. 930 o výměře 1292 m2, dům čp. 159, Pražská ul.,

parc. st. č. 86/1 o výměře 263 m2 a č. 87/1 o výměře 193 m2, dům čp. 171, U Lázní,

parc. st. č. 797 o výměře 332 m2, dům čp. 188, ul. 1. máje,

parc. st. č. 719/2 o výměře 180 m2, dům čp. 350, Čelakovského ul.,

parc. st. č. 719/1 o výměře 181 m2, dům čp. 551, Čelakovského ul.,

parc. st. č. 721 o výměře 464 m2, dům čp. 351, Čelakovského ul.,

parc. st. č. 726 o výměře 416 m2, dům čp. 352, Čelakovského ul.,

parc. st. č. 724 o výměře 401 m2, dům čp. 358, Klostermannova ul.,

parc. st. č. 683 o výměře 852 m2, dům čp. 382, Smetanova ul.,

parc. st. č. 672 o výměře 423 m2, dům čp. 366, Klostermannova ul.,

parc. st. č. 2648 o výměře 256 m2, dům čp. 406, Mírová ul.,

k. ú. Křesanov, parc. st. č. 28/2 o výměře 244 m2, dům čp. 14, Cejsice,

k. ú. Výškovice, parc. st. č. 45 o výměře 734 m2, dům čp.17, Výškovice.

 

 

 

Usnesení č. 1077

Rada města bere na vědomí stav pohledávek z hlavní a hospodářské činnosti města Vimperk k 30.09.2004 ve výši 13 443 755,85 Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1078

Rada města souhlasí s dohodou o ukončení smlouvy mezi Městem Vimperk a společností VIAN Technika, s.r.o., o poskytování internetových služeb podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č . 1079

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici U Lázní  čp. 171 ve Vimperku, 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 15. 11. 2004  do 14. 11. 2005  za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 
 

 

Usnesení č. 1080
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 ve Výškovicích, o velikosti 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 15. 11. 2004  do 14. 11. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 1081

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 21. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1082

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci č. SWRp/04/21 mezi společností VERA spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Lužná 2 a Městem Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk, o dodávce a následném pronájmu programového vybavení Radnice VERA podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Odborným garantem za Městský úřad Vimperk jmenuje rada města Zdeňka Ženíška, tajemníka MěÚ a vedoucím projektu za Městský úřad Vimperk jmenuje rada města vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Janu Schererovou.

 

 

 

Usnesení č. 1083

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem jsou stavební práce „Vimperk – parkoviště – Luční ulice“ mezi Městem Vimperk a firmou Pavel Petřík – ELKOM, Štěchovice 57, Volenice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.