Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.08.2004

 

 

Usnesení č. 826

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 02.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 827

Rada města souhlasí s odpojením objektu ČOV od existující nevyužívané splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 3/2 v k.ú. Křesánov na náklady stavebníka včetně přepojení této kanalizace na kanalizaci dešťovou, a to způsobem který navrhne oprávněný projektant v souladu s platnými předpisy. Dále rada města doporučuje stavebníkovi realizovat místo nepropustné jímky na vyvážení domovní čistírnu odpadních vod.

Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový zajištěním zřízení věcného břemene přístupu na pozemek parc. č. 3/2 v k.ú. Křesánov za účelem údržby a oprav stávající dešťové kanalizace.

 

 

 

Usnesení č. 828

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením vodovodního potrubí z PE 1“ na pozemku PK č. 957, díl 1 v k.ú. Křesánov s podmínkou zaplacení jednorázové úhrady za uložení vodovodního potrubí ve výši 125,-- Kč do doby vydání stavebního povolení.

 

 

 

Usnesení č. 829

Rada města rozhodla rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, do 31. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 830

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi Mírová 434, o velikosti 4+1, I. kat. a  Frymburk čp. 137, o velikosti 3+1, I. kat.

 

 

 

Usnesení č. 831

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 20 v Čelakovského ulici čp. 402 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 832

Rada města trvá na usnesení č. 704 ze dne 10. 9. 2001, kterým nepřijala návrh na prominutí poplatku z prodlení  z dlužného nájemného, kterým vznikl na bytě č. 2 v Luční ulici čp. 500 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 833

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 ve Sklářské ulici  čp. 129 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 15. 8. 2004  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 834

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Nad Stadionem  čp. 135 ve Vimperku, o velikosti 2+1, I. kat . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  s platností od 15. 8. 2004   za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  Nájemné bude smluvní ve výši 18,- Kč m2/měsíc, které bude každý rok počínaje rokem 2005 zvyšováno o míru inflace vyjádřenou zvýšením průměrné cenové hladiny ve sledovaném roce proti roku předcházejícímu (má se  na mysli průměr úhrnných indexů spotřebitelských cen za leden – prosinec sledovaného roku proti průměru za leden – prosinec roku předchozího podle údajů ČSÚ). Takto zvýšené nájemné bude účinné vždy od 1. dubna kalendářního roku do 31. března roku následujícího.

 

 

 

Usnesení č. 835
Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Mírová  čp.  432 ve Vimperku, o velikosti 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 15. 8. 2004 za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o přistoupení k části závazku, který činí 49.000,- Kč a uhradí dlužnou částku před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 836

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v ulici U Lázní  čp. 171 ve Vimperku, 1+1, III. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2004 s platností od 15. 8. 2004  za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 837

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 5. 8. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 838

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v  čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 106,50 m2 za účelem zřízení prodejny dárkového zboží. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15.8.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytovým prostorům. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1m2/rok, nebytových prostor ostatních (sociální zařízení, chodby, atd.) ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem  nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 839

Rada  města  rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v  čp. 367 v Klostermannově ulici ve Vimperku o celkové výměře 114,98 m2, za účelem zřízení prádelny. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností 15. 8. 2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytovým prostorům. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1m2/rok, nebytových prostor ostatních (sociální zařízení, chodby, atd.) ve výši 147,75 Kč za 1m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem  nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 840

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění informačního systému na novinovém stánku v ul.Špidrova, Vimperk u ČSD,  dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 841

Rada města

-          schvaluje pravidla zabezpečování finanční kontroly v příspěvkových organizacích zřízených městem Vimperk dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu

-          souhlasí s tím, aby byla u příspěvkových organizací zřízených městem Vimperk nahrazena funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů /zákon o finanční kontrole/, ve znění pozdějších předpisů

-          ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Vimperk:

o       zabezpečit funkčnost vnitřního kontrolního systému těchto příspěvkových organizací ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů /zákon o finanční kontrole/, ve znění pozdějších předpisů, za využití Pravidel zabezpečování finanční kontroly v příspěvkových organizacích zřízených městem Vimperk uvedených v bodu I. tohoto usnesení

o       upravit stávající vnitřní předpisy tak, aby odpovídaly požadavkům vyplývajícím ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb, která nabývá účinnosti dnem 01.08.2004

 

 

 

Usnesení č. 842

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na místo úředníka – pracovníka finančního odboru ve složení: Ing. Jana Králová - předsedkyně, Stanislava Chumanová, Anna Filipová.

 

 

 

Usnesení č. 843

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na místo úředníka – vedoucího odboru vnitřních věcí ve složení: Zdeněk Ženíšek - předseda, Jana Czerwenková, Tomáš Gabauer.

 

 

 

Usnesení č. 844

Rada města souhlasí, aby Krajský soud České Budějovice jmenoval Ladislava Řehořka, bytem Drkolnovská 219, Příbram V, znalcem pro určení odhadu nemovitostí na pozemku parc. č.  2522/51 v k.ú. Vimperk.