Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.04.2004

 

 

 

 

Usnesení č. 340

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 29.03.2004.

 

 

 

 

 

Usnesení č.  341

Rada města nesouhlasí s napojením potrubí s předčištěnou vodou z ČOV objektu čp. 7 v Sudslavicích na místní dešťovou kanalizaci z důvodu rozporu navrhovaného řešení se současně platným zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 342

Rada města po přehodnocení nových skutečností rozhodla zatím nerealizovat akci  „STL plynovod Vimperk – Nad Stadionem“.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 343

Rada města bere na vědomí rozsah záměru úprav vybraných úseků komunikací ve Vimperku a pověřuje odbor investic a údržby zadáním zpracování projektové dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení dle předloženého návrhu a finančních možností.

 

 

 

 

Usnesení č. 344

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku, garsoniéra, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15.04.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

Usnesení č. 345

Rada města souhlasí s tím, aby rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 13. 11. 2003, č. j. 8C 181/2003-13, který nabyl právní moci 30. 12. 2003 nebyl vykonán, za předpokladu, že bude nájemníkem řádně  hrazena částka za právo bydlení a zálohy za služby spjaté s bytem č. 24 v SNP čp. 461 ve Vimperku. Dojde-li k prodlení v placení byť jedné částky za právo bydlení a zálohy za služby spjaté s bytem, bude okamžitě podána žaloba na vyklizení bytu.

 

 

 

Usnesení č. 346

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 22 v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku a to na dobu určitou do 31.03.2005 za podmínky dodržení výše nájemného stanoveného evidenčním listem, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy k bytu. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 347

Rada města  souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 11 v Krátké ulici čp. 207 ve Vimperku, a to na dobu určitou do 28.02.2005. Případné další prodloužení smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 348

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 2 v ulici Pražská čp. 181 ve Vimperku, a to na dobu určitou do 31. 12. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

 

Usnesení č. 349

Rada města souhlasí s ukončením nájmu k nebytovým prostorům v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku  o  výměře  45,45 m2  dohodou, ke dni  31. 3. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 350

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku v I. patře o celkové výměře 45,45 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 192,08 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva k nebytových prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 351

Rada města souhlasí s tím, aby nájemník , trvale bytem 1. máje čp. 222, Vimperk, uhradil dluh v celkové výši 23.944,- Kč, vzniklý neplacením nájemného a služeb, a ušlého zisku ve výši nájemného z nebytových prostor v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, který  užíval jako nájemce, formou měsíčních splátek ve výši 1.500,- Kč za podmínky uzavření dohody o splátkách k 9. 4. 2004 a k předání nebytových prostor k témuž datu.   

                                                                                 

 

 

Usnesení č. 352

Rada města nesouhlasí, na základě vyjádření MěSD, s.r.o., s realizací  rekolaudace nebytových prostor v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku o celkové výměře 34,30 m2 na bytovou jednotku.

 

 

 

Usnesení č. 353

Rada města vyčleňuje nebytové prostory v areálu bývalých kasáren „U Sloupu“   z usnesení RM č. 235 ze dne 17. 3. 2003 (povinnost poskytnutí dlouhodobé zálohy na nájemné pro splnění  svých závazků  nebo k uspokojení nároků na náhradu škody vyplývající z nájemní smlouvy ve výši trojnásobku měsíčního nájemného).

 

  

Usnesení č. 354

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu informační skříňky, dle předloženého návrhu, s místním sdružením ODS ve Vimperku, zastoupeným předsedou Mgr. Jiřím Toušlem bytem Mírová čp. 406, Vimperk, s platností od 15.04.2004. Poplatek za užívání se stanovuje ve výši 100,-- Kč/m2/měsíc.

