Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.09.2004

 

 

 

Usnesení č. 922

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 923

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 46-04-PS/0181 o připojení odběratele k distribuční soustavě pro odběrné místo „Vimperk, Pivovarská 322“ mezi Městem Vimperk a společností Jihočeská energetika, a.s., Lannova 16, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 924

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je akce „Výměna stávajícího parovodního systému vytápění areálu ČOV Vimperk na přímotopný elektrický systém“ mezi Městem Vimperk a firmou 1. JVS, a.s., České Budějovice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 925

Rada města souhlasí s překopem místní komunikace v ulici Karolíny Světlé /nad přejezdem/ ve Vimperk za účelem zřízení plynovodní přípojky pro rodinný dům.

 

 

 

Usnesení č. 926

Rada města souhlasí s tím, aby rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 29.3. 2004, č. j. 2C 8/2004-30, který nabyl právní moci 15. 5.2004 nebyl vykonán, za předpokladu pravidelné úhrady dlužného nájemného, poplatku z prodlení a nákladů soudního řízení formou měsíčních splátek  ve výši 1.150,- Kč a pravidelné úhrady dluhu za elektrickou energii čerpanou neoprávněně dle  dohody o splátkách. Budou-li nájemnicí řádně dodržovány dohody o splátkách a hrazena částka za právo bydlení a zálohy za služby spjaté s bytem č. 9 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, nebude podána žaloba na vyklizení bytu.

 

 

 

Usnesení č. 927

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na  nebytové  prostory  č. 401 - garáž   v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku  o celkové  výměře  28,50 m2 za účelem garážování. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 1. 10. 2004 za  podmínky  složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. nájemné je stanoveno ve výši  295,52 Kč m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 928

Rada města rozhodla  uzavřít smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorům  v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku ve III. nadzemním podlaží, o celkové výměře 48,1 m2  , za účelem přestavby nebytových prostor na bytovou jednotku  1+1 . Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 10.2004 do 31. 12. 2005. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní,  jako 1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na byt, tj. 24,20 Kč/m2/měsíc. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé /tržní/.

 

 

 

Usnesení č. 929

Rada města rozhodla  uzavřít smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorům  v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku ve III. nadzemním podlaží, o celkové výměře 79,1 m2  ., za účelem přestavby nebytových prostor na bytovou jednotku  3+1 . Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 10.2004 do 31. 12. 2005. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní ve výši 26,- Kč/m2/měsíc. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé /tržní/.

 

 

 

Usnesení č. 930

Rada města využila svého práva zadání znaleckého posudku vlastnímu soudnímu znalci, a proto trvá na svém usnesení č. 858 ze dne 16. 8. 2004. Dále rada města požaduje předložit nájemníkem veškeré doklady k provedené rekonstrukci v objektu čp. 42 v ulici Svornosti ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 931

Rada města rozhodla dle svého usnesení č. 227 ze dne 1. 3. 2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 4948 m2, pozemek st. parc. č. 2522/21 o výměře 1268 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/22 o výměře 154 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 6370 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 12.740,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1814 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/48 o výměře 368 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 2182 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 4.364,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1498 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/32 o výměře 325 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1823 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 3.646,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1579 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/39 o výměře 976 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 2555 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 5.110,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 641 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/4 o výměře 809 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1450 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.900,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 757 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/31            o výměře 487 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1244 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.488,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 998 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/33                o výměře 498 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1496 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.992,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 791 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/31                o výměře 488 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1279 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.558,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 932

Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 704 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/14 o výměře 323 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1027 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.054,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 4341 m2, pozemku st. parc. č. 2522/11 o výměře 301 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/12 o výměře 595 m2 .Celková výměra této manipulační plochy je 5237 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 10.474,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 381,5 m2, části pozemku st. parc. č. 2522/13 o výměře 162 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/28 o výměře 65 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 608,5 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 1.217,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 248 m2 a části pozemku st. parc. č. 2522/33 o výměře 126 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 374 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 748,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 2673 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/9 o výměře 512 m2Celková výměra této manipulační plochy je 3185 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 6.370,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 2622 m2, pozemku st. parc. č. 2522/19 o výměře 648 m2 a části pozemku st. parc. č. 2522/18 o výměře 757 m2  .Celková výměra této manipulační plochy je 4027 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 8.054,- Kč, s účinností od 1. 5. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 813 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/25 o výměře 465 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1278 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.556,- Kč, s účinností od 1. 5. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 3407 m2, pozemku st. parc. č. 2522/38 o výměře 987 m2, pozemku st. parc. č. 2522/49 o výměře 45 m2, pozemku st. parc. č. 2522/5 o výměře 70 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/47 o výměře 200 m2  .Celková výměra této manipulační plochy je 4709 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 9.418,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 251 m2 a části pozemku st. parc. č. 2522/13           o výměře 162 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 413 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 826,- Kč, s účinností od 1. 4. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 23666 m2, pozemku st. parc. č. 2522/41 o výměře 1497 m2, pozemku st. parc. č. 2522/42 o výměře 12 m2, pozemku st. parc. č. 2522/43 o výměře 113 m2, části pozemku st. parc. č. 2522/34 o výměře 498 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/37 o výměře 976 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 26762 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 53.524,- Kč, s účinností od 1. 5. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 728 m2 a části pozemku st. parc. č. 2522/33 o výměře 372 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1100 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.200,- Kč, s účinností od 1. 7. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 2006 m2 a pozemku st. parc. č. 2522/55 o výměře 430 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 2436 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 4.872,- Kč, s účinností od 1. 7. 2004,

 

části pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 937 m2 a části pozemku st. parc. č. 2522/23 o výměře 263 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1200 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.400,- Kč, s účinností od 1. 7. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 933

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného                           u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného  jako  parcela KN č. 130 o výměře 457 m2 za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s  výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok, pokud nebude pronajatá část pozemku sloužit k podnikání. Na pozemcích nebude možno umisťovat žádné stavby bez souhlasu stavebního úřadu a vlastníka pozemku. Nájemci umožní, po předchozím oznámení, přístup pro opravy a údržbu sousedních nemovitostí.

 

 

 

Usnesení č. 934

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku vedeného      u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Solná Lhota, na listu vlastnictví 10001, tam označeného jako parc. č. 552/1,  jeho část o výměře  1520  m2.

Účelem pronájmu je zajištění údržby plochy vlastníky sousední nemovitosti – sečení trávy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2004 s  výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 935

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 1842/81     o výměře 88 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, manželům Walterovi a Pavle Hrubých, bytem Mírová 438, Vimperk, za účelem zahrádkaření.  Nájemní   smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2004 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 936

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění teplovodního vedení na pozemku parc.č. 1844/7 a umístění objektové předávací stanice v tělocvičně domu čp. 540 - vše v k.ú. Vimperk mezi Městem Vimperk, IČ 250805, se sídlem Steinbrenerova č. 6, Vimperk, jako budoucím oprávněným a  Jihočeským  krajem, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, jako budoucím povinným. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

 

 

Usnesení č. 937

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1051/1, o výměře 80 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 11. 2004 s výpovědní lhůtou v délce šesti měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok. 

 

 

 

Usnesení č. 938

Rada města rozhodla o zveřejnění  záměru  pronájmu pozemku za účelem pozdější výstavby rodinných domů, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice,  v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví č. 10001,  tam označeného jako parc.č. 1007/1. Rozdělením pozemku geometrickým plánem č. 1444-504/2002 zpracovaným Geodetickou kanceláří Prachatice 11. 12. 2002 vznikly z  parc.č. 1007/1 dvě parcely – parc.č. 1007/13 o výměře 603 m2 plus parc.č. 1007/5 o výměře 29 m2, tedy celkem  632 m2 a parc.č.  1007/14 o výměře 646 m2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude ve výši 5,-  Kč/m2/rok. 

