Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 26.07.2004

 

 

Usnesení č. 777

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.07.2004.

 

 

 

Usnesení č. 778

Rada města rozhodla pozvat na zasedání stavebníky manž. Blahovcovi, Hrubých a Divišovi k projednání jejich žádosti ze dne 10.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 779

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „28 bytových jednotek – II. etapa – Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, spol. s r.o., Písecká 290, Strakonice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 780

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „20 bytových jedntoek – I. etapa – Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společnsotí PROTOM Strakonice, spol. s r.o., Písecká 290, Strakonice, dle předložného návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 781

Rada města revokuje své usnesení č. 647 ze dne 14.06.2004 z důvodu rozšíření předmětu díla. 

 

 

 

Usnesení č. 782

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Pravětín – III. etapa – vypracování projektové dokumentace“ mezi Městem Vimperk a společností DEKONT-SOLIT, spol. s r.o., Chaloupkova 2879/10, Brno, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 783

Rada města souhlasí s úpravami bytu č. 2 v ul. K Rokli 496 ve Vimperku na vlastní náklady žadatelky dle předložené žádosti /zateplení podlahy, výměna podlahové krytiny, úprava koupelny a WC/.

 

 

 

Usnesení č. 784

Rada města rozhodla dle svého usnesení č. 227 ze dne 1.3.2004, zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 4948 m2, pozemek st. parc. č. 2522/21 o výměře 1268 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/22 o výměře 154 m2,. Celková výměra této manipulační plochy je 6370 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 12.740,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 704 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/14 o výměře 323 m2,. Celková výměra této manipulační plochy je 1027 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.054,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 4341 m2, pozemek st. parc. č. 2522/11 o výměře 301 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/12 o výměře 595 m2, společnosti Palestra s.r.o,. Celková výměra této manipulační plochy je 5237 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 10.474,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 381,5 m2, část pozemku st. parc. č. 2522/13 o výměře 162 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/28 o výměře 65 m2 .Celková výměra této manipulační plochy je 608,5 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 1.217,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 248 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/33 o výměře 126 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 374 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 748,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1814 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/48 o výměře 368 m2,. Celková výměra této manipulační plochy je 2182 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 4.364,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1498 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/32 o výměře 325 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1823 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 3.646,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 2673 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/9 o výměře 512 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 3185 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 6.370,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 1579 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/39 o výměře 976 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 2555 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 5.110,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 641 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/4 o výměře 809 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1450 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.900,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 2622 m2, pozemek st. parc. č. 2522/19 o výměře 648 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/18 o výměře 757 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 4027 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 8.054,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 813 m2 a pozemek st. parc. č. 2522/25 o výměře 465 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1278 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.556,- Kč.

 

Část pozemku parc. č. 2522/1 o výměře 757 m2 a část pozemku st. parc. č. 2522/31 o výměře 487 m2. Celková výměra této manipulační plochy je 1244 m2, dle stanoveného nájemného 2Kč/m2/rok činí celkové roční nájemné za výše uvedenou manipulační plochu 2.488,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 785

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest:

objekt temp. garáže na parcele KN st. č. 2522/25 o výměře 465 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 750.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/25, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 53.310,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 803.310,- Kč. Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně a účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 786

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest:

objekt malý MS na parcele KN st. č. 2522/23 o výměře 263 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/23, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 18.637,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 518.637,- Kč. Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně a účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 787

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupu to jest:

objekt závodní stravování na parcele KN st. č. 2522/55 o výměře 430 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/55, jejíž cena v místě a čase obvyklá činí 36.505,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.536.505,- Kč. Další část kupní ceny (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně a účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 788

Rada města rozhodla zadat studii lokality U Vodníku jako podkladu pro budoucí zástavbu a pověřuje odbor IÚ jejím zajištěním.

 

 

 

Usnesení č. 789

Rada města rozhodla nakládat s pozemky KN č. 1153/23, KN č. 1842/43, KN č. 851/2 v k.ú. Vimperk. Pozemky jsou zastavěny trafostanicemi ve vlastnictví JČE, a.s., České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 790

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu  pozemků  části KN č. 2241 a části KN č. 1598, podle snímků katastrální mapy se zákresem, obě v k.ú. Vimperk, pro sečení trávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2004 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude stanoveno ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 791

 

Alternativa 1

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu a budoucího prodeje části pozemků parc. č. 1822/9 a  parc.č. 1830/105 vedených u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na LV č. 10001 zájemci, který nejlépe splní níže uvedené podmínky.

