Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.01.2004

 

 

Usnesení č. 46

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.01.2004.

 

 

 

Usnesení č. 47

Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 563/3 o výměře 187 m2 v k.ú. Skláře.

 

 

 

Usnesení č. 48

Rada města souhlasí s povolením zvláštního užívání a uzavírky ulic Johnova, 1. máje, Pivovarská, Svornosti a Náměstí Svobody ve Vimperku dne 22.02.2004 za účelem konání akce „Staročeský masopust“.

 

 

 

Usnesení č. 49

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu  k bytu č. 4 v Pasovské ulici čp. 151 ve Vimperku  do 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 50

Rada města  rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 7 v Pivovarské ulici  čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu bývalé nemocnice Vimperk) na dobu určitou s platností od 1. 2. 2004 do 30. 6. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 51

Rada města souhlasí v souladu s § 719 občanského zákoníku s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 v ulici SNP  čp. 462 ve Vimperku mezi nájemcem a podnájemnicí na dobu určitou  s platností od 1. 12. 2003 do 31. 12. 2004. Případné další prodloužení podnájemní smlouvy podléhá rozhodnutí rady města.

 

 

 

Usnesení č. 52

Rada města rozhodla nezabývat se žádostí nájemnice bytem Pražská čp.181,Vimperk o souhlas k  podnájmu bytu, do doby uhrazení dlužného nájemného z bytu č. 2 v ulici Pražská čp. 181 ve Vimperku.

 

 

 

Usnesení č. 53

Rada města souhlasí s provedením odpisu pohledávky ve výši 5.613,- Kč (nájemné a vyúčtování služeb z bytu č. 2 v čp. 255 v Tovární ulici ve Vimperku po zesnulém Václavu Novotném) pro její nedobytnost.

 

 

 

Usnesení č. 54

Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2 v Pasovské ulici čp. 150 ve Vimperku do 31.12.2004.

 

 

 

Usnesení č. 55

Rada města  rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k obytné místnosti č. 4 v Pivovarské ulici  čp. 322 ve Vimperku (ubytovna v areálu bývalé nemocnice Vimperk) na dobu určitou s platností od 1. 2. 2004 do 31. 12. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 56

Rada města souhlasí s ukončením nájemního vztahu k nebytovým prostorům v Krátké ulici čp. 125 ve Vimperku o celkové výměře 55,45 m2 dohodou, ke dni 31. 1. 2004.

 

 

 

Usnesení č. 57

Rada města rozhodla  zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 125 v Krátké ulici ve Vimperku o celkové výměře 55,45 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 369,30 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 295,52 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor ostatních ve výši 147,75 Kč za 1 m2/rok. Nájemní smlouva k nebytovým prostorům bude uzavřena za podmínky složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů.

 

 

 

Usnesení č. 58

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v čp. 58 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 40,40 m2 za účelem zřízení prodejny potravin, ovoce a zeleniny. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 295,52 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky  složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 59

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v čp. 58 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 22,50 m2 za účelem zřízení prodejny „Dámská móda – sexy prádlo – erotické pomůcky“. Nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 295,52 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky  složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 60

Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 144 v Pivovarské ulici ve Vimperku o celkové výměře 99,10 m2 za účelem podnikatelské činnosti. Nejnižší nájemné bude stanoveno u nebytových prostor reprezentativních ve výši 738,78 Kč za 1 m2/rok, u nebytových prostor skladových ve výši 591,01 Kč za 1 m2/rok a u nebytových prostor ostatních 295,52 Kč za 1m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za podmínky  složení dlouhodobé zálohy na nájemné ve výši 3 měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 61

Rada města rozhodla nakládat s částí pozemku parc. č. 728/1 v k. ú. Vimperk.

 

 

 

Usnesení č. 62

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku  vedeného u Katastrálního úřadu v Prachaticích v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc. č. 1194/2 o výměře 33 m2 JČE, a. s., České Budějovice s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč 4.620,- a náklady na ocenění pozemku ve výši Kč 500,- před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

Usnesení č. 63

Rada města rozhodla nakládat s pozemkem parc.č. 284/1 v k.ú. Veselka u Vimperka.

