Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.09.2004

 

 

 

Usnesení č. 976

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 20.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 977

Rada města rozhodla předložit zastupitelstvu města návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 02900291 o poskytnutí podpory uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Vimperk dne 21.10.2002 na akci „Využití odpadního tepla ze Zimního stadionu Vimperk, okres Prachatice“ s tím, že doporučuje tento dodatek schválit.

 

 

 

Usnesení č. 978

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 435 ve Vimperku do 14. 10. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 979

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 980

Rada města souhlasí v souladu s § 719   občanského zákoníku  s uzavřením  podnájemní smlouvy k  bytu  č.  20  v   ulici   Luční    čp.  499,  Vimperka  to na  dobu určitou 1 rok, s platností od 1. 10. 2004  do 30. 9. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 981

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 16 v ulici Mírová čp. 407, Vimperk, za podmínky, že nájemníci uzavřou dohodu o splátkách nejpozději  do 15. 10. 2004 a to tak, aby byl uhrazen poplatek z prodlení a náklady soudního řízení v celkové výši 26.793,- Kč do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 982

Rada města schvaluje smlouvu k nebytovým prostorům ve III. nadzemním podlaží v čp. 144 v ulici I. máje ve Vimperku dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 983

Rada města schvaluje smlouvu k nebytovým prostorům ve III. nadzemním podlaží v čp. 144 v ulici I. máje ve Vimperku dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 984

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v nebytových prostorech v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku dle předloženého návrh na vlastní náklady žadatelky. Rada města upozorňuje žadatelku na nutnost projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk. Dále rada města upozorňuje na nutnost uvést nebytové prostory do původního stavu, v případě ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorům. 

 

 

 

Usnesení č. 985

Rada města rozhodla pronajmout chladírnu o celkové výměře 13,6 m2 a sklep o celkové výměře 4 m2 v čp. 332 v Pivovarské ulici ve Vimperku za účelem provozování márnice . Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u sklepních  prostor  ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 10. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 986

Rada města rozhodla  pronajmout kostel sv. Bartoloměje o celkové výměře 143.16 m2 k využití smutečních obřadů. Nájemné je stanoveno ve výši  2.000,- Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 10. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů, tj. 500,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 987

Rada  města  souhlasí  s prominutím nájemného z nebytových prostor ve II patře v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 39,50 m2 ve výši 1.459,- Kč po dobu 3 měsíců s platností od 01.10.2004 do 31.12.2004 občanskému sdružení MESADA.

 

 

Usnesení č. 988

Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku od Stavební spořitelny Komerční banky,a.s., Bělehradská 128, čp. 222, Praha 2. Nájem skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty, která počne prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi, tj. 1. 10. 2004. 

 

 

 

Usnesení č. 989

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 49,95 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 295,52 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  

 

 

 

Usnesení č. 990

Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu dohodou, na část pozemku parc. č. 1920 v k. ú. Vimperk s  BIKE KLUBEM Vimperk, zastoupeným sekretářem klubu Mgr. Vojtěchem Huříkem, se sídlem Pivovarská 69, Vimperk k 31. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 991

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků části PK č. 800 o výměře 1727 m2, části PK č. 802 o výměře 220 m2, části PK č. 803 o výměře 728 m2, části PK č. 804 o výměře 1105 m2, části PK č. 805 o výměře 920 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk, za účelem realizace bikrosového hřiště pro mládež. Celková pronajímaná výměra  činí 4700 m2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou  v délce šesti měsíců. Nájemné je dohodnuto částkou 100,- Kč ročně pro rok 2004 (je uhrazeno z předchozí nájemní smlouvy), od roku 2005 dále  - 100,--Kč/rok.

 

 

 

Usnesení č. 992

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku dne 18. 9. 2003. Dodatkem č. 1 se mění bod 1. čl. VI. nájemní smlouvy tak, že nájemce získá stavební povolení do 31. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 993

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú.  Křesanov na LV č. 10001 jako parcela KN č. 877/4, KN č.  877/6 a KN č. 877/7 spočívající v právu zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě mezi Městem Vimperk, IČ 250805 jako povinným a společností Český Telecom a.s, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. IČ 60193336, jako oprávněným. Potřeba zřízení věcného břemene bude  vyvolána plánovanou stavbou označenou J-043-2-1097 Račov, Mozdok stav s.r.o., ÚPS, přípoj. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 837,-Kč.

 

 

 

Usnesení č. 994

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků KN č.  718/1 o výměře 90 m2 a KN č. 760/35 o výměře 20 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, o celkové výměře cca 110 m2 za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,00 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 995

Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro zahrádkaření v lokalitě ul. Čelakovského, uzavřenou 4. 6. 1996. Předmětem nájmu byl pozemek tvořený částmi parcel KN č. 718/1 a KN č. 760/35 - obě v k.ú. Vimperk. Nájem je ukončen dohodou obou smluvních stran k 31. 10. 2004.

 

 

Usnesení č. 996

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 718/1 o výměře 34 m2 a parc. č. 760/35 o výměře 44 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude stanoveno ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 997

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením potrubí kanalizační přípojky dešťové vody v pozemku   KN č. 924/1 – ostatní komunikace  v k.ú. Boubská s podmínkou zaplacení jednorázové úhrady za uložení kanalizačního potrubí do pozemku Města Vimperk ve výši 210,- Kč. Úhrada bude zaplacena do 31. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 998

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části nemovitosti zapsané                        u  Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Lipka  na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako parcela KN č. 318, její část o výměře 198 m2, dle geometrického plánu č. 66-441/2003, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v březnu 2004, označena jako díl „a“  parcely KN č.  318  o výměře 198 m2. Pozemek je prodáván za cenu v místě a čase obvyklou podle znaleckého posudku tj. 8.850,- Kč. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy, a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku ve výši 500,- Kč a 4.536,- Kč za vyhotovení geometrického plánu č. 66-441/2003.

 

 

 

Usnesení č. 999

Rada města souhlasí s ukončením smluv o umístění reklamního zařízení s firmou SETA

- COS, s.r.o., se sídlem Ke Střelnici 167, Litvínov, dohodou, a to zpětně k 31.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 1000

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění reklamního zařízení v ul. Sušická a

v ul. Pasovská s firmou UNICORN – OIL, s.r.o., se sídlem Havránkova 11/30, Brno, se

zpětnou platností od 01.09.2004 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle

předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 1001

Rada města revokuje své usnesení č. 820 ze dne 02.08.2004, týkající se uzavření smlouvy s firmou MCU UNIOS o nájmu pozemků k instalaci exteriérových turistických map.

 

 

 

Usnesení č. 1002

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2631/1 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k.ú. Vimperk na LV 10001 firmě MCU UNIOS, za účelem instalace exteriérové turistické mapy o celkovém rozměru 3,4 m2 (vč. konstrukce). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 15 let. Nájemné bude ve výši symbolického poplatku 1,-- Kč/rok.

 

 

 

Usnesení č. 1003

Rada města projednala předložené návrhy výjimek z počtu dětí ve třídě ve školním roce 2004/2005 v MŠ Klostermannova Vimperk a v MŠ 1. máje Vimperk bez připomínek.