Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.07.2004

 

 

Usnesení č. 714

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 28.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 715

Rada města se seznámila s žádostí Úřadu práce Prachatice o pronájem prostorů v budově TKB a pověřuje tajemníka MěÚ ve spolupráci s Úřadem práce Prachatice jednáním s Českým Telecomem, a.s., o pronájmu a povolení stavebních úprav v těchto prostorech. Realizace investic stavebních úprav pronajatých prostor bude řešena až po převodu budovy TKB do vlastnických práv Města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 716

Rada města souhlasí s vybudováním dětského hřiště na pozemcích Města Vimperk parc. č. 586/1 a 666/10 v k.ú. Bořanovice.

 

 

 

Usnesení č. 717

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí užívacího práva k softwarovému titulu Evidence zemědělských podnikatelů, s poskytovatelem softwaru Ing. Karlem Janečkem, YAMACO Softwer, Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 718

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Vodovod a kanalizační přípojku pro čp. 74 Hřbitovní ulice, Vimperk mezi STRABAG a.s., Vodňanská 333,

383 01 Prachatice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 719

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrálního území Vimperk, na listu vlastnictví 10001, tam označené jako parc. č. 2631/1 její část o výměře 17 m2, dle geometrického plánu 1507-469/2003 zpracovaného Geodetickou kanceláří  Prachatice v prosinci 2003, označená jako parc. č. 2631/3, ostatní plocha, cena pozemku zjištěná soudním znalcem je 906,- Kč z majetku Města Vimperk, za pozemek vedený u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví 10001, tam označený jako st parc. č. 15 - její část o výměře 37 m2 dle geometrického plánu 1507-469/2003 zpracovaného Geodetickou kanceláří  Prachatice v prosinci 2003 označenou jako parc. č. 2631/1 díl b, ostatní plocha, cena pozemku zjištěná soudním znalcem je 1971,- Kč. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany Města Vimperk řešen na základě požadavků druhé strany, doplacením rozdílu ve výši 3000,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, ocenění pozemků znaleckým posudkem, vyhotovení smluv a vklad na katastru nemovitostí zajistí Město Vimperk na svoje náklady. Město Vimperk se zavazuje, že zachová stávající vjezd do garáže, v případě potřeby umožní majitelům nemovitosti na st. parc. č. 15 ve Vimperku zřídit další vjezd do objektu z boční strany, tj. přímo na komunikaci Pivovarská, dále bude řešit odvod dešťových vod od objektu. V rámci prováděné rekonstrukce povrchů bude provedena nová zádlažba až k vjezdu k nemovitosti na st. parc. č. 15.

 

 

 

Usnesení č. 720

Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě pronájmu parc. č. 2098 v k. ú. Vimperk o výměře 4988 m2 za účelem provozování zemědělské činnosti – pastvy skotu . Dodatek mění článek V. nájemní smlouvy tak, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5-ti let od 1. 8. 2004 do 31. 12. 2009 s  výpovědní lhůtou tří měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 721

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1725/12 v k.ú. Vimperk o celkové výměře  1320 m2 dle snímku katastrální mapy , za účelem zahrádkaření. Na pozemku nesmí být umisťovány žádné stavby.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2004 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 722

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1725/12 v k.ú. Vimperk o celkové výměře 1300 m2 dle snímku katastrální mapy , za účelem zahrádkaření. Na pozemku nesmí být umisťovány žádné stavby.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2004 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 723

Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu dohodou, na části pozemků parc. č. 759 a parc. č. 760/35 v k. ú. Vimperk, k 31. 8. 2004. Zaplacené nájemné na rok 2004 si vyrovná nájemce s novou nájemnicí.

 

 

 

Usnesení č. 724

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku tvořeného částí parc. č. 759 a částí parc. č. 760/35 v  k.ú. Vimperk o celkové výměře 270 m2, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2004 s  výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 725

Rada města souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje částí nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako parc. č. 1860/1, její části dle geometrického plánu č. 1513-509/2003, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v dubnu 2004, označené jako parc. č. 1860/2 o výměře 2 m2, 1860/3 o výměře 671 m2, 1860/10 o výměře 648 m2, 1860/4 o výměře 659 m2, 1860/11 o výměře 6657 m2, 1860/5 o výměře 656 m2, 1860/12 o výměře 669 m2, 1860/6 o výměře 653 m2, 1860/13 o výměře 696 m2, 1860/7 o výměře 651 m2, 1860/14 o výměře 724 m2, 1860/8 o výměře 645 m2, 1860/15 o výměře 751 m2, 1860/9 o výměře 649 m2, 1860/16 o výměře 776 m2. Pozemky budou sloužit jako zahrádky a budou prodány za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem na 43,- Kč/m2. Kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy a to do 15 dnů po seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu městu náklady spojené s oceněním prodávaného pozemku a s vyhotovením geometrického plánu č. 1513-509/2003. Nabídka bude zveřejněna standardním způsobem po dobu 45 dnů.

 

 

 

Usnesení č. 726

Rada města bere na vědomí oznámení nájemce o jeho odstoupení od záměru nájmu a pozdější koupě pozemku, nabízeného v záměru č. 17/6.

 

 

 

Usnesení č. 727

Rada města rozhodla o zveřejnění  nabídky  pronájmu pozemku za účelem pozdější výstavby dvou rodinných domů, zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1007/1. Rozdělením pozemku geometrickým plánem č. 1444-504/2002 zpracovaným Geodetickou kanceláří Prachatice 11. 12. 2002 vznikly  z  parc.č. 1007/1 dvě parcely – parc. č. 1007/13 o výměře 603 m2 plus parc. č. 1007/5 o výměře 29 m2, tedy celkem  632 m2 a parc. č.  1007/14 o výměře 646 m2.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude ve výši 5,-  Kč/m2/rok. 

Pozemky budou prodány po kolaudaci staveb za ceny v místě a čase prodeje obvyklé, min. však za 215.000,- Kč za jednu parcelu. Kupní cena bude splatná před uzavřením kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí rovněž náklady na geodetické práce  a ocenění pozemku.

Nájemce bude smluvně zavázán k dodržení termínů získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nesplnění termínů bude sankcionováno.

Součástí nabídky musí být nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu, splatná do 10 dnů od oznámení výsledku úspěšnému zájemci.  Nebude-li tato částka včas uhrazena, bude tato skutečnost znamenat ukončení jednání s tímto zájemcem a smluvní vztah k pozemku může být nabídnut dalšímu nejlépe vyhovujícímu zájemci.

 

 

 

Usnesení č. 728

Rada města bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené mezi Fondem dětí              a mládeže a Městem Vimperk k budově na parcele č. 1783/16 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, v k.ú. Vimperk na LV č. 1739  dne 1. 1. 1997. V této smlouvě je sjednána půlroční výpovědní lhůta. Současný pronajímatel, Junák, svaz skautů a skautek ČR, vypověděl nájemní vztah k vpředu označené nemovitosti k 30. 6. 2004 s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

 

 

 

Usnesení č. 729

V souvislosti s výpovědí z nájemní smlouvy, uzavřené 1. 1. 1997 mezi Fondem dětí a mládeže a Městem Vimperk, rozhodla rada města ukončit podnájemní smlouvu  uzavřenou dne 24. 7. 1998 k budově na parcele č. 1783/16 zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště  Prachatice, v k.ú. Vimperk na LV 1739 pro Junák, svaz skautů a skautek ČR,  mezi Městem Vimperk, jako pronajímatelem  a Josefem Chvalem, bytem Jiráskova 278, Vimperk, IČ 11337877, jako podnájemcem  dohodou k 31. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 730

Rada města trvá na svém usnesení č. 426 ze dne 26. 4. 2004, kterým rozhodla pokračovat v soudním sporu s manž. Štefanem a Renatou Kurejovými.

 

 

 

Usnesení č. 731

Rada města revokuje své usnesení č. 541 ze dne 24. 5. 2004, kterým rozhodla přidělit  byt č. 10 v ulici U Lázní čp. 171 ve Vimperku, pro nezájem vybraného nájemníka uzavřít nájemní smlouvu.

 

 

 

Usnesení č. 732

Rada města souhlasí s přerušením soudního řízení ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 17 v ulici Karla Weise čp. 397, Vimperk, , za podmínky, že nájemník uzavře dohodu o splátkách nejpozději  do 31. 7. 2004 a to tak, aby byl uhrazen poplatek z prodlení a náklady soudního řízení v celkové výši 23.166,- Kč do 11 měsíců.

