Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.03.2004

 

 

 

Usnesení č. 298

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.03.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 299

Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce kašny v dolní části Náměstí Svobody ve Vimperku s firmou BRISAMM, s.r.o., Jírovcova 38, České Budějovice a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 300

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Staněk Jan – STA-ZA, Boubínská 223, Vimperk, na provedení opravy kaple na Lipce dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 301

Rada města souhlasí s bezplatným vyhrazením jednoho parkovacího místa na parkovišti před vchodem do domu čp. 465 v ulici SNP ve Vimperku pro účely parkování osobního automobilu p. Josefa Šebesty, bytem SNP čp. 466, Vimperk, který je držitelem průkazu ZTP/P. Označení parkovacího místa zajistí na svoje náklady žadatel.

 

 

 

Usnesení č. 302

Rada města rozhodla zveřejnit záměr vypůjčit nebytový prostor v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku ve III. patře o celkové výměře 84,20 m2 za účelem přestavby nebytového prostoru na bytovou jednotku - 2+0. Do 15. dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou. Měsíční nájemné bude smluvní, v souladu s usnesením rady města č. 744 ze dne 7. 10.2002 jako 1,5 násobek státem regulovaného základního nájemného v jeho maximální výši platícího v okamžiku uzavření nájemní smlouvy na bytu. Pohledávka Města Vimperk spočívající v nároku na nájemném bude započítávána oproti nároku nájemce na vyrovnání nákladů . Bude přitom docházet k započtení postupnému vždy ve výši jednoho měsíčního nájemného v souladu s § 580 a násl. občanského zákoníku, a to počínaje uzavřením nájemní smlouvy na byt. Po úplném vzájemném započtení pohledávek bude platit nájemce pronajímateli nadále smluvní měsíční nájemné ve výši v místě a čase obvyklé/tržní/.

 

 

Usnesení č. 303

Rada města mění své usnesení č. 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 160, 161, 164 165 a 167 ze dne 11. 2. 2004 ve smyslu změny uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2004 (původní datum uzavření nájemní smlouvy 1. 3. 2004 nebyl z technických důvodů uskutečněn). Ke změnám usnesení dochází z technických důvodů.

                                                                                             

 

 

Usnesení č. 304

Rada města souhlasí s ukončením nebytových prostor, v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku  o celkové výměře 19,40 m2 dohodou,  ke dni 22. 3. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 305

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 19,40 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních  ve výši 480,21 Kč za  1m2/rok.  Nájemní smlouva k nebytovému prostoru bude uzavřena na dobu neurčitou za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů. 

 

 


Usnesení č. 306

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 125 v Krátké ulici ve Vimperku o celkové výměře 55,45 m2, za účelem zřízení kanceláře. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 4. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.           

 

 

 

 

Usnesení č. 307

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1846/1 v k.ú. Vimperk, spočívající v právu zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě mezi Městem Vimperk, IČ 250805 jako povinným a společností ČESKÝ  TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34,  IČ 60193336, jako oprávněným.  Potřeba zřízení věcného břemene je  vyvolána již provedenou stavbou „Zř. př. HTS Betonárka – Vimperk “. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč.  Rozsah břemene je dán geometrickým plánem č. ze 1486-5406/2003, který byl odsouhlasen KÚ v Prachaticích  dne 17. 9. 2003.

 

 

Usnesení č. 308

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 2098 v k.ú. Vimperk o výměře  4988 m2   za účelem provozování zemědělské činnosti – pastvy skotu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2004  s výpovědní lhůtou  tří měsíců. Nájemné bude ve výši nejméně 0,10 Kč/m2/rok.  Porost z pozemku lze odstraňovat pouze se svolením odboru životního prostředí MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 309

Rada města souhlasí se zřízením absolventského místa na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v temínu od 01.04. do 30.09.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 310

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc.č. 1884/2, 1842/59 a 1886/2 v k.ú. Vimperk o celkové výměře 230 m2 dle snímku katastrální mapy, pro zajištění přístupu pro budoucí přístavby na částech parcel parc.č. 1842/59, 1884/2, 1884/1 a 1886/2. Jedná se o přístavbu vstupu do objektu čp. 504, balkonu a pod ním vzniklé terasy. Okraj pronajímané plochy bude vzdálen od plotu hřiště min. 2 m.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2004 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 311

Rada města bere na vědomí  předložený návrh prominutí pohledávek převzatých po Městské nemocnici Vimperk za zdravotními pojišťovnami. Tuto záležitost doporučuje projednat v zastupitelstvu města a rozhodla pozvat na zasedání zástupce Nemocnice Vimperk, o.p.s., k vysvětlení.

 

 

 

 

Usnesení č. 312

Rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením ozvučovací aparatury na akci „Společně vstupujeme do Evropy“, která se uskuteční dne 01.05.2004 v místě Bučina.

 

 

 

Usnesení č. 313

Rada města se seznámila s podprogramem aktualizace územně plánovací dokumentace obcí, který řeší podporu rozvoje území výrazně postižených redukcí  nebo zánikem vojenských posádek a rozhodla, že tohoto programu pro rozvoj svého území nevyužije.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 314

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/19 a 2522/18 (1/3 budovy) v areálu bývalých kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Františka Řehoře bytem Pivovarská čp. 478, Vimperk, na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:           

1. v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

2. v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

3. v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

Usnesení č. 315

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/11 v areálu bývalých kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Palestra, s.r.o., sídlem Boubská čp. 7 na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:         

1. v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

2. v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

3. v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

           

 

 

Usnesení č. 316

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/31 (1/2 budovy) v areálu bývalých kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Jiřího Křižana bytem SNP čp. 465, Vimperk, na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:          

1. v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

2. v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

3. v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 317

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/31 (1/2 budovy) v areálu bývalých kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Zdeňka Brabce bytem Mírová čp. 430, Vimperk, na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:  

1. v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

2. v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

3. v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 318

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/52 v areálu bývalých kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Mgr. Jitky Bartošové bytem U Jednoty čp. 14, Tábor, na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:          

1. v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

2. v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

3. v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

 

Usnesení č. 319

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/4 v areálu bývalých kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Dipl. Ing. Rudolfa Voldřicha, bytem Michalov 304, Stachy, na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:          

1. v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

2. v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

3. v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 320

Rada města rozhodla pronajmout objekt na stavební parcele č. 2522/25 v areálu bývalých kasáren U Sloupu v k. ú. Vimperk, ve prospěch nájemce Romana Běleckého bytem Mírová čp. 435, Vimperk, na dobu určitou dva roky, počínaje dnem 01.05.2004 za roční nájemné ve výši:          

1. v objektech ubytovacích, administrativních,  správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

2. v objektech výrobních ,dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci  ve výši 100,-Kč  za 1m2 a rok

3. v ostatních objektech

-          sklady garáže,  které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

 

 

 

Usnesení č. 321

Rada města rozhodla odložit prozatím projednání nabídek č. 1 a 3 a pověřuje Ing. Jaroslava Zámečníka a Luboše Drenčeniho jednáním s těmito subjekty a předložením zprávy na příští zasedání rady města.