Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 26.04.2004

 

 

 

 

Usnesení č. 421

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.04.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 422

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Oprava chodníku v ulici Družstevní“ (cena za dílo: 364 032,10 Kč bez DPH), mezi Městem Vimperk a společností STRABAG, a.s., Odštěpný závod, Direkce 61 České Budějovice, oblast západ, Vodňanská 333, Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 423

Rada města souhlasí s napojením objektu situovaného na pozemku parc. č. 85 v Křesánově na místní vodovodní řad ve vlastnictví města Vimperk.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 424

Rada města souhlasí s umístěním předzahrádky před čajovnou Domova mládeže na náměstí Svobody čp. 44, Vimperk, v období od 01.05.2004 do 30.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 425

Rada města souhlasí se zřízením předzahrádky o výměře 6 x 3 m před Hospodou na náměstí ve Vimperku v období od 01.05.2004 do 30.09.2004.

 

 

 

Usnesení č. 426

Rada města rozhodla  pokračovat v soudním sporu ve věci vyklizení  bytu č. 9 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku.

 

 

Usnesení č. 427

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9 v ulici  Čelakovského čp. 351, Vimperk dle předloženého návrhu, ,  a  to na  dobu určitou 1 rok, tj. do 30.4. 2005. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 428

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 18 v Mírové ul. čp. 428 ve Vimperku dle předloženého návrhu,  a to na dobu určitou  do 30. 06. 2005). Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí RM.

 

 

 

Usnesení č. 429

Rada města souhlasí s rekonstrukcí bytu č. 4 v Klostermannově ulici čp. 358 ve Vimperku dle předloženého návrhu na vlastní náklady žadatele. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ Vimperk.     

 

 

Usnesení č. 430

Rada města bere na vědomí informaci o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu k 31.12.2003.

 

 

 

 

Usnesení č. 431

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku v I. patře o celkové výměře 161,47 m2 za účelem přestavby nebytového prostoru na bytovou jednotku. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní,  1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na byt. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé/tržní/.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 432

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku v  přízemí o celkové výměře 32,60 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena  ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.           

                                                                      

 

Usnesení č. 433

Rada města rozhodla  uzavřít smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorům  v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku ve III. patře, o celkové výměře 84,20 m2  , za účelem přestavby nebytových prostor na bytovou jednotku - 2+0. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 5. 2004 do 30.04.2005. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní,  jako 1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na byt. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů. Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé/tržní/.

 

 

 

Usnesení č. 434

Rada města bere na vědomí zrušení žádosti  o pronájem a budoucí prodej nemovitostí – objekty pro garážování vozidel na stavební parcele č. 2522/34 a st. p. 2522/37 v areálu bývalých kasáren U Sloupu a  na základě toho revokuje své usnesení  č. 165  ze dne 11. 2. 2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 435

Rada města bere na vědomí zrušení žádosti o pronájem a budoucí prodej nemovitosti – objekt na stavební parcele č. 2522/55 v areálu bývalých kasáren U Sloupu a  na základě toho revokuje své usnesení  č. 156  ze dne 11. 2. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 436

Rada města  rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje  ve Vimperku o celkové výměře  29,40 m2  za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky  složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.  

 

 

 

 

 

Usnesení č. 437

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2098 v k.ú. Vimperk o výměře  4988 m2   za účelem provozování zemědělské činnosti – pastvy skotu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2004  s výpovědní lhůtou  tří měsíců. Nájemné bude ve výši nejméně 0,10 Kč/m2/rok.  Porost z pozemku lze odstraňovat pouze se svolením odboru životního prostředí MěÚ Vimperk.

 

Usnesení č. 438

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se společností Coating CZ, s.r.o. Pod Labuťkou 24, Praha 8, na nájem pozemků KN č. 843/2 a KN č. 843/6 v k.ú. Vimperk na dobu určitou od 01.06. do 10.06.2004 dle předloženého návrhu. Pozemky budou sloužit pro umístění zařízení (stánků) v souvislosti s konáním pouti ve Vimperku.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 439

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne 07.04.2004 a rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,-- Kč ČHS Praha na zabezpečení akce „Letní interpretační kurzy žešťů Vimperk 2004“ z kapitoly příspěvky a dotace – kulturní komise. Vyúčtování příspěvku doloží žadatel kulturní komisi po skončení akce.

