Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.04.2004

 

 

 

 

Usnesení č. 366

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.04.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 367

Rada města schvaluje nutnou investici do výše 130 000,-- Kč na opravu bytu /kompletní oprava koupelny, WC, rozvodů vody, částečnou opravu elektroinstalace, dřevěných podlah, příček a vybavení bytu novými zařizovacími předměty/ v Tovární ulici, Vimperk .

 

 

 

Usnesení č. 368

Rada města souhlasí se vzájemným započtením povinnosti nájemce hradit nájemné za rok 2004 ve výši 27 714,-- Kč oproti výměně kotle ústředního vytápění objektu Výškovice čp. 12 dle předložené žádosti za předpokladu řádného doložení vyúčtování provedené výměny kotle.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 369

Rada města souhlasí s provedením opravy komunikace na pozemku parc. č. 908/2 v k.ú. Vimperk ke garážím umístěným za domem čp. 222 v ulici 1. máje ve Vimperku a doporučuje její zařazení do plánu oprav na rok 2005.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 370

Rada města souhlasí s pokládkou kabelů NN, kterou bude realizovat firma Elektrostav

Strakonice, s.r.o., Písecká 283, Strakonice v rámci akcí:

-          Vimperk, Hradební – rekonstrukce NN

-          Vimperk,Čelakovského – rekonstrukce NN

-          Vimperk, Jitona – rekonstrukce NN

-          Vimperk, Komenského čtvrť – rekonstrukce NN.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 371

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na stavby „Stavba 01 – Úprava rozvodů centrálního zásobování teplem – Vimperk“ a Stavba 02 – Přestavba VS Rokle na centrální kotelnu – Vimperk“ /cena za zhotovení předmětu smlouvy bez DPH je 990 000,-- Kč/ mezi Městem Vimprk a spoelčností EVČ, spol. s r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 372

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázky „20 bytových jednotek – I. etapa – Vimperk“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Karel Střeleček a náhradníky: Alena Szabová, Karel Sláma, Ing. Vlasta Novotná.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 373

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázky „28 bytových jednotek – I. etapa – Vimperk“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Mgr. Pavel Dvořák, Mgr. Karel Střeleček a náhradníky: Alena Szabová, Karel Sláma, Ing. Vlasta Novotná.

 

 

Usnesení č. 374

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Sadové úpravy – ul. Pivovarská“ uzavírané mezi Městem Vimperk a firmou Ing. Miloslava Novotná, Okrasné zahradnictví, Onšovice 61, Čkyně, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 375

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci parkových úprav v ulici Čelakovského ve Vimperku s firmou Park+  Ing. Václav Šmejkal, Štěpána Dvořáka 543, Milevsko 399 01, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 376

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť uzavírané mezi Městem Vimperk a společností PROLEMAX, s.r.o., jejíž jménem jednají Jaroslav Karásek, jednatel společnosti, Sokolovská 110, č.p. 1113, 323 00  Plzeň, dle předloženého návrhu  a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 377

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo „Vybudování kašny – Městský park“ uzavírané mezi Městem Vimperk a firmou Jitka Kalkušová – ART KONTAKT, Linecká 60, Český Krumlov, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 378

Rada města souhlasí s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 13 v ulici Mírová čp. 458, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 379

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7 v Pasovské ulici čp. 151 . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s platností od 1.4.2004 do 31. 3. 2005 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 380

Rada města souhlasí s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu č. 5 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 381

Rada města souhlasí, v souladu s § 719 občanského zákoníku, s uzavřením podnájemní smlouvy dle předloženého návrhu k bytu č. 8 v ulici Mírová čp. 458 ve Vimperku i, a to na dobu určitou do 31. 3.2005 s platností od 15.4.2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 382

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 3 v Mírové ulici čp. 458 ve Vimperku, a to na dobu určitou do 31. 3. 2005 s platností od 15. 4. 2004 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

 

Usnesení č. 383

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 27 ve Sklářské ulici čp. 399 ve Vimperku,  a to na dobu určitou do 31. 3. 2005 s platností od 15. 4. 2004 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 384

Rada  města   souhlasí  v  souladu  s   §  719  občanského  zákoníku   s   uzavřením   podnájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 358 v Klostermannově ulici  ve  Vimperku i do 31. 3. 2005 s platností od 15. 4. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 385

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit část společných prostor  v čp. 181 v Pražské ulici ve  ve Vimperku  , do doby vybudování 2 pokojů a  sloučení k bytu č. 6  . Rekonstrukce bude provedena na vlastní náklady žadatelů. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou s platností od 15. 5. 2004 do 31. 12. 2004 (termín pro rekolaudaci).

