Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.10.2004

 

 

 

Usnesení č. 1032

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.10.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1033

Rada města souhlasí s provedením překopu místní komunikace v ulici Rűckerova ve Vimperk z důvodu realizace STL plynovodní přípojky pro dům čp. 107 v Rűckerově ulici.

 

Pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 20.10.2004

 

 

 

Usnesení č. 1034

Rada města souhlasí s provedením překopů a krátkodobých uzavírek ulice Čelakovského ve Vimperku v období do 15.11.2004 z důvodu opravy havarijního stavu teplovodů.

 

 

 

Usnesení č. 1035

Rada města souhlasí s uzavíráním smluv o svozu a likvidaci komunálního odpadu uzavíraných mezi Městem Vimperk a právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání na likvidaci komunálního odpadu vznikajícího jejich činností, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1036

Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, stanovuje pravomoc Ing. Josefu Kotálovi, vedoucímu odboru ŽP, MěÚ Vimperk, podepisovat plné moci, zmocňující Radima Kučeru – Technické služby, Boubínská 223, Vimperk, k tomu, aby uzavíral s právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, se sídlem ve správním obvodu města Vimperk, které produkují odpad podobný komunálnímu, smlouvy o využití systému zavedeného Městem Vimperk, pro nakládání s komunálním odpadem.

 

 

 

Usnesení č. 1037

Rada města souhlasí s udělením licence na linku č. 137447 Praha – Stachy – Vimperk – Prachatice dle předloženého návrhu bez dalších připomínek.

 

 

 

Usnesení č. 1038

Rada města nadále trvá na svém usnesení č. 804 ze dne 2.8.2004, kterým rozhodla zahájit soudní řízení ve věci vyklizení bytu č. 1 ve Výškovicích čp. 17.

 

 

 

Usnesení č. 1039

Rada města schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy  dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1040

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici 1. máje čp. 182  a to na dobu neurčitou s platností od 1. 11. 2004 za podmínek stanovených v dohodě o postoupení práv a povinností vyplývající z nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu. 

 

 

 

Usnesení č. 1041

Rada města schvaluje nutnou investici ve výši do 237 000,-- Kč na opravu střechy v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku v důsledku plánované výstavby 3 bytových jednotek. Oprava bude prováděna po etapách souběžně s prováděnými pracemi jednotlivých bytů.

 

 

 

Usnesení č. 1042

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor, v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 114,98m2  dohodou, ke dni 15. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1043

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 367 v Klostermannově  ulici ve Vimperku o celkové výměře 114,98 m2, za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného  u reprezentativních nebytových prostor je stanovena  ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, skladových 295,52,- Kč za 1 m2/rok, ostatních 147,75,- Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Nájemní smlouva k uvedeným nebytovým prostorům bude uzavřena po vyklizení bývalým nájemcem.

 

 

 

Usnesení č. 1044

Rada města bere na vědomí nabídku akciové společnosti TERMS, Planá 67, České Budějovice a požaduje předložit návrh smlouvy na umístění anténního systému pro zajištění vysokorychlostního internetu na panelovém domě čp. 394 v ulici Karla Weise ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 1045

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/10 v areálu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem 01.11.2004  za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem opravárenských prací silničních motorových vozidel a uskladnění stavebního materiálu.

 

 

 

Usnesení č. 1046

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/13 v areálu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  01. 11. 2004  za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem zřízení truhlářské dílny.

 

 

 

Usnesení č. 1047

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/26 v areálu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  01. 11. 2004  za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem parkování mot. vozidel a provádění drobných oprav.

 

 

 

Usnesení č. 1048

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/52 v areálu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  01. 11. 2004  za roční nájemné  ve výši :

- v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

- v objektech výrobních, dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem opravárenských prací silničních motorových vozidel a prodej náhradních dílů AUTO-MOTO.

 

 

 

Usnesení č. 1049

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem západní části pozemku parc. č. 130  zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001 o výměře 210 m2 za účelem zřízení zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Nájemci umožní zástupcům vlastníka, po předchozím oznámení, přístup pro opravy a údržbu sousedních nemovitostí.

