Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2004

 

 

 

 

Usnesení č. 252

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.03.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 253

Rada města souhlasí s dopravním značením s časovým omezením /zákaz stání čt 8,00 – 16,00 hod. a pá 8,00 – 13,00 hod./ v ul. Mírová čp. 408 a čp. 409, Vimperk. Dále rada města rozhodla zabývat se možností přemístění přístřešků na kontejnéry v ulici Mírová čp. 408 a čp. 409, Vimperk.

 

 

 

 

Usnesení č. 254

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin společností ČR BETON

BOHEMIA, s.r.o., - nájemcem pozemku, rostoucích na pozemku parc. č. 1822/8 v k.ú.

Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 255

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Bytové domy na pozemku parc. č. 1842/59, Vimperk“ mezi Městem Vimperk a společností DOMUS Prachatice, spol. s.r.o., Družstevní 92, Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 256

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 46-04-PS/0022 mezi Městem Vimperk a vlastníkem rozvodného zařízení Jihočeská energetika, a.s., Lannova 16, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 257

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. 46-04-BS/0044 o připojení odběratele k distribuční soustavě podle § 5, vyhlášky č. 297/2001 Sb. o budoucím závazku zajisit připojení nového požadovaného příkonu pro odběrné místo: Vimperk, Luční, pozemek parc. č. 1842/59 /bytové domy – 48 b.j./ mezi Městem Vimperk a provozovatelem distribuční soustavy Jihočeská energetika, a.s., Lannova 16, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 258

Rada města souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumenatce řešící rekonstrukci autobusových čekáren ve spádové oblasti /13 zastávek/ dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

Usnesení č. 259

Rada města souhlasí s vyhrazením sedmi parkovacích stání pro vozidla OA a G Vimperk a jejich zaměstnanců v prostoru Obchodní akademi a Gymnázia, Pivovarská 69, Vimperk.

 

 

 

 

Usnesení č. 260

Rada města souhlasí s provedením krátkodobé uzavírky Pivovarské ulice, Vimperk, pro potřeby realizace opravy střechy na objektu čp. 109, která bude uskutečněna ve vybraném týdnu měsíce května 2004, a to pouze v jeho víkendových dnech.

 

 

 

 

Usnesení č. 261

Rada města souhlasí s účastí Města Vimperk na zajištění Dnů Evropského dědictví v roli lokálního garanta a pověřuje Jana Plánka koordinací.

 

 

 

 

Usnesení č. 262

Rada města souhlasí se změnou úhrady nájemného z bytů do každého 15. dne v měsíci, dle návrhu MěSD, s.r.o.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 263

Rada města  rozhodla nezabývat se žádostí o souhlas k podnájmu bytu č. 14 v Mírové ulici čp. 458 ve Vimperku, do uhrazení veškerých závazků vůči Městu Vimperk.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 264

Rada  města  rozhodla  uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům  v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 45,45 m2 , v I. patře, za  účelem prodejny smíšeného zboží. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč 1m2/rok, nebytových prostor skladových ve výši 384,17 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva  k nebytový prostorům bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 15. 3. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na  nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 265

Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k nebytovým prostorům v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v I. nadzemním podlaží o celkové výměře 54,30 m2 s Městem Prachatice, Velké náměstí čp. 3, Prachatice, dohodou, ke dni 31. 3. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 266

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 484 v ulici Nad Stadionem v I. nadzemním podlaží  o celkové výměře 54,30 m2 za účelem zřízení kanceláří kontaktního místa  státní sociální podpory Úřadu práce v Prachaticích, Poštovní čp. 13. Minimální výše nájemného bude stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč, u nebytových prostor ostatních  ve výši 147,75 Kč. Nájemní smlouva  bude uzavřena  za podmínky složení dlouhodobé zálohy na  nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 267

Rada města souhlasí s prominutím nájemného z nebytových prostor ve II patře v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 39,50 m2 ve výši 1.459,- Kč po dobu  6-ti měsíců s platností od 01.04.2004.

 

 

 

 

23.01.2004

 

Usnesení č. 268

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Veselka na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela KN č. 284/5, druh pozemku ostatní plocha. Pozemek je prodáván za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši Kč 3.290,- s tím, že kupující uhradí Městu Vimperk kupní cenu  před podpisem kupní smlouvy, nejdéle do 15 dnů od seznámení s návrhem kupní smlouvy. Ve stejném termínu uhradí kupující městu  náklady na ocenění pozemku a vklad do katastru nemovitostí celkem ve výši Kč 1.000,-.

 

 

Usnesení č. 269

Rada města rozhodla nakládat s domem čp. 358, v ul. Klostermannově ve Vimperku a s pozemkem KN st. č. 724 obojí v k.ú. Vimperk.

 

 

Usnesení č. 270

Rada města rozhodla o revokaci svého usnesení č. 175 ze 16. 2. 2004 z důvodu upřesňujících informací od Pozemkového fondu ČR, pracoviště Prachatice.

 

 

Usnesení č. 271

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Hrabice, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela KN č. 453/1, druh pozemku travní porost. Geometrickým plánem č. 94-319/2002 zpracovaným  Geodetickou  kanceláří  Prachatice  a ověřeným

15. 7. 2002 byla z této parcely oddělena část označená jako parcela KN č. 453/5 o výměře 4547 m2 (bez KN st. č.111).  Pozemek je prodáván za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou soudním znalcem ve výši Kč 272.820,- s tím, že kupující uhradí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. Kupující předá prodávajícímu do 20 dnů od rozhodnutí zastupitelstva o prodeji výše jmenovaného pozemku tři originální vyhotovení geometrického plánu č. 94-319/2002. 

 

 

 

Usnesení č. 272

Rada města se seznámila s materiály dle usnesení RM č. 66 ze dne 19.01.2004 a pověřuje sportovní komisi zpracováním stanoviska k dané problematice. Zpráva bude podána na jednání rady města do 14.04.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 273

Rada města bere na vědomí předložené vyúčtování poskytnutého příspěvku Českému svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Vimperk /RM – 11.12.2003, č. usnesení 1215/.

 

 

 

Usnesení č. 274

Rada města pověřuje odbor investic a údržby odstraněním závad a nedostatků ve vytápěcím systému městského úřadu /elektrokotelny/ dle zápisu z provedené kontroly dne 04.03.2004 revizním technikem do 31.08.2004.

 

 

 

Usnesení č. 275

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby STL plynovod v ulici Na Baště ve Vimperku na pozemcích parc. č. 2631/1 a parc. č. 33 v k.ú. Vimperk uvedené do provozu na základě kolaudačního rozhodnutí odboru VÚP Městského úřadu Vimperk dne 16. 12. 2003 pod č.j. OVÚP 330-2572/2778-2/03He za cenu 310.801,- Kč obchodní společnosti Jihočeská  plynárenská, a.s. České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47.

Kupující uhradí Městu Vimperk kupní cenu  do 10 dnů po uzavření kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 276

Rada města souhlasí s účastí Města Vimperk na veletrhu Urbis Brno ve dnech 20. – 24. 04. 2004 v rámci společné expozice Jihočeského kraje.

 

 

Oprava tiskové chyby: v usnesení č. 228 ze dne 01.03.2004 se nahrazuje č. usnesení 185 č. usnesení 189.