Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.05.2004

 

Přílohy: - zápis ze zasedání RM Vimperk ze dne 17.05.2004

 

Usnesení č. 529

 

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 17.05.2004.

 

 

Usnesení č. 530

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Rekonstrukce Zimního stadionu ve Vimperku – etapa II.a“ mezi Městem Vimperk a společností IZO-STAV Vimperk, spol. s r.o., k Rokli čp. 58, Vimperk, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 531

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Rekonstrukce Zimního stadionu ve Vimperku – etapa II.a – zařízení na odvod kouře a tepla“ mezi Městem Vimperk a společností Roda, spol. s r.o., Ovčí Hájek 2154/4, Praha 5, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 532

Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání a uzavírky komunikace Náměstí Svobody ve Vimperku dne 13.06.2004 za účelem konání akce „Městské církevní slavnosti – Boží tělo“v době od 7,00 do 13,00 hod.

 

 

 

Usnesení č. 533

Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání a uzavírky prostoru před garážemi u řeky Volyňky za účelem konání akce „Slavnosti piva 2004 ve Vimperku“ ve dnech 31.07.2004 –01.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 534

Rada města souhlasí s úhradou materiálu a strojních prací /cca 15 000,-- Kč/, které budou provedeny v souvislosti s opravou vybraných součástí požární nádrže ve Výškovicích. Práce na opravě zajistí SDH Výškovice.

 

 

Usnesení č. 535

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Vimperk – kanalizace – Husova čtvrť a ulice Žižkova a K. Světlé“ mezi Městem Vimperk a společností Kašparů – Koller, Stavitelství, spol. s r.o., Vrbenská 6, České Budějovice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 536

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem je veřejná zakázka „Vimperk – úpravna vody Brloh – rekonstrukce kalových lagun“ mezi Městem Vimperk a společností Lesostavby Třeboň, a.s., Novohradská 226, Třeboň, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

                                              

 

 

 

Usnesení č. 537

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na vydání 1 000 výtisků nástěnného fotokalendáře A3 města Vimperk pro rok 2005 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem. Rada města rozhodla o úhradě částky následujícím způsobem: 500 ks kalendáře pro reprezentaci a propagaci uhradit z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu, 500 ks kalendáře pro prodej uhradit z hospodářské činnosti města

 

 

 

 

Usnesení č. 538

Rada města souhlasí s uhrazením členského příspěvku Města Vimperk za rok 2004 v organizaci Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy v částce 3,-- Kč/1 obyvatele.

 

 

 

Usnesení č. 539

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise dne 19. 5. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 540

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 v ulici Sklářská  čp. 399 ve Vimperku, o velikosti 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 6. 2004  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 541

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v ulici U Lázní čp.  171 ve Vimperku, o velikosti 1+1, III. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou   s platností od 1. 6. 2004 do 31.12.2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 542

Rada města rozhodla, že v případech, kdy budou Městu Vimperk nabídnuty ve smyslu ust. § 330 odst. 3) o.s.ř. nebo ust. § 342 odst. 3) o.s.ř. k převzetí movité věci, a to na úhradu jeho pohledávek za majiteli takových věcí, bude taková nabídka přijata za předpokladu, že v uvedených ustanoveních specifikovaným způsobem snížená cena takových věcí nepřesáhne výši pohledávky Města Vimperk za povinnými osobami. Vyřizováním uvedené agendy a v tomto rámci i jednáním jménem města Vimperk se pověřuje referentku odboru hospodářského a bytového Martinu Chvostovou.

 

 

 

 

Usnesení č. 543

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit část půdních prostor v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 35 m2 za účelem zřízení skladového prostoru pro nově zřizovanou bytovou jednotku – 2+0 ve III. patře domu čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 544

Rada města rozhodla  uzavřít smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorům  v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku v I. patře, o celkové výměře 161,47 m2  , za účelem přestavby nebytových prostor na bytovou jednotku. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 6. 2004 do 31.05.2005. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní,  jako 1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na byt. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé/tržní/.

 

 

 

Usnesení č. 545

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům  v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí o celkové výměře 32,60 m2 za účelem garážování. Nájemné je stanoveno  ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 5. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 546

Rada  města  bere   na  vědomí zrušení  žádosti o pronájem a budoucí prodej nemovitosti – objekt budovy pro údržbu a opravy vozidel na stavební parcele č. 2522/31 v areálu bývalých kasáren  U Sloupu  a  na  základě  toho revokuje své usnesení  č. 317  ze dne 22. 3. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 547

Rada města trvá na svém záměru přemístit informační centrum do nebytových prostor v čp. 42 v ulici Svornosti ve Vimperku - předpokládaný termín realizace I. pololetí roku 2005.