 

 

 

Usnesení č. 386

Rada města souhlasí s rekonstrukcí elektroinstalace z důvodu umístění elektrického sporáku v garsoniéře v bytě č. 10 Mírové ulici čp. 430 ve Vimperku –, na vlastní náklady žadatelky. Po rekonstrukci doloží žadatelka zprávu revizního technika.   

  

 

Usnesení č. 387

Rada města rozhodla pokračovat v soudním sporu s p. Milanem Škárkou ve věci  přivolení k výpovědi z nájmu bytu. 

  

 

Usnesení č. 388

Rada města bere na vědomí dopis pí Naděždy Drábkové, trvale bytem Luční čp. 499, Vimperk, a konstatuje, že byty jsou přidělovány dle Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů.

 

 

Usnesení č. 389

Rada města bere na vědomí nabídku soudního exekutora Mgr. Kamila Košiny a k rozhodnutí o případné spolupráci požaduje předložit exekutorským úřadem ceny služeb.  

  

 

Usnesení č. 390

Rada města bere na vědomí výpověď pí Marie Zábranové z nájmu nebytových prostor v čp. 88 v Pivovarské ulici ve Vimperku. Nájemní vztah skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni 30. 06. 2004.

 

 

Usnesení č. 391

Rada města bere na vědomí výpověď p. Jiřího Hujdy z nájmu nebytových prostor v čp. 125 v Krátké ulici  ve Vimperku. Nájemní vztah skončí uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni 30. 6. 2004.

                       

 

Usnesení č. 392

Rada města rozhodla o zrušení záměru prodeje parcely KN č. 563/3 v k.ú. Skláře na základě dodatečného stanoviska odboru výstavby a územního plánování.

 

 

 

Usnesení č. 393

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc.č. 1725/12 v k. ú. Vimperk o celkové výměře 900 m2 dle snímku katastrální mapy, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2004 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok. Celý pozemek je určen pro bytovou výstavbu, proto se nájemce upozorňuje na to, že nebude možno zřizovat na pozemku stavby a při výsadbě zeleně nutno počítat s tím, že pozemek bude povinen ve lhůtě 3 měsíců vyklidit. Nájemce nesmí ukládat jakýkoliv odpad mimo pronajatou část pozemku.

 

 

 

Usnesení č. 394

Rada města souhlasí se zachováním přístupu ke stávajícím  zahrádkám na pozemcích parc. č. 1859/5 a 1859/4 v k. ú. Vimperk tím, že ve východní části rozdělovaného pozemku parc. č. 1860/1 v k.ú. Vimperk bude Městu ponechán pruh o šířce  3,0 m. Předpokladem souhlasu se zřízením pruhu je závazek vlastníků sousedních pozemků k údržbě tohoto pozemku a odkoupení části pozemku  zasahující do parc. č. 1860/1  .

 

 

 

Usnesení č. 395

Rada města souhlasí s dočasnou úpravou terénu na pozemku KN č. 1505 v k.ú. Vimperk mezi Volyňkou a silnicí  Pasovskou spočívající ve  snížení stávajícího terénu o 1 - 1,5 m na ploše 4,5 m krát 32m za podmínky, že odstavná plocha bude veřejnosti přístupná a do třech měsíců od kolaudace rekonstrukce silnice bude funkce veřejné zeleně po dohodě s odborem ŽP obnovena.

 

 

Usnesení č. 396

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu  pozemků KN č. 644 o výměře 3805  m2 , PK č. 645/1 o výměře 3305  m2 , PK č. 645/2 díl 1 o výměře 1393  m2 ,  KN č. 645/5  o výměře 4960  m2,  PK č. 873 díl 1 o výměře 3051  m2 ,  PK č. 871/1 díl 1 o výměře 1426 m2  vše v k.ú. Boubská   pro zemědělské využití. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2009 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 0,10  Kč/m2/rok.

 

 

Usnesení č. 397

Rada města rozhodla nenakládat s pozemky pronajatými pro výstavbu areálu „Experimentální pracoviště Račov“ do doby jeho dokončení, tj.  dokud nebude celý areál v souladu s podklady  předloženými radě v roce 2002 realizován.

  

 

Usnesení č. 398

Rada města souhlasí s uzavřením dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro rozvody telefonu budované v rámci stavby ÚPS Vimperk, ZTV Purkártova ulice na pozemcích KN č. 1775/1, KN č. 1775/2, KN č. 1775/4, KN č. 1775/27, KN č. 1775/28, KN č. 1775/29, KN č. 1775/30, KN č. 1775/31, KN č. 1773/1 v k.ú. Vimperk.