 

 

 

Usnesení č. 64

Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu pozemku zapsaného u  Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk  a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parcela parc. č. 1298/1 Radimu Kučerovi – Technické služby, Boubínská 223, Vimperk za účelem podnikání.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Nájemné bude ve výši 5,-- Kč/m2/rok.

 

 

 

Usnesení č. 65

Rada města rozhodla o zveřejnění  záměru pronájmu pozemku za účelem pozdější výstavby dvou rodinných domů zapsaného u Katastrálního úřadu v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označeného jako parc.č. 1007/1. Rozdělením pozemku geometrickým plánem č. 1444-504/2002 zpracovaným Geodetickou kanceláří Prachatice 11. 12. 2002 vznikly z  parc.č. 1007/1 dvě parcely – parc.č. 1007/13 o výměře 603 m2 a 1007/14 o výměře 646 m2.

 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude ve výši 5,- Kč/m2/rok.

Pozemky budou prodány po kolaudaci staveb za ceny v místě a čase prodeje obvyklé, min. však za 215.000,- Kč za jednu parcelu. Kupní cena bude splatná před uzavřením kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí rovněž náklady na geodetické práce a ocenění pozemku.

Nájemce bude smluvně zavázán k dodržení termínů získání stavebního povolení, zahájení stavby a její kolaudace.

Součástí nabídky musí být nabídka jednorázové ceny za získání práva nájmu.

 

 

 

Usnesení č. 66

Rada města rozhodla postoupit podnět TJ Šumavan Vimperk k odbornému posouzení odborům hospodářskému a bytovému, výstavby a územního plánování, investic a údržby. Zároveň žádá výše uvedené odbory o přešetření majetkového a právního stavu budovy čp. 321, dřevěného kiosku u brány zimního stadionu, garáží u fotbalového hřiště a budovy šaten na koupališti. Termín předložení do 28.02.2004.

 

 

 

Usnesení č. 67

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností INTERGRAM na veřejnou hudební produkci během Vánočních trhů 2003 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 68

Rada města rozhodla uzavřít „Smlouvu o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti a soustředění finančních prostředků“ č. 010/04/262/01/00 mezi Jihočeským krajem a Městem Vimperk na r. 2004 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 69

Rada města souhlasí s předloženým návrhem zveřejnění záměru o pronájmu a budoucím prodeji nemovitostí zapsaných u KÚ v Prachaticích dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 70

Rada města projednala a schválila organizaci a předběžný rozpočet Plesu města, který se uskuteční v MěKS Vimperk dne 6. února 2004.

 

 

 

Usnesení č. 71

Rada města souhlasí s předloženými výzvami na podání nabídek dodávek osobních automobilů pro odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk, Farní charitu Vimperk a Městskou policii Vimperk dle předloženého návrhu.

 

 

 

Usnesení č. 72
Rada města souhlasí se zásadami pro použití sociálního fondu pro rok 2004 podle předloženého návrhu.

 

 

 

R5) Od 13,15 hod. proběhlo v zasedací místnosti jednání o odprodeji bytového domu čp. 458 ve Vimperku /viz prezenční listina a zápis z jednání/ - bez usnesení

 

 

 

R6) Od 15,00 hod. proběhlo jednání o zimní sněhové službě /příloha – schválený plán zimní sněhové služby schválený RM dne 03.11.2003 č. usnesení 1007/ - bez usnesení

 

 

 

Usnesení č. 73

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu-předběžný příslib pojistného krytí k pojistné  smlouvě č. 3000161473 – s Pojišťovnou ČS, a.s., dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.

 

 

 

Usnesení č. 74

Rada města pověřuje jednatele MěSD, s.r.o., aby v souvislosti s požárem dne 18.01.2004 v panelovém domě  ul. Mírová čp. 434, Vimperk, neprodleně zajistil preventivní posouzení nosných konstrukcí tohoto domu autorizovaným inženýrem statikem a autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb a řídil se dále výsledkem jejich zjištění. Veškerá opatření prováděná k odstranění havárie je nutné oznámit odboru VÚP. Dále ukládá jednateli MěSD, s.r.o., zajistit neprodleně likvidátora škodné události.

 

 

 

Usnesení č. 75

Rada města jmenuje komisi pro oceňování nadbytečného materiálu od MO ČR /materiál bývalých kasáren/ ve složení: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Jiří Toušl, Ing. Karel Schwamberger, Marcela Becková.