Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.08.2004

 

 

Usnesení č. 799

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.07.2004.

 

 

 

Usnesení č. 800

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti MěSD, s.r.o., za 1. pololetí roku 2004. Dále rada města požaduje rozpis dluhů za poslední tři roky /2001, 2002, 2003/.

 

 

 

Usnesení č. 801

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti firmy KVINT Vimperk, spol. s r.o., za 1. pololetí roku 2004 a ukládá jednateli projednat s odborem investic a údržby zrychlení projektové dokumentace na III. etapu rekonstrukce skládky.

 

 

 

Usnesení č. 802

Rada města rozhodla odložit žádost  ze dne 20.07.2004 o vyjádření k existenci sítí na pozemku ve vlastnictví Města Vimperk a požaduje vyjádření odboru životního prostředí /vodohospodářského orgánu/ k příslušné žádosti.

 

 

 

Usnesení č. 803

Rada města souhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího místa bezplatně za domem čp. 65 v ulici Kaplířova ve Vimperku, pro potřeby. držitele průkazu ZTP/P. Vyznačení parkovacího místa bude zajištěno žadatelkou na její náklady.

 

 

 

Usnesení č. 804

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti nájemníka o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 ve Výškovicích čp. 17 pro nesplnění podmínek stanovených radou města dne 8. 12. 2003  usnesením č. 1134 a rozhodla zahájit s nájemníkem soudní řízení ve věci  vyklizení výše uvedeného bytu.

 

 

 

Usnesení č. 805

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 3 v Tovární ulici čp. 255, Vimperk, za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o splátkách nejpozději  do 31. 8. 2004 a to tak, aby byly veškeré dluhy v celkové výši 26.568,- Kč uhrazeny do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 806

Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k bytu č. 4 v ulici Nad Stadionem čp. 135 ve Vimperku k 3. 8. 2004.  Částka ve výši 356.445,- Kč, jako částka zbývající po vzájemném započtení pohledávek bude nájemnici vyplacena do 1 roku, a to dle čl. VII/4 nájemní smlouvy ze dne 20. 7. 2001 uzavřené mezi Městem Vimperk a nájemnicí.

 

 

 

Usnesení č. 807

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 10 v Čelakovského ulici čp. 352 ve Vimperku., a to na dobu určitou s platností 15. 8. 2004 do 14. 8. 2005. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 808

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku, a to na dobu určitou s platností 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 809

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku dle předloženého návrhu. 

 

 

 

Usnesení č. 810

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v  čp. 577 v Pivovarské ulici ve Vimperku (budova bývalé vrátnice nemocnice) o celkové výměře 21,18 m2, za účelem zřízení kanceláře. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15.8.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytovým prostorům. Nájemné je stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, nebytových prostor ostatních (sociální zařízení, chodby, atd.) ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 811

Rada města revokuje své usnesení č. 161 ze dne 11.2.2004, kterým rozhodla pronajmout budovu na stavební parc. č. 2522/35 v areálu bývalých kasáren ve Vimperku, pro nezájem nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 812

Rada města revokuje své usnesení č. 149 ze dne 11.2.2004, kterým rozhodla pronajmout budovu na stavební parc. č. 2522/3 v areálu bývalých kasáren ve Vimperku pro nezájem nájemců.

 

 

 

Usnesení č. 813

Rada města rozhodla dle usnesení rady města č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Budovu pro skladování produktů ostatních č.  070 na stavební parcele číslo 2522/10 –celková výměra nebytových prostor 24 m2,

 

Budovu skladu č. 083 na stavební parcele číslo 2522/26 - celková výměra nebytových prostor 48,60 m2,

 

 Budovu skladu č. 040 – na stavební parcele číslo 2522/27 - celková výměra nebytových prostor 236 m2,

 

Budovu garáží voz. osobních č. 027 – garáže NZ tech., na stavební parcele číslo 2522/34 - celková výměra nebytových prostor 428 m2 a manipulační plochu o výměře 1474 m2,

 

Budovu garáží voz. osobních č. 030 – garáže NZ tech., na stavební parcele číslo 2522/36 -  celková výměra nebytových prostor 860 m2 a manipulační plochu o výměře 2618 m2,

 

Budovu lázní č. 009, na stavební parcele číslo 2522/52, celková výměra nebytových prostor 363 m2 a manipulační plochu o výměře 832 m2.

