Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.03.2004

 

 

 

 

 

Usnesení č. 218

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 219

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o bezúplatném poskytnutí počítačového programu „Editor vodoprávní evidence“ (eVPE) do užívání, s poskytovatelem softwaru Ministerstvem zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, zastoupené ing. Františkem Šnajdrem, ředitelem odboru informačních a statistických služeb, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

Usnesení č. 220

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci díla „Vimperk – Boubská – kanalizace“ v Družstevní ulici ve Vimperku se stavební firmou STRABAG, a.s., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.                                                                       

 

 

Usnesení č. 221

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi Českým Telecomem, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

 

 

Usnesení č. 222

Rada města souhlasí s vyhrazením jednoho parkovacího místa na před domem čp. 430 v Mírové ulici ve Vimperku pro potřeby pí Marie Kalašové, bytem tamtéž, která je držitelkou průkazu ZTP. Vyznačení parkovacího místa bude provedeno žadatelkou na její náklady.

 

 

 

Usnesení č. 223

Rada města  rozhodla prozatím nepřidělit obytnou místnost č. 7 v Pivovarské ulici  čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu bývalé nemocnice Vimperk).

 

 

 

Usnesení č. 224

Rada města nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v ulici K Rokli čp. 496, Vimperk a rozhodla podat žalobu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro jeho neužívání nájemcem.

                                                                                                                     

 

 

Usnesení č. 225

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v Mírové ulici čp. 428 ve Vimperku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 15. 3. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné před uzavřením nájemní smlouvy.   

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 226

Rada  města  rozhodla  zveřejnit  záměr  pronajmout  nebytové  prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 24,11 m2 za  účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč 1m2/rok, nebytových prostor skladových 384,17 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva k nebytový prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na  nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 227

Rada města schvaluje návrh pro zveřejňování pronájmů a budoucích prodejů nemovitostí v areálu bývalých kasáren  „U Sloupu“ dle přílohy.

 

 

 

Usnesení č. 228

Rada města revokuje usnesení č. 185 ze dne 16. 2. 2004 z důvodu jeho upřesnění.

 

 

 

 

Usnesení č. 229

Rada města rozhodla dle usnesení RM č. 227 ze dne 1.3.2004 zveřejnit záměr pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví č. 10001, tam označených jako:

 

-          stavební parcela číslo 2522/2 o výměře 2310 m2, zast. plocha a  nádvoří s objektem budovy závodní stravování  č. 004 – kuch. blok

 

 

-          stavební parcela číslo 2522/4 o výměře 809 m2, zast. plocha a nádvoří, s objektem budovy spec. pro výuku č. 063 – učební blok

 

 

 

 

-    stavební parcela číslo 2522/11 o výměře 301m2, zast. plocha a nádvoří,  s objektem  budovy zdrav. střediska č. 023 - POŠ

 

 

-          stavební parcelou KN číslo 2522/19 o výměře 648 m2, zast. plocha a nádvoří,  s objektem  haly pro garážování, opravy a údržbu č. 079 – JUZO hala

 

 

-          stavební parcela číslo 2522/23 o výměře 263m2, zast. plocha a nádvoří, s objektem budovy skladu č. 033 – malý MS

 

-          stavební parcela číslo 2522/25 o výměře 465 m2, zast. plocha a nádvoří, s objektem budovy garáží vozidel č. 059 – temper. garáže

 

-          stavební parcela číslo 2522/31 o výměře 976 m2, zast. plocha a nádvoří, s objektem budovy pro údržbu a opravy  vozidel č. 026  - KTS a KO

 

-          stavební parcela číslo 2522/36 o výměře 976 m2, zast. plocha a nádvoří,   s objektem budovy garáží voz.osobních č. 030 – garáže NZ tech.

 

 

-          stavební parcela číslo 2522/41 o výměře 1497 m2, zast. plocha a nádvoří,  s objektem budovy  s objektem garáží voz.osobních č. 055 –  objekt B autodílny a garáže 6006

 

-          stavební parcela číslo 2522/42 o výměře 12 m2, zast. plocha a nádvoří,  s objektem budovy skladu hořlavin č. 053 – sklad PHM 6006

 

stavební parcela číslo 2522/43 o výměře 113 m2, zast. plocha a nádvoří,  s objektem budovy vrátnice č.054 – DPa  6006

 

 

-  stavební parcela číslo 2522/52 o výměře 373 m2, zast. plocha a nádvoří, s objektem              budovy  lázní č. 009

 

-          stavební parcela číslo 2522/53 o výměře 1177 m2, zast. plocha a nádvoří, s objektem budovy  kulturního domu č. 057 - PDA

 

-          pozemková parcela číslo 2522/18 o výměře 1927 m2, ostatní plocha, jiná plocha, s objektem haly pro garážování, opravy a údržbu č. 077 – přístřešek ESO

 

-          pozemková parcela  číslo 2522/20 o výměře 444 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

       s objektem haly pro garážování, opravy a údržbu č. 080 – přístřešek ESO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 230

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem parc. č. 1150/1 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 231

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 946/1, 946/2 a 945/2 v k.ú. Boubská, spočívající v právu uložení vodovodu a kanalizace, v právu chůze a jízdy za účelem kontroly, v právu údržby a oprav  mezi Jihočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, IČ 70971641, jako povinným a Městem Vimperk, IČ 250805 jako oprávněným.  Potřeba zřízení věcného břemene je  vyvolána již provedenou stavbou „Vimperk-Boubská-vodovod a kanalizace“. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Rozsah břemene je dán geometrickým plánem č. 110-49/2003 ze dne 20. 6. 2003, zpracovaným Geodetickou kanceláří Prachatice.