 

 

 

 

Usnesení č. 355

Rada  města souhlasí s ukončením nájmu pozemků části KN č. 1822/9, KN č. 1830/105, KN č. 555/3 v k.ú. Vimperk dohodou s jejich nájemcem společností Auto Ševčík c.z. spol. s r.o. k 05.04.2004. Důvodem ukončení nájmu je odstoupení  společnosti Auto Ševčík c.z. spol. s r.o. od záměru stavby autosalonu značky Škoda na pozemcích u křižovatky ulic Sušická a Nad Stadionem. Nesouhlasí s vrácením složené zálohy v celé její výši, protože společnost Auto Ševčík nesplní podmínky pronájmu pro výstavbu, ke kterým se zavázala v přihlášce na zveřejnění záměru prodeje. Souhlasí s vrácením části zálohy ve výši 200 000,-- Kč.

 

 

 

 

Usnesení č. 356

Rada města rozhodla o revokaci svého usnesení č. 201 z 23. 2. 2004 z důvodu potřeby  rozšíření obsahu pronájmu.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 357

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu Křesanovského rybníka s pozemkem  zapsaným u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 524/2 o výměře 4215 m2, druh pozemku vodní plocha a parc. č. 526/1 o výměře 428 m2, druh pozemku louka, tedy celkem 4643  m2  Českému rybářskému svazu MO Vimperk, za účelem extenzivního chovu ryb a sportovního rybolovu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2004  do 30. 12. 2014. Nájemné bude ve výši 464,- Kč/kalend. rok. Nájemce si zajistí povolení k nakládání s vodami dle zákona č.  254/2001 Sb. o vodách.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 358

Rada města stanovuje nový osobní příplatek ředitelce ZŠ TGM Vimperk, 1. máje čp. 268, Mgr. Dagmar Rűckerové a řediteli ZŠ Vimperk, Smetanova čp. 405, Mgr. Zdeňkovi Říhovi s účinností od 01.04.2004 dle předloženého návrhu a ukládá odboru školství a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 359

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-- Kč Sokolu Čkyně a

DDM Vimperk,  na krajský přebor mládeže v šachu, který se uskuteční dne 02.05.2004

v MěKS Vimperk. Dále rada města požaduje doložení vyúčtování poskytnutého

příspěvku.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 360

Rada města na vědomí průběžnou informaci o financování mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, které se uskuteční dne 24.04.2004  na Zimním stadionu ve Vimperku.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 361

Rada města bere na vědomí dopis Václava Šoula ze dne 24.03.2004 týkající se nabídky pracovní skupiny Romů. Rada města  pověřuje místostarostu k jednání o podmínkách a způsobu nabídky.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 362

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami „Urbanistická studie Vimperk – Za Vrchem“ ve složení Ing. Jiří Pilský – předseda, Stormen, s.r.o., Praha,  (náhradník – Lenka Mašínová, Stormen, s.r.o., Praha), Ing. Václav Kokštein – odbor VÚP (náhradník Marie Janoušková – odbor VÚP), Ing. Michal Janče – odbor IÚ (náhradník Alena Szabová – odbor IÚ). Komise zasedne 08.04.2004 od 11,00 hod. v kanceláři vedoucího odboru VÚP.

 

 

 

Usnesení č. 363

Rada města bere na vědomí informaci o předběžném návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostorů společenskéko sálu v bývalém kulturním domu a pověřuje starostku města a ředitele MěKS Vimperk dalším jednáním s firmou COATING CZ, s.r.o., Praha 8.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 364

Rada města bere na vědomí zápis z jednání sportovní komise ze dne 22.03.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 365

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/41, 2522/42, 2522/43 v areálu bývalých kasáren u Sloupu v k.ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Jiřího Potužníka, bytem K Rokli čp. 58, Vimperk, na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:

1.      v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-- Kč za 1 m2 a rok

2.      v objektech výrobních, dílenských, pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 100,-- Kč za 1 m2 a rok

3.      v ostatních objektech

-          sklady garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-- Kč za 1 m2 a rok za účelem provozu společnosti.