 

 

 

Usnesení č. 814

Rada města pověřuje odbor hospodářský a bytový a jednatele MěSD, s.r.o., Vimperk, jednáním se zájemci o výpůjčce půdních prostor v ulici Krátká čp. 207 ve Vimperku za účelem budování bytových jednotek.

 

 

 

Usnesení č. 815

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, nemá námitek k umístění drobné stavby pro chov drobného domácího zvířectva na části pozemku PK č. 874 v k. ú. Křesanov.

 

 

 

Usnesení č. 816

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí č. p. 172 se stavební parcelou parc. č. 262 o výměře 155 m2 a stavební parcelou parc. č. 263 o výměře 157 m2 vedených u Katastrálního úřadu  pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví 10 001, společnosti JP 1 s.r.o, se sídlem Pasovská 175, Vimperk, s tím, že kupující uhradí kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 411.570,- Kč a náklady na ocenění nemovitostí ve výši 2.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem.  Kupní smlouva bude obsahovat závazek předkupního práva ve prospěch prodávajícího.

 

 

 

Usnesení č. 817

Rada města rozhodla dle svého usnesení č. 227 ze dne 1. 3. 2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 3407 m2, pozemek st. parc. č. 2522/38 o výměře 987 m2, pozemek st. parc. č. 2522/49 o výměře 45 m2, pozemek st. parc. č. 2522/50 o výměře 70 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/47 o výměře 200 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 4709 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 9.418,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 251 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/13 o výměře 162 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 413 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 826,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 23666 m2, pozemek st. parc. č. 2522/41 o výměře 1497 m2, pozemek st. parc. č. 2522/42 o výměře 12 m2, pozemek st. parc. č. 2522/43 o výměře 113 m2, část pozemku st. parc. č. 2522/34 o výměře 498 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/37 o výměře 976 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 26762 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 53.524,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 998 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/33 o výměře 498 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1496 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.992,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 791 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/31 o výměře 488 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1279 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.558,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 728 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/33 o výměře 372 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1100 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.200,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 2006 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/55 o výměře 430 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 2436 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 4.872,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 937 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/23 o výměře 263 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1200 m2, dle stanoveného nájemného 2 Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.400,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 818

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1861/1 mezi opěrnou zdí a pozemkem ve vlastnictví Josefa Matouška, 1. máje 116, Vimperk o výměře 120 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné se stanoví ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 819

Rada města rozhodla zahájit jednání o budoucím pronájmu cest od Vojenských lesů a statků, které se nacházejí v bývalém výcvikovém prostoru Radost a střelnice Klášterec.

 

 

 

Usnesení č. 820

Rada města rozhodla o umístění 2 velkoplošných turistických map firmy MCU vydavatelství Unios v těchto lokalitách:

-          ul. Pivovarská – odpočinková zóna

-          vjezd na parkoviště před Penny marketu – pravá strana.

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu pozemků k instalaci exteirérových vývěsních turistických map s firmou Unios CB, spol. s.r.o., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 821

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti prezentace průmyslových zón v katalogu Czech Exporters a rozhodla této nabídky nevyužít.

 

 

 

Usnesení č. 822

Rada města bere na vědomí nabídku Správy NP a CHKOŠ Vimperk na převzetí Vimperského zámku do majetku Města Vimperk a rozhodla dopis předložit zastupitelstvu města k projednání.

 

 

 

Usnesení č. 823

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti s Institutem pro místní správu Praha pro Jitku Maršálkovou, referentku odboru životního prostředí, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 824

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti s Institutem pro místní správu Praha pro Ing. Josefa Kotála, vedoucího odboru životního prostředí, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 825

Rada města bere na vědomí jmenování výběrové komise ve složení: Ing. Jana Schererová – předsedkyně, Jana Czerwenková, Milada Hucková, Martina Krinedlová, Mgr. Karel Střeleček, k posouzení výběrového řízení na místo úředníka – odboru vnitřních věcí.

 

 

 

R4) Informace pro zastupitelstvo města - dne  19.08.2004 od 14,00 hod. se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Vimperk  z iniciativy společnosti INEKO CZ, s.r.o., první schůzka ve věci využiví průmyslové zóny Hrabice