Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2004

 

 

Usnesení č. 509

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2004.

  

Usnesení č. 510

Rada města souhlasí s podpisem darovací smlouvy mezi Amber hotelem Anna ve Vimperku a Městem Vimperk za poskytnutí daru do tomboly na Ples Města Vimperka, který se konal dne 6.2.2004 v MěKS.

 

 

Usnesení č. 511

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v ulici Mírová čp. 407 ve Vimperku o velikosti 3+1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1.6.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu.

 

 

Usnesení č. 512

Rada města rozhodla uzavřít dohodu o realizaci investice do předmětu nájmu nájemcem jejímž předmětem je zajištění investiční akce „Rekonstrukce havarijního stavu vodovodních  a kanalizačních řádů v ulicích B. Němcové, Jiráskové, Johnové a Hřbitovní“ (cena: 3 650 000,- Kč) mezi Městem Vimperk a společností 1. JVS, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem. Doba realizace je stanovena do 15.7.2004.

 

 

Usnesení č. 513

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Vimperk – úpravna vody Brloh – rekonstrukce kalových lagun “ předložila firma Lesostavby Třeboň, a.s.

 

 

Usnesení č. 514

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38, odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Vimperk – kanalizace – Husova čtvrť a ulice Žižkova a K. Světlé “ předložila firma Kašparů – Koller, Stavitelství, s.r.o., České Budějovice

 

 

Usnesení č. 515

Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství před domem čp. 7 na Náměstí Svobody ve Vimperku z důvodu instalace lešení a zřízení skládky materiálu v rámci rekonstrukce domu čp. 7

  

 

Usnesení č. 516

Rada města  pověřuje odbor IÚ úpravou komunikace na pozemku parc. č. 1351 a 1355 v k.ú. Vimperk před zahájením prací na veřejné zakázce Vimperk – Husova čtvrť a ulice Žižkova a Karolíny Světlé.

 

Usnesení č. 517

Rada města souhlasí s vyplacením odměny pro Františka Kroupu dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků MěSD Vimperk.

 

Usnesení č. 518

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením ozvučovací aparatury na den 24.7.2004

při pořádání akce „Veterán poháru“ u příležitosti oslav 140 výročí založení hasičstva v

Čechách sboru dobrovolných hasičů Výškovice.

 

 Usnesení č. 519

Rada města rozhodla vypůjčit část společných prostor v čp. 181 v Pražské ulici ve Vimperku, do doby vybudování 2 pokojů a sloučení k bytu č. 6. Rekonstrukce bude provedena na vlastní náklady žadatelů. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 18.5.2004 do 31.12.2004 (termín pro rekolaudaci). Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk. Po realizaci budou žadatelé o uvedených úpravách a změně podlahové plochy informovat MěSD, s.r.o. k doplnění pasportu bytu.

 

 

Usnesení č. 520

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejímž předmětem je veřejná zakázka „Oprava zdi zámek Vimperk – I. etapa – zeď střední část“ (cena za dílo: 118 405,- Kč včetně DPH) mezi Městem Vimperk a firmou Jan Staněk STA-ZA, Boubínská 223, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města a pověřuje starostku města jejím podpisem.

  

 

Usnesení č. 521

Radě města byly předloženy další návrhy podoby městských praporů, které byly dány k posouzení do zasedání další rady, tj. do 24.5.2004.

 

 

Usnesení č. 522

Rada města schvaluje smlouvu o poskytování poradenské a psychoterapeutické péče uzavřené mezi Městem Vimperk a Arkádou – sociálně psychologickým centrem v Písku k zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 523

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o připojení odběratele k distribuční soustavě v ulici Pražská ve Vimperku mezi Jihočeskou energetikou, a.s. Lannova 16, 370 49 České Budějovice a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

  

 

Usnesení č. 524

Rada města souhlasí s navrženým řešením odvodnění parkoviště v prostoru bývalé tržnice ve Vimperku a se zaústěním dešťové kanalizace do Křesánovského potoka, jehož správcem je Město Vimperk.

  

 

Usnesení č. 525

Rada města nemá námitek k záměru vyhlášení přírodní rezervace Lipka I., na pozemku parc. č. 114/1 A a 114/3 B v k.ú. Lipka.

  

 

Usnesení č. 526

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit záměr nakládat s objektem č. jiná stavba bez č.p. (Barborka) na stavební parcele KN č. 89, s pozemky stav. parc. č.  KN 89 o výměře 121 m2 , stav. parc. KN 90 o výměře 16 m2, pozem. parc. KN 258/1 o výměře 4765 m2, pozem. parc. KN 258/4 o vým. 403 m2 a budova jiná stavba bez č.p. na stav. parc. KN č. 90 k.ú. Křesánov a na stav. parc. KN č. 95 v k.ú. Hrabice zapsané na   k.ú. Křesánov a k.ú. Hrabice.

  

 

Usnesení č. 527

Rada města schvaluje záměr nakládat s plynovodem Rožmberská – Sloup.

 

 

Usnesení č. 528

Rada města bere na  vědomí zápis 3. jednání sportovní komise a doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené příspěvky klubům a oddílům dle návrhu.