Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 06.09.2004

 

 

 

Usnesení č. 906

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 907

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 46-04-PS/208 s JČE, a.s., o přeložce zařízení distribuční soustavy pro účely rozšíření parkoviště za prodejnou Jednoty, s.d., v Mírové ulici ve Vimperku a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 908

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 6 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku a žádá  nájemnici, aby byt vyklidila a předala Městu Vimperk do 15. 9. 2004. Pokud byt nebude v termínu předán, bude podána žaloba na vyklizení výše uvedeného bytu.

 

 

 

Usnesení č. 909

Rada města souhlasí s tím, abynájemce bytu č. 25 v ulici Karla Weise čp. 396 ve Vimperku, uhradil dluh v celkové výši 25.103,- Kč včetně poplatku z prodlení nejpozději do 18 měsíců. Pokud nebude dohoda o splátkách uzavřena do 30. 9. 2004, bude s nájemníkem zahájeno soudní řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného.

 

 

 

Usnesení č. 910

Rada města rozhodla po vzájemném započtení pohledávek vrátit částku  ve výši 166.501,- Kč z účtu Města Vimperk v souladu s nájemní smlouvou ze dne 20. 7. 2001 dle čl. VII/4 nejpozději do 30.04.2005.

 

 

 

Usnesení č. 911

Rada města souhlasí s ukončením nájmu kostela sv. Bartoloměje dohodou, ke dni 30. 9. 2004.

 

 

Usnesení č. 912

Rada města souhlasí s ukončením nájmu chladírny v Pivovarské ulici ve Vimperku za účelem provozování márnice dohodou, ke dni 30. 9. 2004

 

 

 

Usnesení č. 913

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout kostel sv. Bartoloměje o celkové výměře 143.16 m2 k využití smutečních obřadů. Nájemné bude stanoveno ve výši  2.000,- Kč ročně.

 

 

 

Usnesení č. 914

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout chladírnu o celkové výměře 13,6 m2 a sklep o celkové výměře 4 m2 v čp. 332 v Pivovarské ulici ve Vimperku za účelem provozování márnice. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u sklepních  prostor  ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 915

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v objektu na parc. č. 2522/13 o celkové výměře 143 m2 v areálu bývalých kasáren U Sloupu ke dni 31. 8. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 916

Rada města souhlasí se zapůjčením ozvučovací aparatury oblastnímu sdružení ODS Prachatice pro předvolební akci kandidátů do zastupitelstva Jihočeského kraje dne 29.10.2004 dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 917

Rada města souhlasí s předloženým návrhem textu nabídky k navázání partnerských vztahů a jeho zveřejněním v Rakousku prostřednictvím SMOJK.

 

 

 

Usnesení č. 918

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve

vlastnictví Města Vimperk, v k.ú. Vimperk, parc. č. 923/1, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 919

Rada města souhlasí s napojením dešťových vod z objektu čp. 54 v Boubské na místní dešťovou kanalizaci v majetku a správě Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 920

Rada města Vimperk souhlasí se zněním smluv s Jihočeským krajem o poskytnutí finančních prostředků z grantu Nemovité kulturní památky na opravu městských hradeb na pozemku pč. 128 vše ve Vimperku a na opravu městských hradeb a bašty na pozemku pč. 440 a 417 ve Vimperku a pověřuje starostku města podpisem těchto smluv.

 

 

 

Usnesení č. 921

Rada města bere na vědomí žádost o prodloužení doby splatnosti smlouvy o půjčce ze dne 11.11.2003 ve výši 1 750 000,- Kč a postupuje jí Zastupitelstvu města.