 

 

 

Usnesení č. 1050

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem východní části pozemku parc. č. 130  zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001        o výměře 210 m2 se společností Kovář Trade Company s.r.o. Ltd., se sídlem Kovářova 1573/21, Praha, , za účelem zřízení zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. Nájemci umožní zástupcům vlastníka, po předchozím oznámení, přístup pro opravy a údržbu sousedních nemovitostí.

 

 

 

Usnesení č. 1051

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Křesanov na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parc. č.  872/5, její  část o výměře 4184 m2,  parc. č.  872/4, její  část o výměře 787 m2,  celkem tedy  o výměře 4971 m2, dle geometrického plánu č. 84-125/2004 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v červenci roku 2004 a ověřeného ing. Josefem Brakem 21. 7. 2004 pod č. 131/2004 (dále jen geometrický plán)  označené jako parc.č. 872/5  o výměře 4971 m2, v katastru nemovitostí vedená parcela parc. č. 877/4, její část  o výměře 2166 m2,  dle geometrického plánu parc. č. 877/8 o výměře 2166 m2,  v katastru nemovitostí vedené parcely parc.č.  875/1 o výměře 1916 m2, parc. č. 877/6 o výměře 3456 m2, parc. st. č. 103 o výměře 273 m2, parc. č. 877/7 o výměře 220 m2, PK č. 872/5  o výměře 84 m2 a PK č. 874 o výměře 5879 m2, společnosti MOZDOK STAV s.r.o., se sídlem Masákova Lhota 21, 384 72 Zdíkov. Celková výměra k prodeji činí 18 965 m2 za cenu v místě a čase obvyklou podle znaleckého posudku tj. 485 500,-- Kč bez DPH /tj. minimální cena/. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy, a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaných pozemků ve výši 500,- Kč.  

 

 

 

Usnesení č. 1052

Rada města souhlasí se změnou vjezdu z místní komunikace ulice Pivovarská na pozemek parc. č. 1728/3 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1053

Rada města souhlasí s pronájmem

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 4948 m2, pozemek st. parc. č. 2522/21 o výměře 1268 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/22 o výměře 154 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 6370 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 12.740,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1814 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/48 o výměře 368 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 2182 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 4.364,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1498 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/32 o výměře 325 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1823 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 3.646,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 641 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/4 o výměře 809 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1450 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.900,- Kč, s účinností od 1. 5. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 998 m2 a části pozemku st. parc. č. 2522/33 o výměře 498 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1496 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.992,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1054

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1051/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001 o výměře 80 m2 za účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou v délce šesti měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1055

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004 ve výdajích podle předloženého návrhu v částce 363 100,-- Kč (rozpočtová opatření č. 43 – č. 50).

 

 

 

Usnesení č. 1056

Rada města stanovuje výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole a školní družině ve školách a předškolních zařízeních jejichž je Město zřizovatelem takto:

-         výše měsíčního příspěvku na jedno dítě zapsané v MŠ činí 250,-- Kč

-         výše měsíčního příspěvku na jednoho žáka umístěného ve ŠD činí 100,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1057

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Vimperk č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školních družin a mateřských škol.

 

 

 

Usnesení č. 1058

Rada města rozhodla o podání žádosti do INTERREG IIIA na projektovou přípravu investiční akce pod názvem „Anaerobní stabilizace bioodpadů města Vimperk pomocí technologie suché fermentace a vytvoření mezinárodní referenční laboratoře a konferenčního centra pro trvale udržitelný rozvoj“. Zároveň rada města rozhodla o 25 % spolufinancování projektu v případě přiznání dotace z výše uvedeného programu. Celková částka výdajů činí 800 000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1059

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování tekomunikačních služeb přístupu na internet č. PL 204550 mezi Městem Vimperk a společností Mopos Communications, a.s., Smilova 386, Pardubice, podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 1060

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Institutem pro místní správu Praha o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou pro referentku finančního odboru Zdeňku Filipovou, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1061

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem jsou stavební práce „Vimperk – Kasárna U Sloupů – rozvod plynu po areálu – I. etapa“ mezi Městem Vimperk a společností Dřevotvar – řemesla a stavby, spol. s r.o., Slavníkovců 455, Chýnov, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č.1062

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s firmou Pluto, Špidrova 95, 385 01 Vimperk a Městem Vimperk dle přiloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.