Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.03.2004

 

 

 

 

Usnesení č. 322

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.03.2004.

 

 

Usnesení č. 323

Rada města schvaluje text Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na rekonstrukci a přemístění MIS.

 

 

 

Usnesení č. 324

Rada města jmenuje komisi pro posouzení, hodnocení a výběr nabídek ve složení PhDr. Miloš Beneš – předseda, Jan Plánek, Ing. Michal Janče, Renata Lešková.

 

 

 

 

Usnesení č. 325

Rada města bere na vědomí zprávu Policie ČR k požáru bytu na čp. 434 ve Vimperku.

 

 

 

 

Usnesení č. 326

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravy vad panelových domů v ul. Sklářská čp. 399 a ul. Mírová čp. 435 ve Vimperku mezi Městskou správou domů s.r.o. a panem Pavlem Houškou, Horňátecká 19, Praha 8, 182 00.

 

 

 

                       

Usnesení č. 327

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku se směnou bytů mezi  bytem Pasovská čp. 151, Vimperk a bytem Pivovarská čp. 58, Vimperk, za podmínky, že nové nájemní smlouvy k bytům budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2004 s platností od 1. 4. 2004. 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 328

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v I.nadzemním podlaží o celkové výměře 54,30 m2  Úřadu práce v Prachaticích, Poštovní čp. 113, za účelem zřízení kanceláří kontaktního místa státní sociální podpory. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 4. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

 

Usnesení č. 329

Rada města nesouhlasí s přidělením jednoho placeného vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti před domem č.p. 397 v ulici K. Weise pro potřeby parkování soukromého motorového vozidla.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 330

Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou ulice Pivovarská ve Vimperku od ulice Kostelní k ulici Svornosti z důvodu pokládky nového asfaltového koberce do 30.4.2004.

Přesný termín bude oznámen alespoň 3 dny před samotnou pokládkou investorovi.

 

 

 

Usnesení č. 331

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38,  odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Oprava koryta Křesánovského potoka po povodních – Vimperk“ předložila firma Lesostavby Třeboň, a.s.

 

 

 

Usnesení č. 332

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejímž předmětem je veřejná zakázka „Oprava koryta Křesánovského potoka po povodních – Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností LESOSTAVBY TŘEBOŇ, a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň, dle předloženého návrhu a připomínek právního zástupce města pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

                    

 

 

Usnesení č. 333

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví města, v k.ú. Vimperk, číslo parcely 2522/1, dle předloženého návrhu

 

 

 

 

Usnesení č. 334

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o bezúplatném poskytnutí počítačového programu „ISVAK – vodoprávní úřady“ do užívání, s poskytovatelem softwaru Ministerstvem zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, zastoupené ing. Alešem Kendíkem, ředitelem odboru vodovodů a kanalizací, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 335

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu č. 032405021 uzavíraného mezi Městem Vimperk a společností EKO – KOM a.s., jejímž jménem jednají Ing. Zbyněk Kozel, předseda představenstva, Na Pankráci 1685/17,19 140 21 Praha 4, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

                    

 

 

Usnesení č. 336

Rada města rozhodla vyplatit čtvrtletní odměny pí Svobodové Renatě, Mgr. Lopušanové Evě, Mgr. Chumovi Vladimíru, ing. Králové Janě, ing. Kokšteinovi Václavu, ing. Jančemu Michalovi, pí Havelkové Aleně, PhDr. Benešovi Milošovi, ing. Kotálovi Josefu, pí Vokurkové Janě, ing. Rakovi Vladimíru, pí Šmídové Miladě, p. Desatovi Zdeňkovi podle předloženého návrhu.

 

           

 

 

Usnesení č. 337

Rada města Vimperk jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady schválila změnu zakladatelské listiny ze dne 3.6.1999 ve znění ze dne 1.8.2003 obchodní společnosti Městské služby Vimperk, s.r.o. se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ 38501, identifikační číslo 26015391, zapsané v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9133 tak, že v článku čtvrtém zakladatelské listiny se

rozšiřuje předmět podnikání společnosti o správu a údržbu nemovitostí, v dalším zůstává text zakladatelské listiny nezměněn.

 

 

 

 

Usnesení č. 338

Rada města bere na vědomí zrušení žádosti o pronájem a budoucí prodej nemovitosti 2522/13 část 4-5 v objektu bývalých kasárnách U Sloupu.

 

 

 

Usnesení č. 339

Rada města Vimperk souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku na administraci Programu obnovy venkova v roce 2004 s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy.