Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2004

 

 

 

Usnesení č. 686

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 21.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 687

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 22.6.2004 a schvaluje rozdělení příspěvků na kulturní činnost takto:

·             15.000,- Kč taneční škole Fíla na pokrytí části nákladů národní postupové soutěže ve společenském tanci „ O vimperský křišťál “ dne 7.11.2004.

·             15.000,- Kč skupině historického šermu Berit na pokrytí části nákladů akce „ Indiánské léto aneb Tenkrát na západě “ dne 17.7.2004. 

Příspěvky budou kulturní komisi řádně vyúčtovány do 30 dnů po skončení akcí.

 

 

 

Usnesení č. 688

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví Města Vimperk, v k.ú. Vimperk, číslo parcely 75, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 689

Rada města souhlasí se zadáním akce „ Rekonstrukce MŠ, Klostermannova čp. 365, Vimperk – I. etapa “ firmě REKON INSTA, s.r.o., Volary a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo.

 

 

 

Usnesení č. 690

Rada města souhlasí s vyplacením odměny pro Mgr. Zdeňka Kantoříka dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků MěKS Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 691

Rada města souhlasí s vyplacením odměny pro Mgr. Jiřího Toušla dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků ÚSP Domeček Hrabice.

 

 

 

Usnesení č. 692

Rada města souhlasí s vyplacením odměny pro Václava Vokatého dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků STARZ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 693

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením zvukové aparatury pro konání hasičské

soutěže O pohár starostky města Vimperk dne 3.7.2004 v době od 13,00 do 17,00 hodin.

 

 

 

Usnesení č. 694

Rada města schvaluje dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Vimperk s účinností od 1.7.2004.

 

 

 

Usnesení č. 695

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměnu panu Zdeňku Ženíškovi dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 696

Rada města souhlasí s využitím hrobky č. G/38 na hřbitově ve Vimperku pro ukládání nevyzvednutých uren a zároveň souhlasí, aby toto místo bylo osvobozeno od poplatku.

 

 

 

Usnesení č. 697

Rada města souhlasí s doplněním textu pro zveřejňování pronájmů a budoucích prodejů nemovitostí v areálu „U Sloupu“ dle přílohy (návrh JUDr. Kajera).

 

 

 

Usnesení č. 698

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/13 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce, na dobu určitou dva roky počínaje dnem 1.7.2004 za roční nájemné ve výši:

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-           sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 699

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/23 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.7.2004  za roční nájemné  ve výši :

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-            sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 700

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/31 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemců na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.7.2004  za roční nájemné  ve výši :

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-           sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 701

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/33 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.7.2004  za roční nájemné  ve výši :

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-           sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 702

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/34 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.7.2004  za roční nájemné  ve výši :

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-           sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 703

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/37 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.7.2004  za roční nájemné  ve výši :

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-           sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 704

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/47 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.7.2004  za roční nájemné  ve výši :

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-           sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 705

Rada města rozhodla pronajmout budovu na p.č. 2522/55 v objektu kasáren U Sloupu vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce na dobu určitou dva roky  počínaje dnem  1.7.2004  za roční nájemné  ve výši :

-           v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-           v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

-           v ostatních objektech

-           sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 706

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce k půdním prostorům v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 35 m2 za účelem zřízení skladového prostoru pro nově zřizovanou bytovou jednotku – 2+0 ve III. patře a to za předpokladu předložení projektové dokumentace odbornou firmou a vyjádření statika z důvodu únosnosti stropní konstrukce. Součástí projektové dokumentace musí být požárně bezpečnostní řešení stavby. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 15. 7. 2004 do 30. 4. 2005 (termín pro kolaudaci). Smlouva o výpůjčce bude obsahovat ustanovení, že po ukončení vzájemného započtení investice žadatele oproti nájemnému ve výši 1,5 násobku regulovaného nájemného, bude stanoveno nájemné ve výši v místě a čase obvyklé.

 

 

 

Usnesení č. 707

Rada města souhlasí s tím, aby si nájemník vyzvedl osobní věcí dne 2.7.2004 v době od 8.00 do 9.00 hodin po uhrazení skladného do uvedeného termínu. Další termín bude stanoven pouze pro vyzvednutí veškerého movitého majetku .

 

 

 

Usnesení č. 708

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit část půdních prostor prostor v čp. 207 v ulici Krátká ve Vimperku  za účelem přestavby  na bytovou jednotku . Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní jako 1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na bytu. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů . Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé/tržní/. Rada města pověřuje MěSD,s.r.o. vymezením dotčeného půdního prostoru.

 

 

 

Usnesení č. 709

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 5 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku, a to na dobu určitou do 30. 6. 2005 s platností od 1. 7. 2004 Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 710

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 v Cejsicích  čp. 17 , do 30. 6. 2005.

 

 

 

Usnesení č. 711

Rada města souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor v čp. 42 v ulici Svornosti ve Vimperku s nájemcem ke dni 31.07.2004.

K žádosti o proplacení investovaných nákladů požaduje rada města předložit znalecký posudek na zhodnocení nemovitosti (ne nebytového prostoru).

 

 

 

Usnesení č. 712

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem nebytových prostory v čp. 63 v Kaplířově ulici ve Vimperku o celkové výměře 82,86 m2 (provozování rychlého občerstvení) a podnájemcem  na dobu určitou do 31. 5. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 713

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení prodeje sportovně rekreačního areálu „Barborka“ za odhadní cenu 1.060 000,- Kč.

 

 

 

Oprava tiskové chyby: v usnesení č. 651 ze dne 14.06.2004 – správně má být ulice Mírová čp. 435 a ne 432.