Pozemky budou prodány po kolaudaci staveb za ceny v místě a čase prodeje obvyklé, min. však za 215.000,- Kč za jednu parcelu. Toto se týká parcel  s podlomením 13 nebo 14. Kupní cena bude splatná před uzavřením kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí rovněž náklady na geodetické práce  a ocenění pozemku.

Nájemce bude smluvně zavázán k dodržení termínů získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nesplnění termínů bude sankcionováno.

Součástí nabídky musí být nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu, splatná do 10 dnů od oznámení výsledku úspěšnému zájemci.  Nebude-li tato částka včas uhrazena, bude tato skutečnost znamenat ukončení jednání s tímto zájemcem a smluvní vztah k pozemku může být nabídnut dalšímu nejlépe vyhovujícímu zájemci.

 

 

 

Usnesení č. 939

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku vedeného            u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví 10001, tam označeného jako parcela ve zjednodušené evidenci PK č. 139/2 o výměře části 120 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné se stanoví ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 940

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 46068, Vimperk – kabel NN,. Podmínkou souhlasu je respektování stanoviska odboru ŠkaCR při přípravě a provádění stavby.

Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a.s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 290,- Kč. Náhrada bude zaplacena nejpozději do doby  podání žádosti       o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 438/5, parc.č. 438/24 a parc.č. 438/1 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 941

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením  přípojek vodovodní a kanalizační na pozemku KN č. 1335 v k.ú. Vimperk   s podmínkou zaplacení jednorázové úhrady za uložení vodovodního i kanalizačního potrubí ve výši 220,- Kč do 15. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 942

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem pozemků dohodou                 k 30.09.2004, a to  části parcely PK č. 666/4, KN st. č. 115, KN st. č. 116, KN st. č. 117 vše v k.ú Bořanovice, uzavřenou v roce 2001 se ZD Boubská, se sídlem Boubská. Trvá na úhradě nezaplaceného nájemného za rok 2004 ve výši úměrné zkrácené době pronájmu v tomto roce. Rada města pověřuje starostku města podpisem dohody o ukončení nájmu.

 

 

 

8. Pronájem pozemků od PF ČR

 

Přílohy:             - žádost jednatele MěL, s.r.o., Vimperk, ze dne 10.09.2004

 

Usnesení č. 943

Rada města souhlasí s bezúplatným pronájmem následujících pozemků od Pozemkového fondu ČR do doby bezúplatného převodu na město:

parc. č. 1894/1 a parcely ve zjednodušené evidenci PK 1967/1 – díl 3, vše v k.ú. Vimperk, parc. č. 778, 788, 789/2, 791, 798/2 a parcel ve zjednodušené evidenci PK 787 – díl 2 a PK 26, vše v k.ú. Výškovice u Vimperka,

parcely ve zjednodušené evidenci PK 943 v k.ú. Boubská,

parc. č. 932/2, 945, 950, 953/1, 956, vše v k.ú. Pravětín,

parc. č. 541 v k.ú. Skláře u Vimperka,

parc. č. 584/20, 656/2, 669/1, 669/3, 670/1, 670/2, 670/3, vše v k.ú. Klášterec u Vimperka,

parc. č. 306, 309/1, vše v k.ú. Lipka u Vimperka,

parc. č. 155, 157, 159, 161/3, 162, vše v k.ú. Huťský Dvůr,

parc. č. 290 a parcely ve zjednodušené evidenci PK 290 – díl 2, vše v k.ú. Veselka u Vimperka,

parc. č. 178/3 a parcel ve zjednodušené evidenci GP 181, GP 17/1 – díl 2 a GP 19/8 – díl 2, vše v k.ú. Horkusova Huť

