Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.06.2004

 

 

 

Usnesení č. 668

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 669

Rada města byla seznámena s  posouzením a hodnocením nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Poskytnutí bankovního úvěru“ , kterou předložila firma Česká spořitelna, a.s., Praha.

 

 

 

Usnesení č. 670

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „20 bytových jednotek – I. etapa“ předložila firma Protom, s.r.o., Strakonice.

 

 

 

Usnesení č. 671

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „28 bytových jednotek – II. etapa“ předložila firma Protom, a.s., Strakonice.

 

 

 

Usnesení č. 672

Rada města projednala za účasti stavebníků ZTV na pozemcích parc. č. 890/59, 890/45 v k.ú. Boubská možnosti vstupu Města Vimperk do stavby a dokončení stavby ZTV. Rada města ukládá odboru investic a údržby přípravit podklady pro uzavření darovací smlouvy dle připomínek obou stran.

 

 

 

Usnesení č. 673

Rada města rozhodla vyhovět žádosti nájemci nebytových prostor  v Pivovarské ulici čp. 102 ve Vimperku a souhlasí se změnou účelu užívání  z prodejny levného textilu na šicí dílnu. Nájemce musí požádat na OVÚP MěÚ Vimperk o rekolaudaci uvedeného nebytového prostoru. Veškeré úpravy spojené se zřízením šicí dílny (v případě hlučnosti způsobené provozem dílny bude provedeno odhlučnění nebytového prostoru) bude hradit  nájemce. 

 

 

 

7. Pozemky

 

Usnesení č. 674

Rada města schvaluje dohodu o ukončení pronájmu pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Arnoštka, na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako parc.č. 155/1 o výměře 17871 m2 a parc.č. 155/2 o výměře 22159 m2, tedy o celkové výměře 40030 m2. Nájem skončí 30. 6. 2004 za předpokladu, že  nájemce uhradil poměrnou část nájemného za 4 měsíce k datu jednání rady města.

 

 

 

Usnesení č. 675

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 676

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako  parc. č.  2071/6, podle geometrického plánu 1502-440/2003, zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v listopadu r. 2003 upřesněné jako parc.  č. 2071/11 o výměře 1356 m2, parc.č. 2071/12 o výměře 2556 m2 a parc.č. 2071/13 o výměře 2313 m2 za účelem výstavby rodinného domu.

Zájemci se upozorňují, že z prodeje pozemku nevyplývá nárok na vybudování inženýrských sítí, které je závislé na dostatku finančních prostředků Města.

Nabídka zájemce musí obsahovat souhlas s  ročním nájemným za 1 m2 pozemku ve výši 5,- Kč/m2/rok. Pozemky budou prodány po kolaudaci staveb za cenu v místě a čase obvyklou. Nájemce bude zavázán v nájemní smlouvě ke splnění termínů získání pravomocného stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace. Nesplnění smlouvy bude sankcionováno.

 

 

 

Usnesení č. 677

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pozemek KN č. 446/1, zapsaného    u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrálního území Vimperk, na listu vlastnictví 10001, , za účelem ochrany sousedního pozemku před zaplevelením.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2004 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10 Kč/m2/rok. Nájemce zajistí odstranění a likvidaci biologického odpadu z pronajatého pozemku na svůj náklad.

 

 

 

Usnesení č. 678

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 679 o výměře 30 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrálního území Vimperk, na listu vlastnictví 10001,  pro zřízení předzahrádky. Nájemce zajistí jednak ochranu vzrostlé zeleně na pronajaté části a v její bezprostřední blízkosti, ochranu, údržbu a opravy stávajícího vegetačního krytu v pruhu šířky 2 m vně hranice ohraničující předmět pronájmu a dále to, aby nebyl rušen noční klid obyvatel sousedních domů.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2004 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude ve výši 5,-Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 679

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s  pozemkem  PK. č. 670/6 v k. ú. Vimperk,

 

 

 

Usnesení č. 680

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s částí pozemku parc. č. 1880 v k. ú. Vimperk, aby nedošlo ke ztížení dopravy pro stávající i budoucí vlastníky zahrádek v tomto prostoru.

 

 

 

Usnesení č. 681

Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 15.06.2004 a souhlasí se závěry všech bodů č. 1 – č. 7.

 

 

 

Usnesení č. 682

Rada města bere na vědomí rezignaci p. Tomáše Jiřičky na člena kulturní komise a na člena redakční rady Vimperských novin k 16.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 683

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor č. N 0402 na prostory společenského sálu a jeho zázemí v přízemním podlaží budovy občanské vybavenosti č.p. 477, o celkové výměře 502,45 m2 mezi MěKS Vimperk a Coaging CZ, s.r.o., Praha dle předloženého návrhu, na základě usnesení zastupitelstva města č. 271 ze dne 17.05.2004 a pověřuje ředitele MěKS Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 684

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Městem Vimperk a SPV Vimperk a pověřuje starostku města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je ozvučovací souprava, která je v majetku Města Vimperk obsahující položky dle přílohy č. 1 v účetní hodnotě vykázané ke dni 31.05.2004, tj. 153 707,-- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 685

Rada města rozhodla uzavřít změnu  č.1 ke smlouvě o poskytování služeb na dozor a ochranu objektů v areálu bývalých kasáren U Sloupu Vimperk ze dne 29.01.2004 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Oprava tiskové chyby v usnesení č. 662 ze dne 14.06.2004: správně se uvádí vstupné pro sezónu roku 2004.