Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 09.02.2004

 

 

Usnesení č. 116

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 02.02.2004.

 

 

 

Usnesení č. 117

Rada města rozhodla, že pro rok 2004 zůstává hodinová sazba za opravy a údržbu veřejného osvětlení ve výši 131,-- Kč/hod.

 

 

 

Usnesení č. 118

Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Vimperk a společností Stormen, s. r.o., Praha, o zajištění veřejné zakázky „Urbanistická studie Vimperk – Za Vrchem“ v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle předloženého návrhu, změněného v bodě 4.1 mandátní smlouvy takto:

Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1. Předmět smlouvy - tzn. jednání komise pro otevírání obálek, jednání komise pro hodnocení a posouzení nabídek a případné vyzvednutí podkladů zakázky u mandanta, náleží mandatáři odměna ve výši: 10 500,-- Kč včetně 5% DPH.

 

 

 

Usnesení č. 119

Rada města rozhodla  uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Vimperk a firmou Epigon o.s., Pasovská 148, 385 01 Vimperk na pořízení zvukově obrazového dokumentu „Putování skla“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem. Dokument bude sloužit jako propagační a informační materiál ve věci třídění odpadů.

 

 

 

Usnesení č. 120

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Vimperk a firmou Městské lesy Vimperk s.r.o., Pasovská 345, Vimperk  na údržbu ploch veřejné zeleně ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 121

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví města, v k.ú.Veselka, číslo parcely 284/1, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 122

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů mezi bytem Pasovská čp. 150/1, Vimperk a bytem Pasovská čp. 150/10, Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 123

Rada města nesouhlasí s rekonstrukcí bytového jádra na náklady Města Vimperk a rozhodla zajistit opravy v bytě Mírová čp. 434 dle návrhu MěSD, s.r.o. (vymytí a desinfekce bytového jádra a revize elektroinstalace). Dále rada města rozhodla prominout nájemci bytu nájemné za měsíc únor 2004, tj. 477,- Kč.

 

 

 

Usnesení č. 124

Rada souhlasí s ukončením nájemního vztahu k nebytovým prostorům v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku o celkové výměře 11,10 m2 s AUTOŠKOLOU, Ryvola Vlastimil, Luční 498, Vimperk, dohodou, ke dni 31. 1. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 125

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 223 v Boubínské ulici ve Vimperku o celkové výměře 11,10 m2 za účelem podnikatelské činnosti.

Minimální výše nájemného je stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,39 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295, 52 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 126

Rada města souhlasí s provedením vodovodního rozvodu do nebytového prostoru v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, jehož nájemce je MESADA, agentura pro podporované zaměstnání a osobní asistenci, a to na vlastní náklady žadatele. Rada města upozorňuje, že rozúčtování spotřeby vody podle podružného vodoměru není možné, a proto montáž vodoměru nedoporučuje.

 

 

 

Usnesení č. 127

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v budově bez čp./če. - vrátnice v objektu kasáren U Sloupu

-            budova bez čp./če. – jiná stavba (budovy vrátnic, strážnic), na stavební parcele KN číslo 2522/56, rozsáhlé chráněné území

vše v obci a k.ú. Vimperk ve prospěch nájemce Městské služby Vimperk, s.r.o. se sídlem Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, IČO: 260 15 391 na dobu neurčitou počínaje dnem 1.února 2004 za nájemné ve výši:

-    v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci, ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-    v objektech výrobních , dílenských  pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 100,-Kč za 1m2 a rok

-    v ostatních objektech - sklady garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

(Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytovým prostorům). Nemovitosti se pronajímají včetně veškerých součástí a příslušenství.

 

 

 

Usnesení č. 128

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory bez čp./če. - v objektu kasáren U Sloupu

-           budova bez čp./če. – jiná stavba (budovy požární stanice a zbrojnice), na stavební parcele KN číslo 2522/15, rozsáhlé chráněné území

-           budova bez čp./če. – jiná stavba (budovy požární stanice a zbrojnice), na stavební parcele KN číslo 2522/16, rozsáhlé chráněné území

-           budova bez čp./če. – jiná stavba (budovy pro skladování produktů ostatních), na stavební parcele KN číslo 2522/17, rozsáhlé chráněné území

vše v obci a k.ú. Vimperk Městským lesům Vimperk, s.r.o. se sídlem Pasovská 345, 385 01 Vimperk , IČO: 62497847, na dobu neurčitou počínaje dnem 1.února 2004 za nájemné ve výši:

-    v objektech ubytovacích, administrativních, správních, kulturních zařízení, závodního stravování, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 120,-Kč za 1m2 a rok

-    v objektech výrobních, dílenských pro údržbu vozidel, které jsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 100,-Kč za 1m2 a rok

-    v ostatních objektech - sklady garáže, které nejsou napojeny na stávající rozvod vody a kanalizaci ve výši 80,-Kč za 1m2 a rok za účelem provozu společnosti.

(Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy k nebytovým prostorům). Nemovitosti se pronajímají včetně veškerých součástí a příslušenství.

 

 

 

Usnesení č. 129

Rada města rozhodla na základě návrhu Městských služeb Vimperk, s.r.o., nepronajmout nebytové prostory  v objektu výměníkové stanice VS 750 v ulici Mírová ve Vimperku panu Josefu Matulkovi Šumavské Hoštice 33.

 

 

 

Usnesení č. 130

Rada města souhlasí s dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě k části pozemkové parcely parc. č. 430 v k. ú. Vimperk s uvedením správné identifikace nájemce: Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČO 0000 7064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená JUDr. Bohumilem Bezemkem, ředitelem Policie ČR  Správy Jihočeského kraje, kontaktní adresa: Policie ČR, Správa Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice.

 

 

 

Usnesení č. 131

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Boubská, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc.č. 459, podle geometrického plánu č. 117-439/2003 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice  v prosinci roku 2003 označeného jako parcela KN č. 459/2 o výměře 63 m2, druh pozemku travní porost, s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč 2.720,- a náklady na oddělení a ocenění pozemku ve výši Kč 4.874,- před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 132

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí č.p. 172 se stavební parcelou č. 262 o výměře 155 m2 a č.p. 173 se stavební parcelou č. 263 o výměře 157 m2  vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001,  s tím, že kupující uhradí kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši Kč 411.570,- a náklady ocenění pozemku ve výši Kč 2.000,- před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 133

Rada města souhlasí s ukončení pronájmu části pozemků parc.č. 438/1 a 439 v k.ú. Vimperk o celkové výměře 368 m2 a schvaluje příslušnou dohodu s nájemcem. Nájemní vztah končí 31. 3. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 134

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc.č. 438/1 a 439 v k.ú. Vimperk o celkové výměře 368 m2 dle snímku katastrální mapy, za účelem zahrádkaření.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 4. 2004 s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Nájemné bude ve výši 2,- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 135

Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2003 ve výši 0,1 % a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla tato míra inflace uplatněna.

 

 

 

Usnesení č. 136

Rada města bere na vědomí přehled hospodaření hřbitova za rok 2003 předložený Petrem Šíslem.

 

 

 

Usnesení č. 137

Rada města bere na vědomí vyúčtování provozních dotací na zajišťování pečovatelské služby za rok 2003 předložené Farní charitou Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 138

Rada města souhlasí s předčasným splacením úvěru poskytnutého podle Smlouvy o úvěru č. 06 ze dne 30.09.2002 k datu 30.03.2004. Rada města dále souhlasí se zřízením zástavního práva na nemovitosti ve vlastnictví manželů Hrunkových, bytem Náměstí Svobody 14, Vimperk, a to na pozemek parc. č. 142 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 664 m2 s domem čp. 14, Vimperk I, ve druhém pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky, a. s. Návrh na výmaz zástavního práva k uvedeným nemovitostem ve prospěch Města Vimperk bude podán neprodleně po úhradě celé částky jistiny úvěru včetně příslušenství.

 

 

 

Usnesení č. 139

Rada města bere na vědomí stav pohledávek Města Vimperk k 31.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 140

Rada města rozhodla nenavyšovat nájemné v nebytových prostorech v roce 2004.

 

 

 

Usnesení č. 141

Rada města rozhodla předložit žádost Občanského sdružení Lungta o  vyjádření ke kampani Vlajka pro Tibet na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města.

 

 

 

Usnesení č. 142

Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 14.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 143

Rada města souhlasí se členstvím tajemníka Zdeňka Ženíška ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 

 

 

Usnesení č. 144

Rada města bere na vědomí jmenování výběrové komise tajemníkem města na posouzení výběrového řízení na řízení na místo úředníka – administrativního pracovníka odboru životního prostředí, ve složení předseda komise – Ing. Josef Kotál, členové – Stanislav Hlava a MVDr. Ivan Prokop.

 

 

 

Usnesení č. 145

Rada města jmenuje komisi pro posouzení výběru veřejných zakázek na dodávku 2 ks osobních automobilů pro odbor výstavby a územního plánování a Farní charitu Vimperk a 1 ks osobního automobilu pro Městskou policii Vimperk ve složení: Zdeněk Ženíšek, Zdeněk Desat, Jiří Váňa, Ladislava Modlitbová a Ing. Jana Králová. Komise provede posouzení nabídek do 20.02.2004.

 

 

 

Usnesení č. 146

Rada města schvaluje absolvování a úhradu základní školení pro zkušebního komisaře na základě zákona č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství Radka Zámečníka dle předložené pozvánky.

 

 

 

Usnesení č. 147

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č. 8004067860 s Kooperativou, pojišťovna, a.s., Praha 1, na pojištění vozidla dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 148

Rada města souhlasí s umístěním poštovní schránky na budovu obchodu a hostince ve Výškovicích čp. 12.