Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.06.2004

 

 

 

Usnesení č. 624

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 31.05.2004.

 

 

Usnesení č. 625

Rada města souhlasí s úhradou faktury vystavené Městskou správou domů s.r.o. Vimperk na vyúčtování služeb za rok 2003 v neobsazených nebytových prostorech v částce 676,- z provozních nákladů na správu bytového a nebytového fondu.

 

 

Usnesení č. 626

Rada města souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti měsíčních splátek za prodej nemovitosti Zlatá Stezka čp. 153, Vimperk, za měsíce leden – květen 2004 (částka

16. 230,- Kč) do 31.8.2004 

  

 

Usnesení č. 627

Rada města souhlasí s výší navrhovaného vstupného do Muzea Zlaté stezky ve výši 5,-- Kč za osobu/rok pro organizované školní skupiny.

 

 

Usnesení č. 628

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností INTERGRAM na veřejnou hudební produkci během Vánočních trhů 2004 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 629

Rada města nemá k návrhu železničního jízdního řádu žádné připomínky.

 

 

Usnesení č. 630

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 14 v čp. 430 v Mírové ulici ve Vimperku, dle předloženého návrhu, a to na vlastní náklady žadatelů. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

 

 

Usnesení č. 631

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v ulici Mírová čp. 429 ve Vimperku o velikosti 4+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15.6.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu.

 

 

Usnesení č. 632

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku dle předloženého návrhu,  a to na dobu určitou s platností od 15.6.2004 do 15.5.2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

Usnesení č. 633

Rada města rozhodla pronajmout  nebytový prostor v čp. 125 v ul. Krátká ve Vimperku o celkové výměře 19,06 m2 Farní charitě Vimperk, Pravětín 23, za účelem zřízení kanceláře. Minimální výše nájemného je stanovena ve výši 369,39 za 1 m2/rok . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Rada města upozorňuje, že nájemní smlouva bude uzavřena až po vyklizení nebytových prostor stávajícím nájemcem.

  

Usnesení č. 634

Rada města souhlasí se stavebními úpravami v nebytovém prostoru v čp. 383 v Palackého ulici ve Vimperku, dle předloženého návrhu na vlastní náklady žadatele. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.

             

 

Usnesení č. 635

Rada města rozhodla nakládat s pozemky KN č. 422, částí KN č. 424, částí KN č. 2046/2 vše v k.ú. Vimperk.

  

Usnesení č. 636

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem parc. č. 445/2 v k. ú. Hrabice.

  

Usnesení č. 637

Rada města rozhodla nakládat s domem č.p. 366  se stav. parc. č. 672 v k.ú. Vimperk v Klostermannově ulici ve Vimperku.

 

Usnesení č. 638

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemků par. č. 666/2 a parc. č. 666/15 v  k. ú. Bořanovice.

 

 

Usnesení č. 639

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s odnětím půdy na části parcely KN č. 1884/2 v k.ú. Vimperk pro zřízení přístavby - vstupu do pivnice  v čp. 504 ve Vimperku .

 

 

Usnesení č. 640

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí se zásahem  požárně nebezpečného prostoru na parcely KN č.  1842/59. KN č. 1884/2 KN č. 1886/2 v k.ú. Vimperk v souvislosti se  zřízením přístavby - vstupu do pivnice  v čp. 504 ve Vimperku.

 

 

Usnesení č. 641

Rada města rozhodla odstoupit od nájemní smlouvy ze dne 04.05.2000 uzavřené mezi Městem Vimperk jako pronajímatelem a nájemcem, na část pozemku parc. č. 1051/1 v k. ú. Vimperk. Datum odstoupení je 30. 6. 2004. Pokud nebude moci být doručeno oznámení do 30. 6. 2004, je odstoupení účinné k datu doručení. Důvodem je dlouhodobě nesplácený dluh na nájemném ve výši 320,-- Kč.

 

Usnesení č. 642

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o provádění exekucí se soudním exekutorem Mgr. Kamilem Košinou k vymahání pohledávek dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 643

Rada města upřesňuje  zveřejnění záměru prodeje na základě  usnesení zastupitelstva města č. 276 ze 17. 5. 2004 takto:

Město Vimperk zveřejňuje záměr prodeje ideálního podílu ve výši 61,9 % na STL plynovodu a přípojkách pod označením DN 150/100 a 50/25 – stavba v zastavěné části města ulice Rožmberská – kasárna U Sloupu. Jedná se o

STL plynovod: ocel DN 100 – 1865 m                        STL přípojky: ocel DN 25 – 121,7 m

                         ocel DN 150 – 1138 m                                                ocel DN 50 –  29,6 m

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení č. 008/94/St/P ze dne 6. 6. 1994.                               

Kupujícím je Jihočeská plynárenská, a.s. České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47.

Výše uvedený podíl je prodáván za kupní cenu 2.500.000,- Kč. Kupující zaplatí kupní cenu do 10 dnů po uzavření kupní smlouvy.

 

 

Usnesení č. 644

Rada města upřesňuje  zveřejnění záměru darování na základě  usnesení zastupitelstva města č. 276 ze 17. 5. 2004 takto:

 Město Vimperk zveřejňuje záměr darovat ideální podíl ve výši 38,1 % na STL plynovodu a přípojkách pod označením DN 150/100 a 50/25 – stavba v zastavěné části města ulice Rožmberská – kasárna U Sloupu. Jedná se o

STL plynovod: ocel DN 100 – 1865 m                        STL přípojky: ocel DN 25 – 121,7 m

                         ocel DN 150 – 1138 m                                                ocel DN 50 –  29,6 m

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení č. 008/94/St/P ze dne 6. 6. 1994.                               

Obdarovaným je Jihočeská plynárenská, a.s. České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47.

Hodnota daru je 1.538.295,- Kč.