 

 

 

Usnesení č. 548

Rada města projednala žádosti, týkající snížení ceny nemovitostí na pozemku parc. č. 2522/1 a týkající snížení nemovitostí na pozemku parc. č. 2522/4 v k.ú. Vimperk a pověřuje místostarostu a starostku města zajištěním podkladů pro konečné řešení.

 

 

, Ing. R. Voldřich, F. Řehoř/

 

Usnesení č. 549

Rada města souhlasí s ukončením „Smlouvy o umístění reklamy na podchodu na parc. č. 1886/6 v k.ú. Vimperk“ s firmou JIHOSPOL Jihočeská obchodní a stavební společnosti, se sídlem Písecká 893, Strakonice, dohodou k 31.05.2004.

 

 

 

Usnesení č. 550

Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 679 v k.ú. Vimperk o výměře 30 m2 dle kopie  katastrální mapy pro zřízení předzahrádky. Nájemce zajistí jednak ochranu vzrostlé zeleně  na pronajaté části a v její bezprostřední blízkosti, ochranu, údržbu a opravy stávajícího vegetačního krytu v pruhu šířky 2 m vně hranice ohraničující předmět pronájmu a dále to, aby nebyl rušen noční klid obyvatel sousedních domů.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2004 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude ve výši  5 Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 551

 

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemků pronajatých pro výstavbu areálu „Experimentální pracoviště Račov“, a to s pozemky parc.č. 877/6, 877/7, částí 877/4, celou 875/1, částí 872/5, částí 872/4, celou PK 872/5, celou PK 874 v k.ú. Křesanov.

 

 

 

 

Usnesení č. 552

Rada města revokuje své usnesení č. 397 z 19. 4. 2004 týkající se nakládání s pozemky v nájmu společnosti MOZDOK - stav s.r.o. z důvodu zpět vzetí žádosti zmocněncem společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 553

Rada města souhlasí se změnou nájemní smlouvy s firmou MOZDOK STAV, s.r.o., bodu III. odst. 4) tak, že termín k získání stavebního povolení se mění na 31.12.2004. Důvodem změny je prodloužení územního i stavebního řízení odvoláním do rozhodnutí.

 

 

 

Usnesení č. 554

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem Křesanovského rybníka s pozemkem  zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 524/2 o výměře 4215 m2, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 526/1 o výměře 428 m2, druh pozemku louka, tedy celkem 4643  m2  Českému rybářskému svazu MO Vimperk, za účelem extenzivního chovu ryb a sportovního rybolovu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2004  do 30. 12. 2014. Nájemné bude ve výši 464,- Kč/kalend. rok. Nájemce si zajistí povolení k nakládání s vodami dle zákona č.  254/2001 Sb. o vodách.

 

 

 

Usnesení č. 555

Rada města souhlasí se stavbou instalačního podzemního kabelového vedení CYKY 3Cx2,5 mm2 na pozemcích parc. č. KN  744 a KN 728/1 v k.ú. Vimperk pro garáže č. 1 – 6 v ulici Čelakovského ve Vimperku, za předpokladu, že žadatel uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za uložení tohoto vedení ve výši 822,-- Kč do 30.06.2004.

 

 

 

Usnesení č. 556

Rada města souhlasí se vstupem  na pozemek KN č. 14/1 k.ú. Vimperk, za účelem opravy stávající kanalizace nacházející se ve východní části pozemku.

 

 

 

Usnesení č. 557

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu  pozemku  KN č. 446/1 k.ú. Vimperk o výměře 1379 m2, za účelem ochrany sousedního pozemku před zaplevelením. Nájemní smlouva bude uzavřena na neurčitou od 1.8.2004 s výpovědní lhůtou tří měsíců. Nájemné bude stanoveno ve výši 0,10 Kč/m2/rok.  

Nájemce zajistí odstranění a likvidaci biologického odpadu z pronajatého pozemku na svůj náklad.

 

 

 

Usnesení č. 558

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem KN č. 1972/1 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 559

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem KN č. 1234 v k.ú. Vimperk..

 

 

 

 

Usnesení č. 560

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením plynovodní přípojky v délce 4 m na pozemku vedeném jako parcela KN č. 496 v k.ú. Vimperk , za předpokladu, že žadatelka uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za uložení plynovodní přípojky ve výši 180,- Kč do      30. 6.2004.