Podmínky pro prodej pozemku na parkovišti u křižovatky ulic Sušická a Nad Stadionem se stanoví takto:

 

Uchazeči, kteří se přihlásí na zveřejnění záměru podají přihlášku v zalepené obálce, která bude předepsaným způsobem upravena a označena. Mimo tuto obálku, současně s doručením přihlášky, převedou na účet města zálohu ve výši  100 tisíc Kč. Záloha bude vrácena neúspěšným uchazečům na účet, který sdělí Městu v přihlášce, a to do 10 dnů od uzavření smluvního vztahu s vybraným uchazečem.

Záloha bude sloužit k zajištění plnění podmínek výběrového řízení úspěšným uchazečem a bude zúčtována s kupní cenou před podpisem kupní smlouvy. Při neplnění kteréhokoliv termínu, uvedeného v požadavcích Města nebo smluvně dohodnutého a též při ukončení smlouvy z důvodů na straně nájemce nebo neuzavření smlouvy na výzvu Města, záloha propadne ve prospěch Města a nevrací se.

Úspěšný uchazeč je povinen navázat právní vztah s Městem do 15 dnů od výzvy k jeho uzavření. Předmětem smlouvy budou pozemky, o které se ucházel. Před uzavřením smlouvy nájemní předloží Městu dokumentaci pro územní řízení. Nájemné bude činit 5,-- Kč/m2/rok.

 

Uchazeči uvedou v přihlášce povinně

výši jimi nabízené kupní ceny za m2, přičemž minimální cena je 300,-- Kč/m2,

- přistoupení na závazek k:

úhradě nákladů na geodetické práce a ocenění spojené s přípravou území a prodejem,

zachování veřejně přístupného parkování vozidel (min. 9 stání),

zachování příjezdové komunikace a přístupu k zahrádkám u potoka,

zajištění stavebního povolení do 30. 6. 2005, zahájení stavby do 31. 7. 2005, kolaudace do  30. 6. 2007, souhlas se sankcí v podobě smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý započatý měsíc nesplnění těchto termínů.

 

Uchazeči berou na vědomí, že současně platné právní předpisy neumožňují převod částí parcel KN č. 1822/9 a KN č. 1830/105 v k.ú. Vimperk, protože se jedná  o historický majetek církve. Uchazeči vyjádří v přihlášce souhlas s tím, že uspokojí zákonné nároky církve k jejímu majetku v rozsahu, ve kterém tyto pozemky pro svou výstavbu použijí.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat ze zájemců žádného uchazeče a odstoupit od záměru.

 

 

 

Usnesení č. 792

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem parc. č. 666/5 v k. ú. Bořanovice.

 

 

 

Usnesení č. 793

Rada města rozhodla, že  nebude nakládat s pozemkem parc. č. 1867 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 794

Rada města souhlasí s nakládáním části pozemku potřebnou pro provoz obratiště autobusů v Pravětíně Městem Vimperk od jeho vlastníků, tj. části parcel GP č. 680, GP č. 684 a GP č. 687 dílu 1  v k.ú. Pravětín a pověřuje odbor HB zajištěním podkladů pro uskutečnění koupě.

 

 

 

Usnesení č. 795

Rada města bere na vědomí informaci podanou odborem školství, kultury a cestovního ruchu a rozhodla o rozpracování návrhu č. 3/1 a trikolory, kde místo znaku bude použit heraldický symbol věže.

 

 

 

Usnesení č. 796

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o čerpání pohonných hmot s firmou ČSAD JIHOTRANS, a.s., České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 797

Rada města souhlasí s umístěním zahrádky před pivnicí Hostinec pod zámkem v ul. Svornosti čp. 87, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 798

Rada města souhlasí s povolením vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa /aktualizace/ před domem čp. 457 v ul. Mírová ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla.