Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.03.2004

 

 

 

Usnesení č. 277

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 08.03.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 278

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 04-46-0362-21 o připojení odběratele k distribuční soustavě /VO Špidrova ul., ul.  Na Vyhlídce, ul. Družstevní/ mezi Jihočeskou energetikou, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 279

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou STAVOJ, s.r.o., Čkyně čp. 206, na provedení výměny střešní krytitny na kostele sv. Bartoloměje ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 280

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci vládního usnesení č. 766 ze dne 26.07.2000 o jednotném označení státem chráněných nemovitých kulturních památek v České republice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 281

Rada města rozhodla o ukončení nájmu informační skříňky č. 3 s firmou POWER GYM Vimperk, 1. máje čp. 194, ke dni 31.03.2004.

 

 

 

Usnesení č. 282

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Skláře u Vimperka na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela KN č. 563/3 o výměře 187 m2, druh pozemku ostatní plocha. Pozemek je prodáván za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši Kč 9.820,- s tím, že kupující uhradí Městu Vimperk kupní cenu  před podpisem kupní smlouvy, nejdéle do 15 dnů od seznámení s návrhem kupní smlouvy. Ve stejném termínu uhradí kupující městu náklady na ocenění pozemku ve výši 500,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 283

Rada města, v zastoupení vlastníka pozemku, souhlasí s uložením kanalizačního potrubí DN 200 mm v délce 67 m na pozemku vedeném jako parcela PK č. 240/5 v k.ú. Křesanov s podmínkou úhrady úplaty za uložení kanalizačního potrubí ve výši Kč 150,- před vydáním stavebního povolení.

 

 

 

Usnesení č. 284

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 438/1 a parc  č. 439 o celkové výměře 368 m2 dle snímku katastrální mapy, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2004 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

Usnesení č. 285

Rada města rozhodla řešit přístup na parcely KN st.č. 262 a KN st.č. 263 v k.ú. Vimperk (v areálu nemocnice) pronájmem nezbytné části KN č. 272 na dobu neurčitou, a to přednostně budoucímu vlastníku čp. 172 se stavební parcelou č. 262 o výměře 155 m2 a č.p. 173 se stavební parcelou č. 263 o výměře 157 m2.  Pronájem bude možno ukončit prodejem pozemku až nabyvatel obou budov (čp. 172 a čp. 173) uskuteční své záměry ve využití obou budov v souladu s územním plánem města.

 

 

 

Usnesení č. 286

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o  zřízení věcného břemene na pozemcích  zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí obce a katastrálního území Vimperk na listu vlastnictví LV č. 10001 jako parcely uvedené ve zjednodušené evidenci, parcely PK st. č. 277/2, PK č. 788, PK č. 789, PK č. 1925 ve prospěch vlastníka pozemku PK 883/3, 884/2 v k.ú. Vimperk. Tato smlouva se zřizuje pro vydání stavebního povolení obchodní jednotky LIDL.

 

 

 

 

Usnesení č. 287

Rada města souhlasí s pořádáním akce – MTB maraton Vimperská padesátka ČS dne 05.06.2004.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 288

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou pro zaměstnankyni Janu Czerwenkovou dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 289

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. VS-JČ-02-00386 ze dne 18.03.2003 mezi Českým Telecomem, a.s., a Městem Vimperk o úhradě poplatků za provoz a užívání telekomunikačních zařízení podle cenového plánu BUSINESS KOMBI 2004 podle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 290

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.12.2003 /změna termínů dokončení dokumentace pro provedení stavby/, jehož předmětem je veřejná zakázka „Bytový dům 20 b.j. Luční na pozemku parc. č. 1842/59 ve Vimperku, uazvřené mezi Městem Vimperk a společností DOMUS Prachatice, spol. s r.o., Družstevní 92 Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 291

Rada města souhlasí s textem výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava koryta Křesánovského potoka po povodních – Vimperk“ a s rozsahem vyzvaných uchazečů dle předloženého návrhu a jmenuje členy komise pro posouzení a hodnocení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Michal Janče, Mgr. Karel Střeleček  /náhradnice: Alena Szabová/.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 292

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku,o velikosti 4+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  s platností od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

Usnesení č. 293

Rada města, na základě doporučení bytové komise, bere na vědomí doplnění „Pravidel, která upravují otázky související s nájmem bytů a zajišťují bytové náhrady v domech ve vlastnictví Města Vimperk“ dle návrhu právního zástupce Města a rozhodla  doplňující návrhy předložit  zastupitelstvu města ke schválení.

 

 

 

 

Usnesení č. 294

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 062/2004 o pronájmu kopírovacího stroje a dodatek č. 8 k servisní a materiálové smlouvě č. 076/98 mezi MIN – servisem, spol. s r.o.,  České Budějovice a Městem Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení  č. 295

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost firmy AUTO Ševčík, c.z., spol. s r.o., o ukončení nájemní smlouvy k pozemkům parc. č. 1822/9, 1830/105, 553/3 v k.ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 296

Rada města souhlasí s převzetím patronátu nad „Turnajem středních škol“ ve stolním tenise, který pořádá SOU, OU a U Vimperk, a který se uskuteční dne 01.04.2004. Dále rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-- Kč na tento turnaj. Po ukončení akce žádá rada města doložení vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 297

Rada města bere na vědomí zprávu o situaci v tepelném hospodářství předloženou  Městskými službami Vimperk, s.r.o., a doporučuje zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor kontrolou provedené údržby tepelného hospodářství v roce 2003.