Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.08.2004

 

 

 

Usnesení č. 845

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 846

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě n pronájem nebytových prostor v budově TKB Vimperk mezi Českým Telecomem, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Rada města pověřuje odbor investic a údržby přípravou podnájemní smlouvy mezi Městem Vimperk a ÚP Prachatice.

 

 

 

Usnesení č. 847

Rada města souhlasí s povolením bezplatného vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa před domem čp. 54 v ul. Kostelní ve Vimperku, pro potřeby parkování osobního vozidla /držitel ZTP/. Značení si provede žadatel na vlastní náklady.

 

 

 

Usnesení č. 848

Rada města rozhodla odstranit lávku přes řeku Volyňku v ul. U Lázní z důvodu bezpečnosti provozu na silnici I/4.

 

 

 

Usnesení č. 849

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu č. 032405021 uzavíraného mezi Městem Vimperk a společností EKO-Kom, a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha 4, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 850

Rada města souhlasí s úpravami dětských hřišť a pískovišť na pozemcích města Vimperk v rozsahu dle přílohy.

 

 

Usnesení č. 851

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8004067860 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Templová 747, Praha 1, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 852

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 23 v ulici Karla Weise ulici čp. 394 ve Vimperku dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 za předpokladu dodržení nájemného v souladu s nájemní smlouvou k uvedenému bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 853

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v ulici Mírová čp. 407 ve Vimperku dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou s platností 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 za předpokladu dodržení nájemného v souladu s nájemní smlouvou k uvedenému bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy  podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 854

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorům v I. patře v čp.144 v ulici 1. máje ve Vimperku dle předloženého návrhu.  

 

 

 

Usnesení č. 855

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu výpůjčce k části půdních  prostor v čp. 207 v ulici Krátká ve Vimperku za účelem přestavby  na bytovou jednotku .Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.09.2004 do 31.12.2005. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní jako 1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na byt. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů . Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé /tržní/. Rada města pověřuje MěSD,s.r.o. vymezením dotčeného půdního prostoru.

 

 

 

Usnesení č. 856

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu výpůjčce k části půdních  prostor v čp. 207 v ulici Krátká ve Vimperku za účelem přestavby  na bytovou jednotku. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 01.09.2004 do 31.12.2005. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní jako 1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na byt. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů . Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé /tržní/. Rada města pověřuje MěSD, s.r.o. vymezením dotčeného půdního prostoru.

 

 

 

Usnesení č. 857

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory ve II. patře  v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 79,50 m2 za účelem přestavby nebytového prostoru na bytovou jednotku - 3+1 do doby jeho přestavby na bytovou jednotku za těchto podmínek:

Po vybudování bytové jednotky je stanovena minimální výše nájemného 24,20 Kč/m2/měsíc - zájemci nabídnou v průběhu zveřejněného záměru výši nájemného za 1m2/měsíc. 

Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé/tržní/.

Termín kolaudace max. do 31. 12. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 858

Rada města rozhodla na základě předloženého znaleckého posudku, který byl posouzen MěSD,s.r.o., vypracovat znalecký posudek na zhodnocení nemovitosti   čp. 42 v ulici Svornosti ve Vimperku znalcem, kterého určí Město Vimperk. Dále rada města pověřuje jednatele MěSD,s.r.o. určením soudního znalce na vypracování znaleckého posudku.

 

 

 

Usnesení č. 859

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory  č. 401 - garáž   v čp. 140 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 28,50 m2 za účelem garážování. Minimální výše nájemného je stanovena ve výši 295,52 Kč m2/rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude složení zálohy na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 860

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci opravy místní komunikace v obci Klášterec mezi firmou Strabag, a.s., Vodňanská čp. 333, Prachatice a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 861

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci opravy místní komunikace v obci Lipka mezi firmou Strabag, a.s., Vodňanská čp. 333, Prachatice a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.