Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2004

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 193

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.02.2004 a 16.02.2004.

 

 

Usnesení č. 194

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvy mezi podnikateli a Městem Vimperk o poskytnutí darů na Ples Města dne 6.2.2004 dle přiloženého seznamu darujících a pověřuje starostku města jejich podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 195

Rada města souhlasí s vyhrazením jednoho bezplatného parkovacího místa před domem č.p. 351 v ulici Čelakovského ve Vimperku pro potřeby paní Ivany Desatové, bytem tamtéž, která pečuje o nezletilého syna, jenž je držitelem průkazu ZTP/P. Vyznačení parkovacího místa bude zajištěno žadatelkou na její náklady.

 

                     

 

Usnesení č. 196

Rada města souhlasí s vyhrazením jednoho bezplatného parkovacího místa na parkovišti v blízkosti domu č.p. 436 v Mírové ulici ve Vimperku pro potřeby pana Miroslava Skořepy, bytem tamtéž, který je držitelem průkazu ZTP. Vyznačení parkovacího místa bude provedeno žadatelem na jeho náklady.

 

 

 

                   

Usnesení č. 197

Rada města rozhodla na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí a v souladu s § 38 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, že nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce „Město Vimperk – dodávka 1 ks osobního automobilu pro Městskou policii Vimperk“ předložila firma Prima auto Strakonice, nabídka var. č. 2, Nissan Terano sport.  Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy mezi Prima auto Strakonice a městem Vimperk o dodávce 1 ks osobního automobilu pro Městskou policii Vimperk

 

                

 

 

 

 

Usnesení č. 198

Rada města nemá námitek proti stavbě ÚPS Vimperk, ZTV Purkártova ulice, rozvod telefonu.

 

 

 

Usnesení č. 199

Rada města rozhodla, že nebude nakládat s pozemkem parc. č. 405/1 v k.ú. Křesánov.

 

 

 

Usnesení č. 200

Rada města souhlasí s osazením balkónových dveří ve zdi č.p. 7 sousedící s č.p. 6 města Vimperk. Tento souhlas neznamená kladné stanovisko ke zřízení balkonu.

 

 

 

Usnesení č. 201

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku  vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Křesanov, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 524/2 o výměře 4215 m2 Českému rybářskému svazu MO Vimperk, za účelem extenzivního chovu ryb a sportovního rybolovu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2004  do 30. 12. 2014. Nájemné bude ve výši 421,- Kč/rok.

 

 

 

Usnesení č. 202

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc. č. 1884/2, 1842/59 a 1886/2 v k.ú. Vimperk o celkové výměře 380 m2 dle snímku katastrální mapy,  pro zajištění přístupu pro budoucí přístavby na částech parcel parc. č. 1842/59, 1884/2, 1884/1 a 1886/2. Jedná se o přístavbu vstupu do objektu č. 504, balkonu a pod ním vzniklé terasy. Okraj pronajímané plochy bude vzdálen od plotu hřiště min. 2 m.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2004 s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 203

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9 v ulici Sklářská čp. 129 ve Vimperku, o velikosti 1+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 3. 2004   za podmínky, že nájemnice uzavře dohodou o přistoupení k závazku, který činí 66.125,- Kč (dlužné nájemné ve výši 30.937,- Kč, poplatek z prodlení ve výši 35,188,- Kč) a uhradí dlužnou částku před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 204

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na Náměstí Svobody čp. 45 ve Vimperku, o velikosti 1+1, II. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1. 3. 2004  do 31.12.2004 za podmínky, že nájemník uzavře dohodou o přistoupení k závazku , který činí 19.627,- Kč (dlužné nájemné ve výši 7.140,- Kč, poplatek z prodlení ve výši 12.449,- Kč, úrok z prodlení ve výši 38,- Kč) a uhradí dlužnou částku před podpisem nájemní smlouvy k bytu. Další podmínkou je uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

Usnesení č. 205

Rada města rozhodla na základě doporučení bytové komise uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20 v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku,o velikosti 3+1, I. kat. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou   s platností od 1. 3. 2004  za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 206

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi p. Pavlem Bandym, trvale bytem Steinbrenerova 4/1, Vimperk a p. Radkem Čurejou, trvale bytem Pasovská  151/4 , Vimperk.                                  

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 207

Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v nebytových prostorách  č. 302 v čp. 383 v Palackého ulici ve Vimperku dle předloženého návrhu na vlastní náklady nájemce. Rada města upozorňuje žadatele na nutnost projednání stavebních úprav s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 208

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v I. patře v čp. 125 v Krátké ulici ve Vimperku o celkové výměře 55,45 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného bude stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.       

 

 

Usnesení č. 209

Rada města nesouhlasí v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou mezi Městem Vimperk a ČESKÝM TELECOMEM, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, dne 30. 10. 2002,  čl. V/6  a na základě souhlasného stanoviska majitele objektu čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Městem Vimperk a pí Jaroslavou Wolfovou na společné prostory o celkové výměře 0,36 m2 za účelem zřízení nápojového automatu. Doporučuje žadatelce navrhnout vhodnější umístění nápojového automatu. 

 

 

Usnesení č. 210

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k  nebytovým prostorům v přízemí v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 99,10 m2, za účelem provozování rychlého občerstvení.  Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 295,52 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky  složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.   NS bude uzavřena až po vyklizení výše uvedených NP.

 

 

Usnesení č. 211

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytový prostorům v I. patře  v čp. 144 v ulici 1. Máje ve Vimperku o celkové výměře 24,11 m2, za účelem zřízení nehtové modeláže.  Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 384,17 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s  platností od 1. 3. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 212

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské správy domů s.r.o. za II. pololetí 2003.

 

 

 

 

Usnesení č. 213

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání dozorčí rady Městských lesů

Vimperk s.r.o. ze dne 3.2.2004.

 

 

 

Usnesení č. 214

Rada města bere na vědomí předložený výsledek hospodaření Městských lesů s.r.o. za rok 2003.

 

 

 

 

Usnesení č. 215

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti firmy Kvint s.r.o. za II. pololetí roku 2003.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 216

Rada města rozhodla zařadit do programu rozvoje města další rozšíření skládky

odpadů Pravětín – III. etapa v roce 2004 – příprava a projednání dokumentace, v roce 2005 – vlastní realizace.

 

 

 

 

Usnesení č. 217

Rada města souhlasí s přípravou projektové dokumentace na kanalizaci v ulici Sadová včetně opravy opěrných zdí v roce 2004, vlastní realizace v roce 2005.

 

 

 

 

Oprava tiskové chyby: v usnesení č. 167 ze dne 11.02.2004 – správně má být uvedena „budova na parc. č. 2522/28“, ostatní zůstává stejné