Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.08.2004

 

 

 

Usnesení č. 862

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 16.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 863

Rada města po jednání s majiteli domů Družstevní ulice  pověřuje odbor IÚ zpracováním cenové kalkulace na zpevnění stávající komunikace včetně veřejného osvětlení, dále pověřuje odbor IÚ jednáním s Telecomem a.s. o položení telefonních kabelů.

 

 

 

Usnesení č. 864

Rada města souhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího místa dle vyhlášky č. 4/2003 článek 16 odstavec 6a)  na parkovišti v ul. Pasovská před domem čp. 175 pro potřeby parkování zákazníků a dodavatelů ELEKTRO KONOPKA. Označení parkovacího místa zajistí na svoje náklady žadatel.

 

 

 

Usnesení č. 865

Rada města souhlasí s dodatečným povolením stavby STL plynovodní přípojky pro dům čp. 334 v ulici Jiráskova ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 866

Rada města souhlasí s dodatečným povolením stavby STL plynovodní přípojky pro dům čp. 101 v ulici Boženy Němcové ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 867

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú.  Výškovice na LV č. 10001 jako parcela KN č. 436, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě mezi Městem Vimperk, IČ 250805 jako povinným a společností Český Telecom a.s, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. IČ 60193336, jako oprávněným. Potřeba zřízení věcného břemene je vyvolána již provedenou stavbou označenou J-013-2-054 Výškovice, Sudslavice – využití DK. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 345,-Kč. Rozsah břemene je dán geometrickým plánem č. 139-224/2003, který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice dne 14. ledna 2004.  

 

 

 

Usnesení č. 868

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú.  Výškovice na LV č. 10001 jako parcely KN č. 804/1, PK č. 805, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě mezi Městem Vimperk, IČ 250805 jako povinným a společností Český Telecom a.s, se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. IČ 60193336, jako oprávněným. Potřeba zřízení věcného břemene je vyvolána již provedenou stavbou  označenou J-013-2-0179 ÚPS Sudslavice. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč. Rozsah břemene je dán geometrickým plánem č. 140-225/2003, který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice dne 14. ledna 2004.  

 

 

 

Usnesení č. 869

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města snížení ceny objektu temp. garáže na parcele KN st. č. 2522/25 v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu.

 

 

 

Usnesení č. 870

Rada města rozhodla nakládat s částmi pozemků parc. č. 728/1 a 744 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 871

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků parc. č. 759 a parc. č. 760/35 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001      o celkové výměře 270 m2, za účelem zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 872

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 718/1              a 760/35 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, Vimperk pro rozšíření stávající zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude stanoveno ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 873

Rada města rozhodla, že s pozemky KN č. 400, 402/1, 402/6, 402/4 a PK 403/1 v k. ú. Výškovice nebude nakládat.

 

 

 

Usnesení č. 874

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 46025, Veselka – kabel NN, p. Černá. Předpokladem uzavření dohody je závazek investora, tj. JČE České Budějovice, a.s., k zaplacení jednorázové náhrady za omezení užívání dotčených nemovitostí umístěním vedení ve výši 130,- Kč. Náhrada bude zaplacena nejpozději do doby  podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. č. 284/1,

PK č.1/2 a PK č. 284 (KN 284/3) v k. ú. Veselka.

 

 

 

Usnesení č. 875

Rada města v zastoupení vlastníka pozemku souhlasí s uložením plynovodní přípojky v délce 3,10 m na pozemku vedeném jako parcela KN č. 1054 v k. ú. Vimperk pro za předpokladu, že žadatel uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za uložení plynovodní přípojky ve výši 80,- Kč do  15.  9. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 876

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků KN č.  2241   o výměře 3284 m2 a KN č. 1598 o výměře 2239 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a k. ú. Vimperk na LV 10001, o celkové výměře cca 5520 m2 za účelem sečení trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2004 s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 877

Rada města bere na vědomí informace o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu ve Vimperku k 30.6.2004.

 

 

 

Usnesení č. 878

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor č. 304 v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku dohodou, ke dni 31.8.2004.

 

 

 

Usnesení č. 879

Rada města revokuje své usnesení č. 163 ze dne 11.2.2004, kterým odsouhlasila využití objektu na st. parc. č. 2522/53 jako zázemí Městských služeb Vimperk, s.r.o. z důvodu odstoupení od záměru pronájmu.

 

 

 

Usnesení č. 880

Rada města rozhodla pronajmout budovu na  st. p.č. 2522/27 v areálu bývalých kasáren U Sloupu  v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem 1.9.2004 za účelem parkování vlastních vozidel + provádění vlastních drobných oprav za roční nájemné  ve výši :                                                                                                                                       

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

a minimálně 2,- Kč za 1m2 pozemku (manipulační plochy).

 

 

 

Usnesení č. 881

Rada města rozhodla pronajmout budovu na  st. p.č. 2522/26 v areálu bývalých kasáren U Sloupu  v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem 1.9.2004 za účelem zřízení truhlářské dílny za roční nájemné  ve výši :                                                                                                                                        

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

a minimálně 2,- Kč za 1m2 pozemku (manipulační plochy).

 

 

 

Usnesení č. 882

Rada města rozhodla pronajmout budovu na  st. p.č. 2522/34 v areálu bývalých kasáren U Sloupu  v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem 1.9.2004 za účelem výroby septiků, jímek, bazénů a dalších výrobků z plastů za roční nájemné  ve výši :                                                                                                                                       

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

a minimálně 2,- Kč za 1m2 pozemku (manipulační plochy).

 

 

 

Usnesení č. 883

Rada města rozhodla pronajmout budovu na  st. p.č. 2522/36 v areálu bývalých kasáren U Sloupu  v obci a k.ú. Vimperk na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.9.2004 za účelem montáže pohárů za roční nájemné  ve výši :                                                                                                                                       

- v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

- v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-         v ostatních objektech - sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok podlahové plochy

a minimálně 2,- Kč za 1m2 pozemku (manipulační plochy).

 

 

 

Usnesení č. 884

Rada města bere na vědomí odvolání proti „Rozhodnutí SNP a CHKO Šumava, č.j. 71-Su/963c/04 R“.

 

 

 

Usnesení č. 885

Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly

 

 

 

Usnesení č. 886

Rada města souhlasí s instalací lešení na komunikaci pro pěší před domem čp. 315 v ulici 1. Máje ve Vimperku. Tento zábor veřejného prostranství bude uskutečněn z důvodu provádění nového opláštění domu čp. 315 a potrvá od 1.9. do 30.9.2004.

 

 

 

Usnesení č. 887

Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi firmou Hobbytech, s.r.o. a Městem Vimperk dle přiloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 888

Rada města souhlasí se změnou podnájemní smlouvy mezi Městem Vimperk a Úřadem práce dle předloženého návrhu v souvislosti s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájmu nebytových prostor v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ze dne 22.10.2002 mezi Městem Vimperk a Českým Telecomem a.s. a pověřuje starostku města jejím podpisem.