 

 

Usnesení č. 399

Rada města souhlasí s umístěním stavby „Úpravy centrálního zásobování tepla města Vimperk“,  podle projektu PSP č. zák. 6318/04 zpracovaným ing. Pavlem Kvačkem v březnu r. 2004. Dále souhlasí s nezbytným  vstupem na pozemky Města v souvislosti se zajišťováním a realizací stavby. Úpravu povrchů do bezvadného stavu zajistí zhotovitel stavby.

  

 

 

Usnesení č. 400

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2003 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace MŠ Vimperk, 1. máje 180, ziskem 71,40 tis. Kč a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 401

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2003 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace MŠ Vimperk, Klostermannova 365, ziskem 17,91 tis. Kč a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

  

 

Usnesení č. 402

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2003 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace ZŠ, TGM Vimperk, ztrátou 48,41 tis. Kč a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

  

 

Usnesení č. 403

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2003 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace ZŠ, Smetanova 405, Vimperk, ziskem 23,90 tis. Kč a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 404

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2003 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace MěKS, Johnova 226, Vimperk, ztrátou 13,92 tis. Kč a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 405

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2003 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace STARZ, 1. máje 321, Vimperk, ziskem 461,70 tis. Kč a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 406

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2003 vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace ÚSP Domeček Hrabice 44, ztrátou 307,92 tis. Kč a souhlasí s finančním vypořádáním a rozdělením hospodářského výsledku podle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 407

Rada města bere na vědomí stav pohledávek Města Vimperk k 31.03.2004.

 

 

Usnesení č. 408

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí mezi Městskou knihovnou Prachatice a Městem Vimperk a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.

 

 

Usnesení č. 409

Rada města souhlasí s použitím znaku města pro dechový orchestr ZUŠ Vimperk.

 

 

Usnesení č. 410

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení veřejné výzvy na místo úředníka – kurátor pro mládež a sociální kurátor na odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve složení: předsedkyně komise Alena Havelková, členové PhDr. Miloš Beneš, Dana Seberová.

 

 

Usnesení č. 411

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení veřejné výzvy na místo knihovnice Městské knihovny Vimperk ve složení: předsedkyně komise Milada Šmídová, členové Kateřina Kantoříková, Zdeňka Laznová.

 

 

Usnesení č. 412

Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení veřejné výzvy na místo úředníka – pracovníka odboru investic a údržby majetku města,  ve složení: předseda komise Ing. Michal Janče, členové Alena Szabová, Josef Mistr.

  

 

Usnesení č. 413

Rada města uděluje mimořádnou finanční odměnu Ludmile Peškové a Ireně Helmové

/ředitelkám mateřských škol/ u příležitosti životního jubilea 50 let věku dle

předloženého návrhu aukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést

patřičné úřední úkony.

  

 

Usnesení č. 414

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměnu vedoucímu úřadu Zdeňku Ženíškovi dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 415

Rada města rozhodla dokončit ZTV na pozemku parc. č. 980/45 v k.ú. Boubská a pověřuje odbor investic a údržby, aby ve spolupráci s právním zástupcem Města JUDr. T. Samkem připravil veškeré potřebné podklady k dokončení ZTV a následně svolal schůzku se stavebníky.

 

 

 

Usnesení č. 416

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce úpravny vody Brloh – I. etapa – rozšíření kalových lagun“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Mgr. Jiří Toušl, Vladimír Myslík, Jan Kubašta a náhradníky: Alena Szabová, Josef Mistr.

 

 

 

Usnesení č. 417

Rada města bere na vědomí rezignaci Mgr. Evy Lopušanové na funkci vedoucí odboru vnitřních věcí k 30.04.2004.

 

 

Usnesení č. 418

Rada města pověřuje zastupováním vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Janu Schererovou  s platností od 01.05.2004 do doby jmenování nového vedoucího odboru vnitřních věcí, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

 

 

Usnesení č. 419

Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vimperk – kanalizace – Husova čtvrť a ulice Žižkova a K. Světlé“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Vladimír Myslík, František Řehoř a náhradníky: Alena Szabová, Josef Mistr.

 

 

Usnesení č. 420

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Zimní stadion Vimperk  - stavební úpravy – etapa II. a“ (cena za dílo: 163 800,-- Kč  bez DPH) mezi Městem Vimperk a společností A1, spol. s r.o. Lannova 16/13, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.