 

 

 

Usnesení č. 561

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením plynovodní přípojky v délce 4 m na pozemku vedeném jako parcela KN č. 511 v k.ú. Vimperk za předpokladu, že žadatel uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za uložení plynovodní přípojky ve výši  510,- Kč do 30. 6.2004.

 

 

 

Usnesení č. 562

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením plynovodní přípojky v délce 4 m na pozemku vedeném jako parcela KN č. 497 v k.ú. Vimperk, za předpokladu, že žadatel uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za uložení plynovodní přípojky ve výši 170,- Kč do      30. 6.2004.

 

 

Usnesení č. 563

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením STL plynovodní přípojky v délce 4 m na pozemku vedeném jako parcela KN č. 519 v k.ú. Vimperk , za předpokladu, že žadatel uhradí Městu Vimperk jednorázovou náhradu za uložení plynovodní přípojky ve výši 150,- Kč do      30. 6.2004.

 

 

 

Usnesení č. 564

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů, to jest :

1) objekt garáží NZ na parcele KN st. č. 2522/38 o výměře 987 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/38, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 113.155,- Kč,

2) objekt dílny u PS na parcele KN st. č. 2522/49 o výměře 45 m2, za  pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 125.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/49, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 2.801,- Kč

3) objekt dílny u PS na parcele KN st. č. 2522/50 o výměře 70 m2, za  pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 220.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/50, jejíž cena v místě a čase obvyklé činní 4.357,- Kč.                    

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.965.313,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude ve všech případech rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 565

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

1) objekt TOP na parcele KN st. č. 2522/21 o výměře 1268 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 2.520.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/21, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 78.915,- Kč

2) objekt nabíjecí stanice na parcele KN st. č. 2522/22 o výměře 154 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 200.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/22, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 9.584,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 2.808.499,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude ve všech případech rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 566

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt výstr. sklad remíza na parcele KN st. č. 2522/14 o výměře 323 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/14, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 22.889,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 522.889,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                 s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 567

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt výstr. sklad na parcele KN st. č. 2522/12 o výměře 595 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 2.400.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/12, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 42.163,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 2.442.163,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 568

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt prádelna na parcele KN st. č. 2522/48 o výměře 368 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.000.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/48, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 32.379,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.032.379,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 569

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt TOV pzpr. na parcele KN st. č. 2522/32 o výměře 325 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/32, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 19.729,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 519.729,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

Usnesení č. 570

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt dílny VSB na parcele KN st. č. 2522/9 o výměře 512 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 900.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/9, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 63.414,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 963.414,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 571

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt garáže NZ na parcele KN st. č. 2522/39 o výměře 976 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 1.500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/39, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 111.894,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 1.611.894,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 572

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt učební blok na parcele KN st. č. 2522/4 o výměře 809 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 3.500.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/4, jejíž cena v místě a čase obvyklé činí 100.257,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činí 3.600.257,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

Usnesení č. 573

Rada města schvaluje záměr zveřejnění uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů to jest :

objekt JUZO hala na parcele KN st. č. 2522/19 o výměře 648 m2, za pevnou část kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené soudním znalcem, tj. 850.000,- Kč. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj parcelou KN st. č. 2522/19, jejíž cena v místě a čase obvyklé činní 40.329,- Kč.

Celková pevná část ceny nemovitostí tedy činní 890.329,- Kč. Další část kupní ceny  (pohyblivá) bude rovna nákladům ve výši v místě a čase obvyklé, které kupující                s písemným souhlasem prodávajícího prokazatelně, účelně vynaložil na uvedení prodávaných nemovitostí do stavu způsobilého k nájmu, na opravy nemovitostí po dobu trvání nájmu a na pronajímatelem písemně dovolené změny na předmětu nájmu.

Kupující zaplatí prodávajícímu celkovou pevnou část ceny nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy.  V případě, že kupující bude hradit kupní cenu z úvěru poskytovaného peněžním ústavem, pak se Město Vimperk zaváže uzavřít po uzavření kupní smlouvy zástavní smlouvu ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího úvěr kupujícímu.

Kupující zaplatí správní poplatek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Kupující zaplatí prodávajícímu před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na  pořízení znaleckých posudků. Před podpisem kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu případné další náklady spočívající v nákladech na další znalecké posudky a  geometrické plány.

