Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 26.01.2004

 

 

 

Usnesení č. 76

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 19.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 77

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o využití sběrných míst pro účely projektu „Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení na území Jihočeského kraje – pokračování“ mezi Městem Vimperk a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, zastoupeným Ing. Tomášem Jirsou, se sídlem Husova 5, 370 01 České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 78

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o svozu a likvidaci tříděného odpadu (skla) mezi Městem  Vimperk a firmou AMT s.r.o. Příbram zastoupenou panem Stanislavem Cimburkem se sídlem 261 01 Příbram III/168 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 79

Rada města souhlasí s uzavřením doplňku smlouvy č. 1 ke smlouvě č. 26 o svozu a likvidaci komunálního odpadu mezi Městem Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6 zastoupeným na základě plné moci Radimem Kučerou – Technické služby, Boubínská 223, Vimperk a podnikajícím subjektem Městem Vimperk a pověřuje jeho podpisem starostku města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 80

Rada města bere na vědomí informaci o stavu evidovaných žádostí o přidělení bytu k 31.12.2003.

 

 

 

Usnesení č. 81

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku na dobu neurčitou s platností od 1.1.2004 za podmínky uhrazení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy. (Pokud nebyla záloha na nájemné využita k úhradě dluhu na nájemném u původní nájemní smlouvy, bude záloha na nájemné převedena na nájemní smlouvu uzavřenou od 1.1.2004).

 

 

 

Usnesení č. 82

Rada města vydává dodatečný souhlas se změnou vytápění z lokálního na plynové v bytě č. 2 v Tovární ulici čp. 255 ve Vimperku  nájemci na vlastní náklady žadatele.

 

 

 

Usnesení č. 83

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku o celkové výměře 24,11 m2  Renatě Duškové za účelem zřízení nehtové modeláže. Minimální výše nájemného je  stanovena u nebytových prostor reprezentativních ve výši 480,21 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 384,17 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 84

Rada města rozhodla nevyhovět žádosti p. Václava Kubly, trvale bytem Mírová 456, Vimperk, o snížení nájemného z nebytových prostor v čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperku, jehož je nájemcem.

 

 

 

Usnesení č. 85

Rada města revokuje své usnesení č. 33 ze dne 16. 1. 1996 týkající se výše nájemného z nebytových prostor v majetku města Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 86

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  nemovitostí v areálu bývalých kasáren Sloup ve Vimperku, vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém LV č. 10001, a to zděné trafostanice, zapsané jako budova bez čp.- technická vybavenost  s pozemkem  KN č. 2522/54  o výměře 79 m2 společnosti Jihočeská energetika, a.s., České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 60826819 za cenu 150.000,- Kč. Kupující uhradí prodávajícímu  náklady s převodem spojené a kupní cenu před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 87

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem je veřejná zakázka „Energetický audit Nemocnice Vimperk“, zadaná podle § 49 B zákona číslo 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek , ve znění pozdějších předpisů , mezi Městem Vimperk a firmou SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Slezská 7, Praha 2, dle předloženého návrhu a vyjádření právního zástupce města JUDr. Kajera a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 88

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění pobytu úředníka, paní Alena Havelková, při ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou s Institutem pro místní správu Praha dle předloženého návrhu s pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 89

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. M01/2004 ke smlouvě o využití programového vybavení č. 000902 na výpočet dávek sociální péče s dodavatelem PORS sotfware a.s. dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku.

 

 

 

Usnesení č. 90

Rada města rozhodla přijmout nabídku na zajištění právnických služeb Města Vimperk a jeho městského úřadu advokáta JUDr. Vladimíra Kyseláka, osvědčení ČAK č. 0354 a pověřuje starostku města podpisem příkazní smlouvy s platností od 1.2.2004.

 

 

 

Usnesení č. 91

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování služeb na dozor a ochranu objektu bývalých kasáren U Sloupu mezi Městem Vimperk a firmou Perseid, s.r.o., Prachatice dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 92

Rada města Vimperk souhlasí s řešením odkanalizování lokality U Lázní s využitím stávající kanalizace hotelu ANNA s tím, že po realizaci akce bude Město Vimperk kromě nové kanalizace v dané lokalitě udržovat též kanalizaci budovanou v minulosti pouze pro potřeby hotelu ANNA.

 

 

 

Oprava tiskové chyby:

usnesení RM č. 44 ze dne 12.01.2004 se mění část: „Městské lesy Vimperk, s.r.o., se sídlem Pasovská čp. 345, Vimperk, IČO : 624 578 47“.