Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.05.2004

 

 

 

Usnesení č. 453

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.04.2004.

  

 

Usnesení č. 454

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Vodovod a kanalizační přípojka pro čp. 74, Hřbitovní ulice, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností STRABAG, a.s., odštěpný závod, direkce 61, České Budějovice, oblast západ, Vodňanská 33, Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 455

Rada města souhlasí s provedením krátkodobé uzavírky Hřbitovní ulice ve Vimperku dne 05.06.2004 od 11,45 do 12,30 hod. z důvodu konání cyklistické akce „Vimperská padesátka“.

 

Usnesení č. 456

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví města, v k.ú. Vimperk, číslo parc. č. 980/3, dle předloženého návrhu a pověřuej starostku města jejím podpisem.

 

  

 

Usnesení č. 457

Rada města rozhodla stanovit vstupné do Minimuzea Zlaté stezky, jako součásti Městského informačního střediska celoročně takto: 20,-- Kč pro dospělé, 10,-- Kč pro děti od 10 let, důchodce, studenty a zdravotně postižené občany a 40,-- Kč rodinné vstupné /3 osoby a výše/.

 

 

  

Usnesení č. 458

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 8004029907 a dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 8004067860 s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., Templová 747, Praha 1, podle předložených návrhů a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 459

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o ČSOB municipálním kontu podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 460

Rada města schvaluje nutnou investici do výše  510 tis. Kč na modernizaci výtahů /jedna řídící jednotka 170 tis. Kč/ v čp. 396, 397, 398 v ul. K. Weise, Vimperk.

 

  

 

Usnesení č. 461

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí o souhlas se stavebními úpravami v bytě v Čelakovského ulici čp. 402 ve Vimperku , do uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 Usnesení č. 462

Rada města souhlasí v souladu s § 719   občanského zákoníku  s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 27 v  ulici   K   Rokli  čp. 494,  Vimperk, dle předloženého návrhu,   a  to na  dobu určitou 1 rok, s platností od 15. 5. 2004  do 30. 4. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

  

 

Usnesení č. 463

Rada města rozhodla odložit výkon rozhodnutí vyklizením bytu č. 2 ve Smetanově ulici ve čp. 382 ve Vimperku. Pokud nebudou veškeré závazky vůči Městu Vimperk uhrazeny do 31. 12. 2004, a nebo pokud dojde k prodlení s placením ušlého zisku ve výši nájemného, bude soudní exekuce provedena. 

 

  

Usnesní č. 464

Rada města rozhodla o tom, že MěSD, s.r.o. bude asistovat u výměn městských bytů ve Vimperku.

        

 

Usnesní č. 465

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v čp. 144 v ul. 1. máje, ve Vimperku o celkové výměře 19,06 m2 Farní charitě Vimperk, Pravětín 23, za účelem zřízení kanceláře. Minimální výše nájemného je stanovena  ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Rada města upozorňuje, že nájemní smlouva bude uzavřena až po vyklizení nebytových prostor stávajícím nájemcem.         

  

 

Usnesení č. 466

Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nově zřizovanou firmou STA-ZA, s.r.o. Vimperk a nájemcem nebytových prostor v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku s firmou Staněk Jan, stavební firma STA-ZA dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 467

Rada města revokuje své usnesení č. 226 ze dne 1. 3. 2004, z důvodu technické chyby v podkladech odboru HB.

 

  

Usnesení č. 468

Rada města bere na vědomí žádost p. Milana Švarce ze dne 23.04.2004 a trvá na svém usnesení č. 158 ze dne 11.2.2004. V případě, že nebude uzavřena nájemní smlouva na veškeré objekty uvedené v žádosti p. Milana Švarce ze dne 4.2.2004 bude ze strany Města Vimperk podána výpověď i z ostatních nebytových prostor.

  

 

Usnesení č. 469

Rada města souhlasí s úpravou hrobového místa č. A/470 a opravou náhrobního kamene u příležitosti 100. výročí velkého požáru ve Vimperku. Zároveň souhlasí s umístěním pamětní desky s nápisem „Opraveno ke 100. výročí velkého požáru náměstí ve Vimperku“. 27.07.2004. Město Vimperk.

Rada města prohlašuje hrobové místo č. A/470 na hřbitově ve Vimperku za pamětní, bez zpoplatnění.