 

 

 

Usnesení č. 733

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 9 v Pivovarské ulici čp. 322 ve Vimperku bytem, do 30. 6. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 734

Rada města souhlasí s rekonstrukcí bytového jádra v bytě č. 7 v Mírové ulici čp. 427 ve Vimperku na vlastní náklady žadatele. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 735

Rada města souhlasí s rozšířením účelu užívání v bytových prostorech v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 24, 10 m2 o kosmetický salon.

 

 

 

Usnesení č. 736

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 367 v Klostermannově  ulici ve Vimperku o celkové výměře 114,98 m2, za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného  u reprezentativních nebytových prostor je stanovena  ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, skladových 295,52,- Kč za 1 m2/rok, ostatních 147,75,- Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 737

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 367 v Klostermannově  ulici ve Vimperku o celkové výměře 106,50 m2, za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného  u reprezentativních nebytových prostor je stanovena  ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, skladových 295,52,- Kč za 1 m2/rok, ostatních 147,75,- Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

 

 

 

Usnesení č. 738

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v Tovární ulici  čp. 255 ve Vimperku, 2+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 15. 7. 2004   do 31. 12. 2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 739

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v Mírové ulici  čp. 428 ve Vimperku, 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 15. 7. 2004   do 30. 6. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 740

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Luční  čp.  499 ve Vimperku, o velikosti 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 15. 7. 2004 za podmínky, nájemník uzavře dohodu o přistoupení k části závazku, který činí 52.107,- Kč a uhradí dlužnou částku před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů  před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 741

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise ze dne 29. 6. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 742

Rada města ssouhlasí s uzavřením Městské knihovny Vimperk od 2.8.2004 do 20.8.2004 z důvodu čerpání dovolené pracovnic knihovny a přípravy přechodu na nový systém půjčování knih, který bude zahájen do 21.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 743

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na místo úředníka – pracovníka pro informatiku a správu počítačové sítě ve složení, předseda komise PhDr. Miloš Beneš, členové Ing. Jana Schererová, Ing. Václav Pauch, Mgr. Karel Střeleček a Ing. Bohumil Petrášek.

 

 

 

Usnesení č. 744

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na místo úředníka – pracovníka zajišťující správu a majetek obce ve složení, předseda komise Ing. Vladimír Rak, členové Ing. Jana Schererová, Ing. Jana Králová, Hana Pánová a Milada Chválová.

 

 

 

Usnesení č. 745

Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na nový invalidní vozík pro pana Petra Čejku ve výši 10 000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 746

Rada města rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5.000,- Kč Prachatickému muzeu na vydání 10. vlastivědného sborníku Zlatá stezka.

 

 

 

Usnesení č. 747

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 3000161473 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Templová 747, Praha 1, podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 748

Rada města rozhodla uzavřít Dodatek ke Smlouvě o zřízení a vedení termínovaného účtu Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 749

Rada města souhlasí s použitím části výtěžku ve výši 6% z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2003 pro veřejně prospěšný účel

- podpora sportovní činnosti v částce        250 000,--   

- dětské hřiště v částce                              200 000,--   

- obnova a údržba městské zeleně             100 027,90 Kč.

 

 

 

Usnesení č. 750

Rada města bere na vědomí dopis nájemníků a souhlasí s tím, aby si vyzvedli všechny své osobní a movité věci v dalším termínu, a to dne 22.07.2004 v době od 13,00 do 14,00 hod. po uhrazení skladného do uvedeného termínu.

 

 

 

Usnesení č. 751

Rada města projednala informaci místostarosty města o prodeji budovy TKB ze strany Českého Telecomu, a.s. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ přiravit podklady pro konečné rozhodnutí.

 

 

 

Usnesení č. 752

Rada města souhlasí s dobrovolnou registrací Města Vimperk k plátcovství DPH od 01.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 753

Rada města rozhodla o navýšení počtu pracovníků o jednoho na finanční odbor od 15.08.2004 z důvodu přechodu Města Vimperk k plátcovství DPH a pověřuje tajemníka MěÚ do 20.07.2004 vypsat výběrové řízení na obsazení výše uvedeného pracovního místa.