parc. č. 705, 903/2, 906, 907/2, 910, 912, 913/1, 913/2, 918, 922, 924, 925/1, 926, 927/1, 927/2, 941/3, 941/4, 946/2, 946/4, 946/6, 946/7, 947/1, 956 a parcel PK 677, PK 678/2 – díl 1, PK 684 – díl 1, PK 687/3 – díl 1, PK 687/5, PK 765, PK 766, PK 767 – díl 1, PK 774 – díl 1, PK 776 – díl 1, PK 777 – díl 1, PK 780 – díl 1, PK 781 – díl 1, PK 787, PK 788, PK 789, PK 790, PK 791/2 – díl 1, PK 792/4 – díl 1, PK 903 – díl 1, PK 903 – díl 2, PK 907 – díl 1, PK 913, PK 914 – díl 1, PK 916 – díl 1, PK 918, PK 919 – díl 3, PK 920 – díl 1, PK 922, PK 923, PK 958 – díl 1, GP 623 – díl 2, GP 680/2 – díl 2, GP 750/2 – díl 2, GP 751/2 – díl 2, GP 754 – díl 2, GP 763/1 – díl 2, GP 791/1 – díl 2, GP 795/2 – díl 2, vše v k.ú. Křesánov.

 

 

 

Usnesení č. 944

Rada města souhlasí s bezplatnou zápůjčkou zvukové aparatury pro uskutečnění akce

v prostorách Vimperského zámku dne 18.09.2004, kterou pořádají Skupina

historického šermu BERIT a Divadelní soubor BOUČEK u příležitosti Dnů

evropského dědictví v době od 17,00 do 22,00 hod. pro veřejnost.

 

 

 

Usnesení č. 945

Rada města souhlasí s nabídkou spolupráce Města Vimperk v rozvojovém partnerství v rámci Iniciativy Společenství EQUAL, kterou předložila firma Palestra, s.r.o., v zastoupení jednatele společnosti Jiřího Hujdy.

 

 

 

Usnesení č. 946

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provozování veřejného vodovodu a kanalizace pro část města Vimperk – U Sloupu mezi Městem Vimperk a MěS, s.r.o., Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 947

Rada města stanovuje cenu vodného ve výši 18,-- Kč/m3 a stočného 14,-- Kč/m3 v objektu kasáren U Sloupů (cena je bez DPH) .

 

 

 

Usnesení č. 948

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/047/2004 ze dne 01.06.2004, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Vimperk – kanalizace – Husova čtvrť a ulice Žižkova a K. Světlé“ mezi Městem Vimperk a firmou Kašparů – Koller, Stavitelství, spol. s r.o., Vrbenská 6, České Budějovice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 949

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem jsou stavební práce „Stavební práce ve městě Vimperk“ mezi Městem Vimperk a firmou Geosan dopravní stavby, a.s., Havlíčkova 48, Zásmuky, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 950

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Základní organizaci Českého svazu chovatelů Vimperk ve výši 3 000,-- Kč na uspořádání podzimní  výstavy drobného zvířectva „Šumava 2004“ ve dnech 08. – 10.10.2004. Rada města požaduje po ukončení akce doložit vyúčtování.

 

 

 

Usnesení č. 951

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek pí Monice Láchové /pro dceru Anetu/ na zakoupení  polymerního  gelu  potřebného  pro  rekonvalescenci  po  vážném  úrazu. Fakturu za tento prostředek v hodnotě  9 665,-- Kč uhradí Město Vimperk z příspěvků rady města.

 

 

 

Usnesení č. 952

Rada města bere na vědomí vyhodnocení obchodní veřejné soutěže „Dodávka rolby pro Zimní stadion Vimperk“. Nejlépe splnila kritéria v daných podmínkách firma ROLLMONT, s.r.o., Na Vinobraní 30/1377, Praha 10. Rada města proto rozhodla uzavřít lesingovou smlouvu o dodávce mezi firmou  Rollmont, s.r.o., Praha 10, a STARZ Vimperk, a pověřuje ředitele STARZ Vimperk Václava Vokatého jejím podpisem.