 

 

 

Usnesení č. 232

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1725/12 v k.ú. Vimperk o celkové výměře 900 m2 dle snímku katastrální mapy, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2004 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 233

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem PK č. 2019 díl 1 a díl 2 v k.ú. Vimperk a doporučuje jej směnit za pozemky KN č. 1955/1, 785, 794/1 (674 m2)  a PK 835 díl 1 (47 m2) o celkové výměře 721 m2 v k.ú. Vimperk ve vlastnictví Jitony Soběslav.

 

 

 

Usnesení č. 234

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o zřízení stavby 36 216, Vimperk – kabelové

vedení NN, MěÚ.   Stavba se bude nacházet na pozemku  KN 1842/59 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

 

Usnesení č. 235

Rada města se seznámila s předloženými variantami  návrhů podoby městské vlajky navrženými  Mgr. Pavlem Fenclem a MUDr. Janem Antonínem Magerem. Zúženým výběrem se bude rada města zabývat na příštím zasedání. 

 

 

 

 

Usnesení č. 236

Rada města bere na vědomí informaci o časovém harmonogramu využití nebytových prostorů v objektu čp. 42 v ulici Svornosti ve Vimperku.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 237

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených, místsní organizace Vimperk v celkové výši 10 000,-- Kč pro rok 2004. Zároveň rada města požaduje ke konci roku doložit řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku na akce uskutečněné v r. 2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 238

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Českému svazu včelařů, základní organizace Vimperk na rok 2004 v celkové výši 3 000,-- Kč. Zároveň rada města požaduje ke konci roku doložit řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku na akce uskutečněné v r. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 239

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek na rekondiční pobyt pro členy Svazu diabetiků ČR, územní organizace Vimperk 5 000,-- Kč. Zároveň rada města požaduje požaduje po uskutečnění akce doložit řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 240

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvěk Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice, ve výši 2 000,-- Kč. Zároveň rada města požaduje požaduje po uskutečnění akce doložit řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku.

 

 

 

Usnesení č. 241

Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích na vydání publikace Po stopách dudáků na Prácheňsku ve výši 3 000,-- Kč.

 

 

 

 

Usnesení č. 242

Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání komunikace v ulici Svornosti, Steinbrenerova a v dolní část Náměstí Svobody z důvodu konání akce MOGUL ŠUMAVA RALLYE v termínu 27.03.2004 od 8,00 do 14,30 hod. a s prominutím úhrady poplatků za zábor veřejného prostranství.

 

 

 

 

Usnesení č. 243

Rada města souhlasí s vyhrazením dvou parkovacích míst před domem čp. 15 na Náměstí Svobody ve Vimperku pro potřeby parkování návštěvníků ženské ordinace a zdravotnické prodejny. Označení parkovacích míst zajistí na svoje náklady žadatel – MUDr. Jan Bočan.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 244

Rada města jmenuje na základě zjištěných skutečností a v souladu se zákonem č.65/1965 ZP podle § 27 odst. 4/ a 5/ p. Zdeňka Desata vrchním strážníkem Městské policie Vimperk s platností od 01.03.2004.

 

 

 

 

Usnesení č. 245

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu úředníka při ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou pro Mgr. Vladimíra Chuma dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

 

Usnesení č. 246

Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu mezi Městskými službami Vimperk, s.r.o., a Městem Vimperk na odprodej nákladního vozidla AVIA A 21 SPZ 64 – 10, na základě  znaleckého posudku znalce Ing. Potočného, Malé náměstí 26, Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 247

Rada města souhlasí s odprodejem vyřazeného kopírovacího stroje typ Minolta EP

5425, výrobní číslo  2117295  Městským  službám  Vimperk,  s.r.o.,  za  odhadní cenu

10 000,-- Kč a pověřuje finanční odbor zabezpečním prodeje.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 248

Rada města rozhodla předložit návrh kupní smlouvy s JčP, a.s., České Budějovice k projednání zastupitelstvu města s tím, že návrh smlouvy doporučuje schválit.

 

 

 

Usnesení č. 249

Rada města souhlasí se stavbou rodinného domu dle předložené situace na pozemku parc. č. 284/1 v k.ú. Veselka a dále souhlasí s připojením předmětné nemovitosti na komunikaci parc. č. 284/3 v k.ú. Veselka.

 

 

 

 

Usnesení č. 250

Rada města nesouhlasí, na základě zák. č. 128/2000 Sb. § 13, odst. 2 a 3, s úhradou nákladů za poskytnutí dat z katastru nemovitostí od Katastrálního úřadu České Budějovice.

 

 

 

 

Usnesení č. 251

Rada města rozhodla, vzhledem k termínu konání zastupitelstva, aby na budově radnice dne 10.3.2003 byla vyvěšena státní vlajka Tibetu.