 

 

Usnesení č. 470

Rada města rozhodla poskytnotu základní orgnaizaci Českého svazu žen na sídlišti Míru ve Vimperku finanční příspěvek ve výši 2 500,-- Kč na uspořádání akce pro děti u příležitosti Mezinárodního dne dětí, která se uskuteční dne 02.06.2004 na hřišti u základní školy Smetanova ul., Vimperk. Dále rada města žádá o doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do 30.06.2004.

         

 

 

Usnesení č. 471

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce dopravního prostředku mezi Městem Vimperk, jako půjčitelem a Farní charitou Vimperk, jako vypůjčitelem dle předloženého návrhu. Rada města pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

  

 

 

Usnesení č. 472

Rada města rozhodla ukončit spolupráci s Mgr. Pavlem Fenclem a MUDr. Janem Antonínem Magerem.

 

 

Usnesení č. 473

Rada města pověřuje Jana Plánka, referenta odboru školství, kultury a cestovního ruchu, k jednání s dalšími navrhovateli městské vlajky na základě sdělených instrukcí rady města.

 

  

 

Usnesení č. 474

Rada města souhlasí s pořádáním průvodu studentů městem – „Majálesu“ v ulicích Pivovarská, 1. máje, K. Weise, který se bude konat dne 07.05.2004 od 11,15 do 11,45 hod.

 

 

 

Usnesení č. 475

Rada města odvolává Mgr. Evu Lopušanovou z funkce člena komise pro nakládání se sociálním fondem zaměstnavatele k 30.04.2004.

  

 

Usnesení č. 476

Rada města jmenuje Ing. Janu Schererovou do funkce člena komise pro nakládání se sociálním fondem zaměstnavatele s platností od 01.05.2004.

 

  

 

Usnesení č. 477

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 o správě nemovitostí uzavřené mezi Městem Vimperk a obchodní společností Městské služby Vimperk, s.r.o., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, IČ 26015391 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem. Dále rada města požaduje ke každému čtvrtletí předložit  seznam o povolených stavebních úpravách.

  

 

 

Usnesení č. 478

Rada města souhlasí s navrhovanou cenou za pronájem objektu ESO přístřešku na pozemkových parcelách 2522/18 o výměře 1927 m2, 2522/20 o výměře 444 m2 a 2522/24 o výměře 610 m2 za cenu 40,-- Kč za 1m2/rok.

  

 

Usnesení č. 479

Rada města jmenuje komisi pro vyřazení a zrušení nepotřebného majektu, který byl předmětem darovacích smluv č. 031814728 a 031814729 a v současné době se nachází v předávaných objektech kasáren U Sloupů ve složení: Ing. Jaroslav Zámečník - předseda, členové Jiří Švac, Richard Kotásek, Miloslava Mistrová. Komise předloží zápis a seznam nepotřebného materiálu radě města po ukončení a likvidaci.

 

  

 

Usnesení č. 480

Rada města souhlasí s provedením úklidu v budovách U Sloupů, které nejsou v současné době předmětem pronájmu. Rada města stanovuje cenu za odprodej 1 m2 vlhkem vzedmutých parket 1,-- Kč. Předpokladem je upozornění těch, kdo budou parkety likvidovat, že se jedná o materiál ekologicky závadný a nelze jej použít k topení.

 

 

 

Usnesení č. 481

Rada města bere na vědomí zápis z pracovního zasedání bytové komise konané dne 03.05.2004

 

 

 

Usnesení č. 482

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 32 v Mírové ulici čp. 435, Vimperk, o velikosti 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 10.05.2004. Nájemník předá byt č. 12 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku nejpozději 12.05.2004.

 

  

 

Usnesení č. 483

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Městem Vimperk a T-Mobile Czech Republic a.s., o umístění anténních nosičů a telekomunikačního zařízení na komín v kasárnách U Sloupů dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 Usnesení č. 484

Rada města má zájem, v případě delimitace majetku SVIS Prachatice, o objekty: DDM Vimperk, letní základnu Nová Pec – Jezero II., školící středisko Nové Hutě.

 

 

Usnesení č. 485

Rada města souhlasí s úhradou stánku, který je využíván při ozvučení městských akcí.