 

 

 

14. Zrušení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby

 

Přílohy:            - návrh odboru VÚP, kopie územního rozhodnutí čj. OVÚP 328-2730/2961-2/03 He, kope textu § 40 odst. 1 stavebního zákona

 

Usnesení č. 574

Rada města projedná se společností AUTO Ševčík c.z., spol. s r.o., Vinařického 961/ II, Vodňany (dále jen „společnost“), záležitost spojenou s platností územního rozhodnutí o umístění stavby Autosalonu na pozemcích parc. č. 1830/105, 1822/9, 2642, 1830/1, 1882/1, 553/3, 1842/2, vše k.ú. Vimperk, obec Vimperk, vydaného dne 29.01.2004 pad. Čj. OVÚP 328-2730/2961-2/03 He (dále je „územní rozhodnutí“) s tím, že vyzve společnosti, aby upuštění od svého záměru, k němž se územní rozhodnutí vztahuje, písemně oznámila zdejšímu odboru výstavby a územního plánování.

 

 

 

 

Usnesení č. 575

Rada města rozhodla posečkat s podáním žádosti o pokácení dřevin a rozhodla pozvat

na příští zasedání rady města  jednatele Městských lesů Vimperk, s.r.o., Stanislava

Hlavu a zástupce BIKE KLUBU Mgr. Vojtěcha Huříka.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 576

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách eo Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, poskytnout v době oficiální předvolební kampaně bezplatně městské plakátovací plochy pro samoobslužný výlep volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu.

 

 

Usnesení č. 577

Rada města schvaluje přílohu č. 2 dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. N-09/2002 /nájem za budovu TKB/  mezi Městem Vimperk a Českým Telecomem, Praha 3, dle předloženého návrhu na období květen až prosinec 2004 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 578

Rada města rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu mezi Městem Vimperk a Eurotelem Praha spol. s r.o., zastoupenou AB – plus TMs.r.o., o poskytování zvýhodněných promínek při poskytování základní a volitelných telekomunikačních služeb v síti Eurotel, jiných služeb a výkonů a dodávky mobilních telefonů a dalších produktů společnosti Eurotel v souladu s aktuálními Podmínkami poskytování služeb pro významné zákazníky KA, s platností od 01.06.2004 a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 579

Rada města souhlasí s uskutečněním hasičské soutěže O putovní pohár starostky města Vimperk dne 03.07.2004 od 13,00 do 17,00 hod. v prostoru bývalých kasáren U Sloupu. Dále rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000,-- Kč na nákup medailí, diplomů a pohárů pro soutěžící. Rada města požaduje doložení vyuúčtování poskytnutého příspěvku do 15.08.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 580

Rada města stanovuje nový osobní příplatek ředitelce ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, Mgr. Dagmar Rűckerové a řediteli ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Zdeňkovi Říhovi s účinností od 01.05.2004 dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 581

Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základní a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol a školských zařízení.

 

 

Usnesení č. 582

Rada města Vimperk zmocňuje tímto, na základě usnesení ZM č. 257 ze dne 17.05.2004, členy kontrolního výboru Města Vimperk a to: Ing. Bohumila Petráška, bytem Brantlova 537, Vimperk, Mgr. Jiřího Horáka, bytem Pražská 305, Vimperk, a Ing. Karla Schwambergera, bytem Jiráskova 284, Vimperk, aby jménem Města v rámci provádění kontrolní činnosti v mezích výše uvedeného usnesení ZM jednali vůči třetím osobám, zejména pak jménem Města Vimperk vyžadovali písemné podklady a potřebná vyúčtování od společnosti B-DaS, s.r.o., Vimperk, respektive od jejích statutárních orgánů. V rámci tohoto zmocnění smí každý ze zmocněnců jednat samostatně.

 

 

 

Usnesení č. 583

Rada města rozhodla postoupit žádost obyvatel v městské části „Homolka“ k řešení odboru výstavby a územního plánování.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 584

Rada města souhlasí s povolením částečné uzavírky ul. Purkártova na dny 10.06.2004 až 15.06.2004 z důvodu napojení a zokruhování inženýrských sítí v nově budované ulici souběžně s ul. Purkártovu.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 585

Rada města bere na vědomí zprávu Ing. Jančeho o ZTV na pozemcích parc. č. 980/59,

980/45 v k.ú. Boubská a pověřuje vedoucího odboru IÚ předložit veškerou dokumentaci

týkající se výstavby v dané lokalitě.