Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.08.2004

 

 

 

Usnesení č. 889

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 890

Rada města trvá na svém usnesení č. 804 ze dne 2.8.2004, kterým rozhodla zahájit soudní řízení ve věci vyklizení bytu č. 1 ve Výškovicích čp. 17.

 

 

 

Usnesení č. 891

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 10 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, dle předloženého návrhu (instalace sprchového koutu a WC s osazením dveří a výměny dlažeb a obkladů) na vlastní náklady žadatele.

 

 

 

Usnesení č. 892

Rada města schvaluje smlouvu o bezplatném užívání části nemovitosti a o přeměně části půdního prostoru na byt v ul. Krátká čp. 207, Vimperk, mezi Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 893

Rada města schvaluje smlouvu o bezplatném užívání části nemovitosti a o přeměně části půdního prostoru na byt v ul. Krátká čp. 207, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 894

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory  č. 304 v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku o celkové výměře 16,39 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude   za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 895

Rada města schválila ceník pro Zimní stadion ve Vimperku na sezónu 2004-2005 podle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 896

Rada města jmenuje na základě § 102 odst. 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Ing. Janu Schererovou vedoucí odboru vnitřních věcí s platností od 1.9.2004.

 

 

 

Usnesení č. 897

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s Institutem pro místní správu Praha na přípravu a zkoušku ZOZ pro Ing. Janu Schererovou dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 898

Rada města pověřuje dopravní komisi řešením návrhu parkování před domem čp. 306 v ulici Na Baště v termínu do 30.9.2004.

 

 

 

Usnesení č. 899

Rada města jmenuje komisi k posouzení vyřazeného majetku při rekonstrukci tepelného hospodářství města Vimperk ve složení předseda komise Ing. Martin Kalous, členové Jaroslav Tomšovic a František Kroupa. Komise provede posouzení vyřazeného majetku a do 15.9.2004 předloží návrh na vyřazení majetku finančnímu odboru a odboru hospodářskému a bytovému.

 

 

 

Usnesení č. 900

Rada města poskytuje bezplatný pronájem nebytových prostor v čp. 74 v ul. 1. máje, Vimperk, a proto rozhodla další finanční příspěvek neposkytnout Občanskému sdružení Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům Prachatice na činnost a provoz Krizového a Kontaktního centra ve Vimperku pro r. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 901

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Základní kynologické organizaci Vimperk ve výši 2 000,-- Kč na ceny 4. ročníku závodu v poslušnosti psů „Vimperský pohár “, který se uskuteční 11.09.2004 na cvičišti ve Vimperku. Po ukončení akce žádá rada města o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

 

Usnesení č. 902

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí Radoslava Myslíka, bytem Luční čp. 498, Vimperk, o poskytnutí finančního příspěvku na mistrovství světa ve sportovní střelbě z předovek,  z důvodu chybějícího vyjádření Českého střeleckého svazu ČR.

 

 

 

 

Usnesení č. 903

Rada města bere na vědomí uveřejněnou poptávku Českého telecomu, a.s., týkající se  prodeje budovy a pozemků ve Vimperku, Nad Stadionem čp. 199 (TKB), a souhlasí s podáním nabídky o koupi budovy a pozemků a jmenuje Ing. Jaroslava Zámečníka a Zdeňka Ženíška osobami pověřenými jednáním.

 

 

 

Usnesení č. 904

Rada města, na základě zjištěných skutečností, nesouhlasí s úmyslými těžbami dřeva prováděnými Vojenskými lesy a statky, s.p., Horní Planá, na pozemcích, které jsou historickým majetkem města.

 

 

 

Usnesení č. 905

Rada města rozhodla předložit zastupitelstvu města návrh darovací smlouvy č. 41832-1378 o převodu některého nepotřebného vojenského majetku /Radost/ s tím, že doporučuje tuto smlouvu schválit. 

 

 

 

Oprava tiskové chyby

- Rada města v usnesení č. 883 ze dne 23.08.2004 opravuje nájemce místo Thomase Sachenbachera  firmu Best – Trophy s.r.o.