Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.10.2004

 

 

 

Usnesení č. 1022

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 04.10.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1023

Rada města souhlasí v souladu s § 719   občanského zákoníku  s uzavřením  podnájemní smlouvy k  bytu  č.  5 v   ulici   Pivovarská  čp.  317,  Vimperk,  a  to na  dobu určitou 1 rok, s platností od 1. 10. 2004  do 30. 9. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 1024

Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ve Vimperku k 30. 9. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1025

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout malou pietní síň na hřbitově ve Vimperku k využití smutečních obřadů. Nájemné bude stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně.

 

 

 

Usnesení č. 1026

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout kapli na hřbitově ve Vimperku k využití smutečních obřadů. Nájemné bude stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně.

 

 

 

Usnesení č. 1027

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Nemocnicí Vimperk, o.p. s.  a p. Miroslavem Chvostou, bytem Za baštou čp. 147, Prachatice dle předloženého návrhu s platností od 1. 11. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1028

Rada města rozhodla předložit zastupitelstvu města návrh smlouvy č. 01100421 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Vimperk na akci „Úpravy centrálního zásobování teplem města Vimperk “ s tím, že doporučuje tuto smlouvu schválit.

 

 

 

Usnesení č. 1029

Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod “ mezi Městem Vimperk (Mateřská škola, Klostermannova 365) a firmou 1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1030

Rada města rozhodla ocenit T. Huříkovou, J. Lutovského a Milana Presla finanční částkou ve výši 10.000,- Kč každému. Všichni jmenovaní významně reprezentují město na vrcholné úrovni. Příspěvek bude vyplacen z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace – RM, ZM.

 

 

 

Usnesení č. 1031

Rada města souhlasí s konáním akce „bílé pastelky“, kterou bude dne 18.10.2004 zajišťovat Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Prachatice, ul. Hradební čp. 164, Prachatice na území města Vimperk.