 

 

 

 

Usnesení č. 440

Rada města souhlasí s bezplatnou zápůjčkou zvukové aparatury Obecnímu úřadu Ktiš na ozvučení oslavy 100-letého výročí hasičů, které se uskuteční dne 26.06.2004 ve Ktiši.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 441

Rada města rozhodla uzavřít komisionářskou smlouvu mezi Městem Vimperk a Městskými službami, s.r.o., Vimperk, týkající se zajištění prodeje movitých věcí, získaných darovacími smlouvami od MO ČR s jednou navrženou a odsouhlasenou změnou. Zároveň pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

 

 

 

Usnesení č. 442

Rada města bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu za rok 2003.

 

 

 

 

Usnesení č. 443

Rada města schvaluje rozpočet firmy KVINT Vimperk, spol. s r.o., na rok 2004 dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 444

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření firmy KVINT Vimperk, s.r.o., za rok 2003 a souhlasí s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2003.

 

 

 

 

Usnesení č. 445

Rada města se seznámila s průběhem a výsledkem veřejné zakázky „Urbanistická studie Vimperk – Za Vrchem“, a rozhodla ve smyslu ustanovení § 49 odst. 7 a odst. 10 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nabídkou nejlépae splňující kritéria vymezená v podmínkách výzvy více zájemcům je nabídka uchazeče Projektový ateliér AD, s.r.o., Hluboká nad Vltavou, Hosín 165 PSČ 373 41, České Budějovice, IČO: 25194771 s nabídkovou cenou 190 000,-- Kč bez DPH. Rada města pověřuje starostku města k provedení dalších kroků směřujících k uzavření smlouvy o dílo.

 

 

 

 

 

Usnesení  č. 446

Rada města souhlasí s umístěním a povolením stavby – stavebních úprav vjezdu do areálu budoucí obchodní jednotky Lidl z ulice Sklářská a stavby odbočovacího pruhu při ulici Sklářské (silnice II/145) do areálu Obchodní jednotky Lidl v rozsahu zpracované dokumentace pro stavební řízení vypracované ing. Lumírem Zenklem v březnu 2004 v měř. 1 : 500, výkres č. 1. Stavbou budou dotčeny pozemky KN č. 2640/4, KN č. 980/4, KN č. 2640/2, KN č. 2640/3 v k.ú. Vimperk. Majetkoprávní otázky budou dořešeny v průběhu realizace, nejpozději do  kolaudace stavby.

 

 

 

 

Usnesení č. 447

Rada města doporučuje provést směnu pozemků, a to parcely  KN č. 1786/2 o výměře  24 m2, PK č. 1887 o výměře 227 m2 a části PK č. 1884 o výměře 858 m2, vše v k.ú. Vimperk z majetku Města Vimperk za parcelu PK č. 904/44 v k.ú. Pravětín o výměře 1557 m2 z majetku Lesů ČR a.s. a pověřuje odbor HB zajištěním podkladů pro směnu.

Výsledkem bude scelení pozemkové držby na předmětných plochách. Rada města současně souhlasí se  zveřejněním  záměru směny parcel KN č. 1786/2 o výměře  24 m2, PK č. 1887 o výměře 227 m2 a části PK č. 1884 o výměře 858 m2, vše v k.ú. Vimperk z majetku Města Vimperk do vlastnictví společnosti Lesy ČR, a.s. Hradec Králové. Každá ze smluvních stran ponese náklad na ocenění pozemku vstupujícího do směny a rozdíl v ocenění pozemků sobě navzájem vyrovnávat nebudou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 448

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pozemky ve vlastnictví J. Šťastného /příloha nájemní smlouvy/ od 01.05.2004 o výměře 16 925 m2.

 

 

 

Usnesení č. 449

Rada města pověřuje místostarostu Ing. Jaroslava Zámečníka a Mgr. Pavla Dvořáka jednáním s p. Šťastným o pronájmu pozemků parc. č. 836/5  a parc. č. 835 st. v k.ú. Vimperk /vlastnictví Města Vimperk/, a o následných případných směnách pozemků.

Rada města pověřuje starostku města, aby ve spolupráci s právním zástupcem města vytvořila návrh smlouvy o smlouvě budoucí.

 

 

 

 

Usnesení č. 450

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1 000,-- Kč Jezdecké společnosti Fenix na ceny pro vítěze drezúrních závodů, které se uskuteční dne 16.05.2004 v Husinci. Rada města požaduje doložení vyúčtování příspěvku.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 451

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou STORMEN, spol. s r.o., Písečná 9/456, Praha 8 – Troja, na výběrové řízení na dofinancování tepelného hospodářství dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 452

Rada města bere na vědomí zápis z druhého zasedání sportovní komise konané dne 19.04.2004.