Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 04.10.2004

 

 

 

Usnesení č. 1004

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 27.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1005

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4328/2003 ze dne 04.11.2003 jehož předmětem  je veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací a opěrných zdí“ mezi Městem Vimperk a firmou GEOSAN GROUP, a.s., U Nemocnice 430, Kolín III, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1006

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavebních úprav v objektu čp. 199 ve Vimperku se stavební firmou Jiří Samek, stavební služby Vimperk, SNP 466 a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 1007

Rada města schvaluje návrh na výši úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti ne úseku přestupkové agendy pro obce náležejících do správního obvodu Města Vimperk, a to:

-          1 000,-- Kč za přestupky zahájené z úřední moci a přestupky projednávající se jen na návrh postižené osoby

-          500,-- Kč za přestupky vyřízené v příkazním řízení

-          100,-- Kč za přestupky, které se odkládají nebo postupují

-          bez úhrady nákladů budou vyřizovány přestupky, které jsou řešeny v blokovém řízení

Příspěvek bude hrazen v pravidelných čtvrtletích splátkách v případě, kdy bude rozhodnutí pravomocné resp. dojde ke konečnému vyřízení přestupku. Veškeré výnosy z pokut a správních popltaků budou příjmem rozpočtu Města Vimperk. Veřejnoprávní smlouvy budou uzavřeny s jednotlivými obcemi na základě jejich písemné žádosti.

 

 

 

Usnesení č. 1008

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 7 kusů dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví Města Vimperk, v k.ú. Vimperk, číslo parcely 446/1.

 

 

 

Usnesení č. 1009

Rada města rozhodla poskytnou finanční příspěvek vítězům soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2004 – ul. 1. máje, ul. Pivovarská, dle předloženého návrhu. Částka bude poskytnuta z kapitoly životního prostředí.

 

 

 

7. Bytové záležitosti

 

Usnesení č. 1010

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platnosgtí od 15.10. 2004.

Rada města rozhodla uznat nebytně nutné náklady na dobudování bytové jednotky v souladu s doporučením MěSD, s.r.o., ve výši 386 520,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 1011

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 23 v čp. 430, v Mírové ulici ve Vimperku, dle předloženého návrhu, a to na vlastní náklady žadatele. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 1012

Rada  města  souhlasí  s prominutím nájemného z nebytových prostor v čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku o celkové výměře 114,98 m2 za období od 15. 8. 2004 do 31. 10. 2004, za podmínky zahájení provozu prádelny nejpozději do 30.11.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1013

Rada města souhlasí s ukončením nájmu k nebytovým prostorům v čp. 484 v ulici Nad Stadionem o celkové výměře 21,30 m2 dohodou za podmínky uhrazení dlužného nájemného ve výši 10.525,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.000,- Kč. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 5. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1014

Rada města rozhodla zveřejnit záměr  pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 21,30 m2  v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, ostatních  prostor  ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1015

Rada města rozhodla o ukončení nájmu k nebytovým prostorům v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 205,34 m2, dohodou, ke dni 31. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 1016

Rada města rozhodla zveřejnit záměr  pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 205,34 m2  v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, skladových 591,01, ostatních  prostor  ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 1017

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 14.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1018

Rada města rozhodla vyřadit technologii a měřící  techniku  ve  VS  Rokle v hodnotě 837 298,-- Kč dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1019

Rada města souhlasí s provedením úprav a následném zafinancování úprav prostor pro SSP v budově TKB a pověřuje:

-          finanční odbor do 12.10.2004 přípravou rozpočtového opatření

-          odbor investic a údržby do 18.10.2004 přípravou smluv s dodavateli prací tak, aby práce mohly být zahájeny do 18.10.2004 a ukončeny do 08.11.2004

-          odbor HB po skončení prací  úpravou nájmu formou dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne 29.01.2003 mezi Městem Vimperk a Úřadem práce Prachatice do 30.11.2004.

 

 

 

Usnesení č.1020

Rada města vyplatit odměnu za III. čtvrtletí p. Zdeňku Ženíškovi, tajemníkovi MěÚ Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1021

Rada  rozhodla uzavřít smlouvu o zveřejnění inzerce ve Zlatých stránkách pro rok 2005 s firmou Mediatel, spol. s r.o., Praha 8, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.