Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.07.2004

 

 

 

Usnesení č. 754

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.07.2004.

 

 

 

Usnesení č. 755

Rada města souhlasí s povolením uspořádání výstavy hasičské techniky dne 24.07.2004 v době od 9,00 do 16,00 hod. v okolí horní kašny na vimperském náměstí.

 

 

 

Usnesení č. 756

Rada města souhlasí s povolením vyhrazeného parkování v rozsahu jednoho parkovacího místa před domem čp. 113 v Kostelní ulici ve Vimperku pro potřeby parkování osobního vozidla držiteli průkazu ZTP. Náklady na označení parkovacího místa hradí žadatel.

 

 

 

Usnesení č. 757

Rada města bere na vědomí žádost obyvatel ulic Karolíny Světlé a Boubínské o řešení komunikace parc. č. 2045 k.ú.Vimperk.

Rada města pověřuje odbor investic a údržby svolat jednání ve věci řešení lokality ulic Karolíny Světlé a Boubínské nad železniční tratí a provést základní údržbu těchto komunikací včetně opravy zábradlí v ulici Boubínská.

 

 

 

Usnesení č. 758

Rada města bere na vědomí stav pohledávek z hlavní a hospodářské činnosti města Vimperk k 30.06.2004 ve výši 15 218 712,84 Kč a pověřuje vedení města a vedoucí finančního odboru k jednání s obcemi ve věci neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky.

 

 

 

Usnesení č. 759

Rada města schvaluje změnu rozpočtu na rok 2004 ve výdajích dle předloženého návrhu ve výši 237 400 Kč /rozpočtová opatření č. 21 – 24/.

 

 

 

Usnesení č. 760

Rada města nedoporučuje převod pozemků KN č 783 a KN č. 777 v k. ú. Bořanovice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví  Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 761

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu pozemku parc. č. 130 o výměře 457 m2  v k. ú. Vimperk. Nájemci umožní zástupcům vlastníka, po předchozím oznámení, přístup pro opravy a údržbu sousedních nemovitostí. 

 

 

 

Usnesení č. 762

Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 552/1 v k.ú. Solná Lhota dohodou s nájemci k 30. 9. 2004. Nájem je ukončován z důvodu změny v osobách spolunájemců.  Zaplacené nájemné na rok 2004 si odstupující nájemci vyrovnají s nájemci nastupujícími sami.

 

 

 

Usnesení č. 763

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Solná Lhota, na listu vlastnictví 10001, tam označeného jako parc. č. 552/1,  jeho část o výměře  1520  m2. Účelem pronájmu je zajištění údržby plochy vlastníky sousední nemovitosti – sečení trávy.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2004 s  výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 764

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt učební blok na parcele KN st. č. 2522/4 o výměře 809 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 2.100.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/4, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 100.257,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 2.200.257,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy. V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 765

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

1) objekt TOP na parcele KN st. č. 2522/21 o výměře 1268 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.800.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/21, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 78.915,- Kč

2) objekt nabíjecí stanice na parcele KN st. č. 2522/22 o výměře 154 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 200.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/22, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 9.584,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 2.088.499,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude ve všech případech rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 766

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemku p. č. 1472/6 v k. ú. Vimperk za předpokladu uzavření prokazatelné dohody o uspořádání vzájemných vztahů mezi budoucími sousedy.

Další podmínkou je souhlas kupujícího s úhradou nákladů na oddělení a ocenění pozemku.

 

 

 

Usnesení č. 767

Rada města rozhodla, že s pozemkem KN č. 238 v k.ú. Vimperk nebude nakládat.

 

 

 

Usnesení č. 768

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Vimperk za I. pololetí roku 2004.

 

 

 

Usnesení č. 769

Rada města souhlasí se zmocněním Ing. Josef Kotála Ing. Marie Hejlkové k jednání se Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1, Praha 11, ve věci získání dotačního titulu pro zřízení Separačního dvora Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 770

Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejíž předmětem je vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vimperk – zimní stadion – rolba“ mezi Městem Vimperk a společnsoti STORMEN, spol. s r.o., Písečná 9/456, Praha 8 Troja, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 771

Rada města na základě zápisů výběrové komise rozhodla, že pracovní smlouva na místo úředníka – informatika, správce počítačové sítě bude uzavřena s Martinem Ženíškem s platností od 20.07.2004.

 

 

 

Usnesení č. 772

Rada města bere na vědomí předložený výpočet nájemného pro rok 2004 dle čl. IV/1 smlouvy o nájmu ze dne 19.11.2003 uzavřené mezi Městem Vimperk a obchodní společností Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Vímperk, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01, IČ: 26015391, jejímž předmětem je energetické zařízení, a schvaluje vypočtené nájemné za období od 1.1.2004 do 31.12.2004 ve výši 2 994 284 Kč. Současně ukládá finančnímu odboru, aby písemně oznámil obchodní společnosti Městské služby Vimperk, s.r.o. výši nájemného za rok 2004 a zaslal nájemci fakturu na 1/2 nájemného se splatností k 31.07.2004.

 

 

 

Usnesení č. 773

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24003 ze dne 06.01.2004 (zvýšení ceny o 7 725 014,00 Kč – změna DPH a původní PD neřešila kotle s kondenzací spalin a všechny rozvody a předávací stanice) jejímž předmětem je veřejná zakázka „Teplovodní rozvody a předávací stanice včetně regulace pro město Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností KOTLE-MONT, a.s., Českomoravská 18, 190 00 Praha 9, dle předloženého návrhu a pověruje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 774

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24004 ze dne 06.01.2004 (zvýšení ceny o 9 784 860,00 Kč – změna DPH a původní PD neřešila kotle s kondenzací spalin a všechny rozvody a předávací stanice) jejímž předmětem je veřejná zakázka „Přestavba VS Rokle na centrální kotelnu 9,3 MW s kondenzací spalin“ mezi Městem Vimperk a společností KOTLE-MONT, a.s., Českomoravská 18, 190 00 Praha 9, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 775

Rada města Vimperk souhlasí s dodatečným povolením stavby STL plynovodní přípojky pro dům č.p. 299 v Jiráskově ulici ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 776

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o běžném účtu v českých korunách a Rámcovou smlouvu o poskytování služeb přímého bankovnictví s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, podle předložených návrhů a pověřuje starostku města jejich podpisem.