Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2004

 

 

Usnesení č. 93

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 94

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města, v k.ú. Vimperk, číslo parcely 160, 164/1, 1303/1, 923/1, 1992 PK a 736 PK, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 95

Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku parc. č. 889/1 v k.ú. Vimperk ve vlastnictví města dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 96

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 10 v čp. 151 v Pasovské ulici ve Vimperku,  do 31. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 97

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č. 3 v čp. 32 v  Pivovarské ulici ve Vimperku do 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 98

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v Pivovarské ulici čp. 332 ve Vimperku a to na dobu určitou se zpětnou platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 za podmínky uhrazení krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu.

 

 

 

Usnesení č. 99

Rada města souhlasí v souladu s § 715 občanského zákoníku s výměnou bytů, byt v ulici Nad Stadionem čp. 357, Vimperk  a byt v Mírové ulici čp. 410 ve Vimperku. Dále rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu  č. 4 v ulici Nad Stadionem čp. 357 ve Vimperku  na dobu určitou s platností od 15. 2. 2004 do 31.12.2004 za podmínky uhrazení  krátkodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu. Nájemní smlouva k bytu č. 12 v ulici Mírová čp. 410 ve Vimperku  bude uzavřena  na dobu neurčitou s platností od 15. 2. 2004 za podmínky uhrazení  dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy k bytu.

 

 

 

Usnesení č. 100

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 34,80 m2 za účelem zřízení kanceláří. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou se zpětnou platností od 1. 1. 2004 za podmínky složení dlouhodobé zálohy  na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 101

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti bývalému nájemci, o dodatečný souhlas se stavebními úpravami v nebytovém prostoru v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 102

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o souhlas se stavebními úpravami v nebytovým prostorech v čp. 42 v ulici Svornosti ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 103

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na umístění reklamního zařízení s firmou WIP Reklama spol. s r.o., se sídlem Školní 3, České Budějovice, dle předloženého návrhu. Nájemní smlouva bude uzavřena se zpětnou platností od 01.01.2004 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného je stanovena ve výši 100,--Kč/m2/měsíc.

 

 

 

Usnesení č. 104

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru prodeje  nemovitosti u čp. 359 ve Vimperku, Jiráskova ul., vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém LV č. 10001 jako parc. č. 517/1 o výměře 295 m2, druh pozemku zahrada, za cenu v místě a čase obvyklou do podílového spoluvlastnictví .

Kupující uhradí prodávajícímu náklady spojené s převodem a oceněním pozemku spolu s  kupní cenou před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s obsahem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 105

V usnesení rady města č. 65 ze dne 19. 1. 2004 se část „a 1007/14 o výměře 646 m2“ ruší a nahrazuje textem „plus parc. č. 1007/5 o výměře 29 m2, tedy celkem 632 m2 a parc. č. 1007/14 o výměře 646 m2“.

 

 

 

Usnesení č. 106

Rada města souhlasí s předloženým záměrem využití nebytových prostor v objektu čp.42 ul.Svornosti a pověřuje vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu a vedoucí Městského informačního střediska Vimperk zpracováním plánu dalšího postupu a časového harmonogramu do 28.02.2004.

 

 

 

Usnesení č. 107

Rada města rozhodla odložit projednání návrhu mandátní smlouvy o zajištění veřejné zakázky „Urbanistická studie Vimperk – Za vrchem“ do příštího zasedání.

 

 

 

Usnesení č. 108

Rada města schvaluje nákup 1 ks PC sestavy pro potřeby Městského kulturního střediska Vimperk. Finanční prostsředky budou zajištěny z rozpočtu MěKS.

 

 

 

Usnesení č. 109

Rada města souhlasí s poskytnutím dat za Město Vimperk a jeho příspěvkových organizací do systému ISP v rozsahu  podle přílohy 2 zákona č. 289/2002 Sb.

 

 

 

Usnesení č. 110

Rada města souhlasí s udělením licence na linku č. 137441 Praha – Blatná – Strakonice – Vimperk – Kvilda/Strážný dle předloženého návrhu bez dalších připomínek.

 

 

 

Usnesení č. 111

Rada města bere na vědomí zápis z pracovního zasedání bytové komise ze dne 29. 01. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 112

Rada města bere na vědomí zápis z 1. zasedání Dozorčí rady MěSD, s.r.o., Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 113

Rada města souhlasí s použitím finančního daru podniku Lesostavby Třeboň a.s. ve výši 4.000,- Kč na nákup hlavní ceny do tomboly Plesu Města – barevného televizoru, jehož cena nepřevýší tuto částku.

 

 

 

Usnesení č. 114

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu s Dřevostrojem Čkyně, a.s., na finanční částku 3 000,-- Kč, která bude využita pro reklamu Plesu Města Vimperk a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 115

Rada města rozhodla prozatím nevyužít nabídky firmy CRA Raiting na provedení CRA Raitingu pro Město Vimperk.