Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.09.2004

 

 

 

Usnesení č. 953

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.09.2004.

 

 

Usnesení č. 954

 Rada města  rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu  č. 4 v ulici Steinbrenerova čp. 49 ve Vimperku, do 30. 9. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 955

Rada města bere na vědomí odstoupení nájemnice od žádosti o pronájem nebytových prostor v čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 106,50 m2 a revokuje své usnesení č. 838 ze dne 9. 8. 2004, kterým nájemnici uvedené prostory přidělila.

 

 

 

Usnesení č. 956

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 367 v Klostermannově  ulici ve Vimperku o celkové výměře 106,50 m2, za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného  u reprezentativních nebytových prostor je stanovena  ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, skladových 295,52,- Kč za 1 m2/rok, ostatních 147,75,- Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 957

Rada města bere na vědomí odstoupení žadatele od žádosti o pronájem a budoucí prodej nemovitosti budovy skladu na st. p. č. 2522/26 v areálu bývalých kasáren „U Sloupu“ a na základě toho revokuje své usnesení č. 881 ze dne 23.8. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 958

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Budova pro skladování č. 070 na stavební parcele číslo 2522/10 – celková výměra nebytových prostor 24 m2.

 

Část budovy pro skladování  č. 021 – na stavební parcele číslo 2522/13 – celková výměra nebytových prostor 143 m2 a manipulační plochu o výměře 543,5 m2.

 

Budova skladu č. 083, na stavební parcele číslo 2522/26 – celková výměra nebytových prostor 48,60 m2.

 

Budova administrativní č. 076, na stavební parcele číslo 2522/51 – celková výměra nebytových prostor 436,77 m2 -  určena pro zřízení kanceláří, drobné provozovny.

 

Budova lázní č. 009, na stavební parcele číslo 2522/52 -  celková výměra nebytových prostor 363 m2 a manipulační plochu o výměře 832 m2 – určena pro zřízení kanceláří, drobné provozovny, masážního centra nebo fitness.

 

 

 

Usnesení č. 959

Rada města doporučuje zastupitelstvu města požádat ÚZSVM o převod pozemků parc.č. 577, 578/1, 578/7, 578/8, 578/12 vše v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 960

Rada města nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 578/8 v k.ú. Vimperk, protože jej potřebuje Město pro veřejně prospěšný účel – pozemek je nezbytný pro zajištění zázemí pro zabezpečení provozu  zimního stadionu ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 961

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36268, Vimperk – úprava kabelového vedení, Mane Holding. Jedná se o uložení kabelu NN, uzemnění, kabelové spojky, demontáž stávajících pilířů a nové kabelové skříně.

Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a.s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 1.460,- Kč. Náhrada bude zaplacena nejpozději do doby  podání žádosti       o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 1775/2, parc.č. 1775/31,  parc.č. 1775/30, parc.č. 1775/29, parc.č. 1775/28, parc.č. 1775/27, parc.č. 1775/1 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 962

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny částí pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, ve zjednodušené evidenci, tam označené jako PK č. 2019 díl 1 a díl 2 o výměře obou dílů celkem 21 m2, cena pozemku zjištěná soudním znalcem je 900,- Kč z majetku Města Vimperk, za pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 595, tam označené jako KN č. 1955/1 (211 m2), KN č. 785  (208 m2),  KN č. 794/1 (255 m2)  a PK 835 díl 1 (47 m2) o celkové výměře 721 m2, cena pozemků zjištěná soudním znalcem je 20.590,- Kč z majetku Jitony Soběslav, a.s., se sídlem Wilsonova 420/ III, Soběslav.

Rozdíl v cenách pozemků uhradí Město Vimperk na účet druhé strany do 30 dnů od uzavření směnné smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 963

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 14.09.2004 a souhlasí se závěry uvedenými v bodech 1-7.

 

 

Usnesení č. 964

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000,-- Kč /z kapitoly – příspěvky RM/ Ski klubu Šumava na zajištění cen pro vítěze podzimních běžeckých krosů „Tam sem“ v letošním 6. ročníku, který se uskuteční 29.09.2004. Rada města požaduje po ukončení celé akce doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

 

Usnesení č. 965

Rada města pověřuje odbor HB a VÚP jednáním s majitelem pozemku parc. č. 405/2 v k.ú. Křesánov o jeho využití tak, aby nebyl ohrožen vodní zdroj pro obec Křesánov.

 

 

 

Usnesení č. 966

Rada města pověřuje odbor HB jednáním s Pozemkovým fondem Prachatice, aby nedošlo k prodeji pozemku parc. č. 405/1 v k.ú. Křesánov.

 

 

 

Usnesení č. 967

Rada města pověřuje odbor IÚ přípravou podkladů a následným předáním vodovodu Křesánov do správy 1. JVS, a.s., tak, aby k předání došlo nejdéle do 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 968

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s ATLAS consultig, s.r.o. (PROFIDATA) o poskytování právního informačního softwaru dle předloženého návrhu s pravidelnou měsíční aktualizací na dobu 5 let od 01.10.2004 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 969

Rada města souhlasí se zapracováním nového pracovníka na odboru sociálních věcí od 11.10.2004 do 03.01.2005.

 

 

 

Usnesení č. 970

Rada města bere na vědomí složení výběrové komise na místo úředníka pracovníka odboru sociálního věcí ve složení: Alena Havelková – předsedkyně, Bernada Šlemarová, Ing. Jana Schererová.

 

 

 

Usnesení č. 971

Rada města rozhodla poskytnout  Občanskému sdružení Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům Prachatice příspěvek na úhradu 5 měsíčních nájmů roku 2004, srpen až prosinec.

 

 

 

Usnesení č. 972

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v Mírové ulici čp. 408 ve Vimperku, 3+1, I. kat . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.10.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 973

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v ulici Nádražní čp. 274 ve Vimperku, o velikosti 4+kk, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.10.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 974

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 16.9.2004.

 

 

 

Usnesení č. 975

Rada města souhlasí s vedením STL plynovodní přípojky pro dům čp. 333 v ulici 1. máje ve Vimperku v pozemku p.č. 766/5 v k.ú. Vimperk, který je ve vlastnictví Města Vimperk.